Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora – nowe regulacje prawne i nowe wyzwania – termin 11.03.24r.

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
- nowe regulacje prawne i nowe wyzwania

Gotowe rozwiązania - procedura oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.03.2024.
Godz.: 9.00 – 11.15

Cele szkolenia:

 • Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy obowiązującego od 1 września 2022r.
 • Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z oceną pracy nauczyciela.
 • Omówienie trybu odwoławczego.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów.

Uczestnik:

 • Pozna tryb dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
 • Zdobędzie wiedzę na temat warunków, jakie musi spełnić dyrektor i nauczyciel, żeby uzyskać satysfakcjonującą ocenę pracy.
 • Będzie wiedział, jak przygotować się do oceny pracy zgodnie
  z wymaganymi kryteriami.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciela, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane.

Wsparcie
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szybkość wprowadzanych zmian wywołała liczne pytania w środowisku nauczycieli i dyrektorów szkół, szczególnie aspekt powrotu do punktowego oceniania pracy nauczyciela oraz powiązania oceny pracy
z procedurą awansu zawodowego. Dlatego stwierdzenie, „przecież to już było” towarzyszy wielu wypowiedziom środowisk oświatowych.

Na czym zatem polega nowa procedura oceny pracy nauczyciela
i w jaki sposób ma ograniczyć biurokratyczne podejście?
Na to i wiele innych pytań  otrzymają Państwo odpowiedź podczas szkolenia, którego celem jest nie tylko omówienie  zmian w przepisach regulujących sposób prowadzenia i  dokumentowania oceny pracy nauczyciela
na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r., ale również rzeczowe wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które wynikają z przepisów powiązanych.

Każdy  z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start:

 • procedurę oceny pracy dyrektora,
 • procedurę oceny pracy nauczyciela,
 • arkusz oceny pracy,
 • wniosek o ocenę pracy,
 • kartę oceny pracy,
 • i wiele innych dokumentów.

Podczas szkolenia dowiesz się?

 1. Jak przebiega szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela
  i dyrektora od 1 września 2022 r.
 2. Jakie są kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora?
 3. Na jakich zasadach odbywa się procedura postępowania odwoławczego?
 4. Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązkowe i dodatkowe?
 5. W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 6. Co powinna zawierać opinia o przeprowadzonych zajęciach?
 7. Jakie wzory dokumentów obowiązują i jak należy je wypełnić?
 8. Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 9. Jakie będą dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?
 10. Jak dobrze przygotować się do oceny pracy?
 11. W jaki sposób Dyrektor może wspomagać nauczycieli podczas awansu zawodowego i oceny pracy?
 12. Inne pytania, wynikające z dyskusji – dokumenty.

Program:

 1. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.
 • Ocena pracy, lekcje otwarte – nowe pomysły weryfikacyjne
  w ścieżce rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Rola Dyrektora we wspomaganiu nauczycieli.
 • Dokumentacja w ocenie pracy dyrektora i nauczyciela.

      2. Panel podsumowujący.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 marca 2024 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

270 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

__Priorytet MEiN – Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa? O sposobach wprowadzania oceniania kształtującego w szkole

Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?
O sposobach wprowadzania oceniania kształtującego w szkole

Ukazanie roli i sposobów wprowadzania oceniania kształtującego w szkole

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

 • omówienie zasad oceniania kształtującego,
 • stworzenie bazy pomysłów do pracy z uczniem.

Uczestnik:

 • pozna sposoby przygotowywania ciekawych i angażujących lekcji, motywujących uczniów do nauki,
 • zdobędzie wiedzę na temat oceniania kształtującego i jego roli,
 • potrafi zastosować różne formy pracy, wspierające wprowadzanie oceniania.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocena jest skuteczna tylko wtedy, jeśli posiada informację zwrotną, która jest wskazówką do podjęcia przez ucznia dalszych działań. Podczas szkolenia opowiemy o tym, jak motywować uczniów do nauki za pomocą oceniania kształtującego. Pokażemy, w jaki sposób je wprowadzać w szkole oraz jakie formy pracy stosować, by nauka była zarówno przyjemna, jak i skuteczna.

Program:

 1. Próba odpowiedzi na pytanie „dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?”
 2. Czym jest idea oceniania kształtującego? Zasady stosowania OK.
 3. Rola nauczyciela w OK.
 4. Strategie oceniania kształtującego: cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, wzajemne nauczanie, odpowiedzialność.
 5. Baza pomysłów do wprowadzania i praktycznego wykorzystywania OK podczas lekcji.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w placówce oświatowej

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
w placówce oświatowej i poza nią

Szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych

Cel szkolenia:

 • uczestnik poznaje zasady bezpiecznego i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy,
 • słuchacz rozszerza swoją wiedzę teoretyczną i doskonali umiejętności praktyczne umożliwiające podjęcie prawidłowych działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia,
 • słuchacz nabywa pewność w działaniu i potrafi wdrożyć schemat działania ratowniczego w najczęściej spotykanych stanach nagłych u osób dorosłych i dzieci,
 • uczestnik jest przygotowany do prowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wraz z bezpiecznym użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
 • uczestnik jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji i stosowania prawidłowych działań ratowniczych zależnych od sytuacji.

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu różnych form nauczania, takich jak:

 • wykład teoretyczny z prezentacją multimedialną,
 • ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z instruktarzem,
 • ćwiczenia praktyczne w parach oraz indywidualnie.
 • scenariusze sytuacyjne z omówieniem.
szkolenie dla rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie podczas którego poruszane są liczne zagadnienia związane
z prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia lub zdrowia u osób dorosłych
i dzieci.

 • Zajęcia bogate w treści merytoryczne oraz ćwiczenia praktyczne.
 • Szkolenie kładzie nacisk na rozszerzenie wiedzy teoretycznej
  i doskonalenie umiejętności praktycznych.
 • Bogactwo ćwiczeń praktycznych uczy samodzielnego podejmowania decyzji i stosowania prawidłowych działań ratowniczych zależnych od sytuacji.

Program:

 1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 2. Aspekty prawne pierwszej pomocy
 3. Wyjaśnienie pojęcia „Stan Zagrożenia Życia”
 4. Łańcuch działań ratowniczych
 5. Ocena miejsca zdarzenia
 6. Ocena stanu poszkodowanego
 7. Prawidłowe wzywanie pomocy
 8. Udrożnienie dróg oddechowych
 9. Kontrola oddechu
 10. Technika uciskania klatki piersiowej
 11. Technika wykonywania prawidłowego oddechu ratowniczego
 12. Wyjaśnienie działania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
 13. Technika i bezpieczeństwo użycia AED
 14. Postępowanie ratownicze:
  · nieprzytomny z zachowanym oddechem – pozycja boczna bezpieczna
  · nieprzytomny bez oddechu – resuscytacja krążeniowo oddechowa
  · nieprzytomny bez oddechu – resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED
 15. Pierwsza pomoc w wybranych zagadnieniach:
  · wstrząs
  · omdlenie
  · padaczka
  · ciało obce w drogach oddechowych
  · obrzęk dróg oddechowych
  · atak astmy
  · zawał serca
  · rany
  · oparzenia termiczne, chemiczne
  · porażenie prądem elektrycznym
  · niebezpieczne krwawienia
  · ciało obce w ranie
  · ciało obce w oku
  · zatrucia
 16. Urazy:
  · głowy
  · kręgosłupa
  · brzucha
  · kończyn (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
 17. Wypadek komunikacyjny
 18. Pomoc psychologiczna

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4-5 godzin dydaktycznych.
 • Zajęcia prowadzą ratownicy medyczni.
 • Grupa 15-18 osobowa na jednego ratownika.
 • Możliwość prowadzenia szkolenia przez dwóch ratowników równolegle.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych
  i pracowników niepedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Żyrafa i szakal w przedszkolu – wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy

Żyrafa i szakal w przedszkolu - wprowadzenie do Porozumienia
bez Przemocy

Jak wprowadzić Żyrafę do grupy?

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się z podstawowymi założeniami
  i rozróżnieniami Porozumienia bez Przemocy
  (Nonviolent Communication),
 • przećwiczenie podstawowych rozróżnień/umiejętności.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę
  – kiedy używać komunikacji NVC,
  – jak formułować komunikat służący kontaktowi,
  – jak nazywać swoje i czyjeś uczucia i potrzeby,
 • nauczy się

  – rozróżniać komunikat służący kontaktowi od komunikatu
     blokującego kontakt,
  – przechodzenia od komunikatów osądzających
     do komunikatów wyrażających fakty,
  – jak opisywać swoje reakcje poprzez uczucia i potrzeby,
  – jak sprawdzić czy prośba jest wykonalna i konkretna.

Żyrafa i szakal
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia wprowadzają w świat komunikacji NVC, podejścia stworzonego przez Marshall’a Rosenberg’a. Dzięki zajęciom będzie możliwe dla uczestników poznanie podstaw podejścia NVC i rozpoczęcie wdrażania go w pracy z dziećmi. NVC służy budowaniu relacji na kontakcie
i wzajemnym szacunku, pokazuje jak na co dzień możemy zapraszać dzieci do współpracy.
Spotkanie nie tylko prezentuje podejście, ale forma warsztatowa pozwala uczestnikom na przećwiczenie podstawowych umiejętności.

Program:

 1. Założenia NVC.
 2. Zasady formułowania obserwacji – Obserwacja versus Ocena.
 3. Różnice między wypowiedzią wyrażającą uczucia i myśli – Uczucia versus Myśli.
 4. Różnice pomiędzy strategiami, zachciankami, a potrzebami – Potrzeby versus Strategie.
 5. Sposoby formułowania prośby, aby zwiększyć szansę jej realizacji.
 6. Ćwiczenie komunikatów – warsztaty.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola

Dobrostan nauczyciela – czyli jak dbać o swoje zasoby

Dobrostan nauczyciela – czyli jak dbać
o swoje zasoby

Wsparcie w dbaniu o siebie i swoje zasoby

Cel szkolenia:

 • wspieranie nauczycieli i nauczycielek w dbaniu o siebie i swoje zasoby, redukcji stresu, rozwijanie postawy i komunikacji asertywnej, diagnoza obszarów w życiu wymagających uważności i zaopiekowania oraz dostarczenie narzędzi do budowania dobrostanu.

Uczestnicy:

 • poznają model PERMA,
 • poznają obszary dobrostanu według Seligmana i psychologii pozytywnej,
 • poznają stresory i sposoby ich redukowania,
 • zdobędą narzędzia do budowania swojego osobistego dobrostanu,
 • nauczą się pracować z kołem życia,
 • nauczą się dokonać autodiagnozy obszarów wżyciu wymagających zaopiekowania,
 • poznają narzędzie „MOSTY pomiędzy tym jak jest a tym jak chcę aby było”.
Dobrostan nauczyciela
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dokonamy analizy obszarów wymagających zaopiekowania oraz naszych codziennych stresorów. Wypracujemy MOST pomiędzy tym jak jest a tym jakbyśmy chcieli aby było. Będziemy pracować w oparciu o dobrostan wg M. Seligmana i psychologię pozytywną oraz w oparciu model PERMA. Każdy uczestnik i uczestniczka pracuje na swoim indywidualnym profilu w oparciu o koło życia dobierając narzędzia do swoich indywidualnych potrzeb.

Program:

 1. Priorytet, potrzeby, zasoby, emocje, relacje, sens osiągnięcia, relaks, rodzina, praca, odpoczynek – KOŁO ŻYCIA.
 2. Obszary dobrostanu wg Martina Seligmana.
 3. Model PERMA, czyli pięć podstawowych elementów wpływających na nasz dobrostan i poczucie szczęścia.
 4. Jak jest? Jak chcę żeby było? Jak zbudować most „POMIĘDZY”.
 5. Stresory i regulacja stresu w pracy i życiu prywatnym.
 6. Narzędziownik DOBREGO-STANU.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Stymulacja procesów integracji sensorycznej w przedszkolu jako wspomaganie optymalnego rozwoju dziecka

Stymulacja procesów integracji sensorycznej w przedszkolu jako wspomaganie optymalnego rozwoju dziecka

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by zapewnić im optymalną stymulację
  w zakresie procesów integracji sensorycznej.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, jakie są układy bazowe dla rozwoju dziecka i jaka jest ich rola w nabywaniu umiejętności fizycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych,
 • dowiedzą się, jak rozpoznawać trudności w zakresie przetwarzania procesów integracji sensorycznej,
 • dowiedzą się, jakie aktywności zapewniać dzieciom, by stymulować poszczególne układy zmysłowe,
 • poznają zasady metody słuchowo-motoryczno-narracyjną służącej optymalnemu wsparciu dzieci przedszkolnych w rozwoju,
 • poznają ćwiczenia pozwalające na codzienną stymulację mózgu dziecka w zakresie przetwarzania docierających do mózgu bodźców.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej stymulacji, dzięki której procesy integracji sensorycznej w mózgu zachodzą w sposób prawidłowy, co pozwala dziecku odpowiadać na docierające do niego bodźce w sposób akceptowalny społecznie.

Dorośli pracujący z dzieckiem powinni wiedzieć, jak przebiega rozwój dziecka z uwzględnieniem układów bazowych, znać symptomy trudności i zaburzeń przetwarzania sensorycznego, by móc je jak najwcześniej kompensować, a także powinni wiedzieć, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by podczas codziennych aktywności stymulować ich rozwój z uwzględnieniem wszystkich układów sensorycznych.

Program:

 1. Procesy integracji sensorycznej a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Rola układów bazowych.
 3. Sprawność neuromotoryczna, niedojrzałość neuromotoryczna.
 4. Cechy charakterystyczne dysfunkcji dotykowej.
 5. Cechy charakterystyczne dysfunkcji przedsionkowej.
 6. Cechy charakterystyczne dysfunkcji wzrokowej.
 7. Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej.
 8. Terapia i stymulacja, czyli co możemy zrobić, by wspomagać dziecko w procesach przetwarzania sensorycznego.
 9. Poziomy rozwoju integracji sensorycznej.
 10. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowy.
 11. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowo-proprioceptywny.
 12. Co mogą robić dzieci, by stymulować integrację dwustronną?
 13. Strategie wprowadzania aktywności zgodnie z metodą słuchowo-motoryczno-narracyjną.
 14. Zasady wspomagania rozwoju dziecka – co obserwować i czego uczyć?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Uczeń w centrum uwagi Webinary

Efektywne uczenie się uczniów zgodne z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Efektywne uczenie się uczniów zgodne
z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów
  i wspomagają ich w procesie uczenia się.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wspomagające obserwację ucznia pod kątek jego potrzeb, a także wspierające uczniów w zakresie poznawczym, emocjonalnym, społecznym,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie planowania i realizowania specjalistycznego wsparcia oraz wsparcia w codziennej pracy
  z uczniem,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz współpracy z innymi specjalistami i rodzicami.
szkolenie rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Każdy człowiek ma naturalną potrzebę uczenia się i poznawania świata. Jednak każdy rozwija się inaczej, na co ma wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nauczyciele i specjaliści, jako osoby wspierające uczniów na co dzień, powinni wiedzieć, jak robić to zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

Program:

 1. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa planowania pracy i wsparcia.
 2. Planowanie i realizowanie wsparcia podczas zajęć specjalistycznych oraz podczas bieżącej pracy – zadania nauczycieli i specjalistów.
 3. Projektowanie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi każdego ucznia – strategie pracy, ocenianie, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne.
 4. Zintegrowane działania zespołu nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zgodnie z jego potrzebami.
 5. Współpraca z innymi specjalistami i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Koszt szkolenia – 1890 zł brutto
 • Maksymalna ilość uczestników – 40 osób
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Szkolenia

Efektywne uczenie się uczniów zgodne z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Efektywne uczenie się uczniów zgodne
z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów
  i wspomagają ich w procesie uczenia się.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wspomagające obserwację ucznia pod kątek jego potrzeb, a także wspierające uczniów w zakresie poznawczym, emocjonalnym, społecznym,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie planowania i realizowania specjalistycznego wsparcia oraz wsparcia w codziennej pracy
  z uczniem,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz współpracy z innymi specjalistami i rodzicami.
szkolenie rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Każdy człowiek ma naturalną potrzebę uczenia się i poznawania świata. Jednak każdy rozwija się inaczej, na co ma wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nauczyciele i specjaliści, jako osoby wspierające uczniów na co dzień, powinni wiedzieć, jak robić to zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

Program:

 1. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa planowania pracy i wsparcia.
 2. Planowanie i realizowanie wsparcia podczas zajęć specjalistycznych oraz podczas bieżącej pracy – zadania nauczycieli i specjalistów.
 3. Projektowanie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi każdego ucznia – strategie pracy, ocenianie, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne.
 4. Zintegrowane działania zespołu nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zgodnie z jego potrzebami.
 5. Współpraca z innymi specjalistami i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Szkolenia

Dobrostan i zdrowie uczniów, czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa w szkole

Dobrostan i zdrowie uczniów, czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa w szkole

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak wspierać uczniów na co dzień w zakresie zdrowia psychicznego.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów
  i zapobiegania sytuacjom, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie,
 • nauczą się, jak kształtować postawę świadomego zarządzania sobą wśród uczniów,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych uczniów,
 • otrzymają pakiet strategii, dzięki którym uczniowie będą uczyli się kontrolować swoje emocje oraz przykłady ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele będą mogli praktykować z uczniami uważność.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Dzisiejsza rzeczywistość pobudza nauczycieli do ciągłego zadawania pytań:

 • Jak projektować przestrzeń rozwojową uczniów, by czuli się bezpiecznie? 
 • Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?
 • Jak uczyć samoregulacji?
 • Jak wspierać w trudnych sytuacjach?
 • Jakie działania podejmować, by dbać o dobrostan ucznia?

Na te pytanie i wiele innych odpowiemy podczas szkolenia!

Program:

 1. Projektowanie przestrzeni, w której uczniowie będą czuli się bezpiecznie fizycznie i psychicznie.
 2. Znaczenie dobrostanu ucznia dla jego rozwoju poznawczego
  i emocjonalnego w kontekście wiedzy z zakresu neurobiologii.
 3. Kluczowe strategie wpływające na dobre samopoczucie uczniów możliwe do zastosowania w codziennym życiu szkolnym
  i domowym.
 4. Trudne i nieprzewidywalne sytuacje – jak sobie z nimi radzić?
 5. Czym karmić uczniowskie mózgi, by możliwie najlepiej funkcjonowały emocjonalnie i społecznie?
 6. Jak praktykowania z uczniami samoregulację? Jakie ćwiczenia stosować?
 7. Jak pomóc uczniom rozpoznać i nazwać emocje?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3 -4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Laboratoria przyszłości- wdrożenie, pomysły i wskazówki

Laboratoria przyszłości - wdrożenie, pomysły i wskazówki - szkolenie dopasowane do potrzeb szkoły

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • Uruchomienie sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości: np. drukarki 3d, okulary VR, roboty, płytki programowalne ect.
 • Nauka programu do projektowania 3d – Tinkercad
 • Praca z robotami i/lub płytkami programowalnym
 • Praca z innym sprzętem zakupionym w ramach programu.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasadę i technologię druku 3d
 • zdobędzie umiejętności obsługi robotów i korzystania z płytek programowalnych (lub innych sprzętów zakupionych w ramach programu)
 • nauczy się przygotowywać zajęcia angażujące uczniów
  z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli na kompleksowe wdrożenie Laboratoriów Przyszłości. Podczas szkolenia zostaną zainstalowane i zarejestrowane sprzęty i urządzenia zakupione w ramach projektu. Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu.

Program – przykładowy:

 1. Wprowadzenie do druku – zakładanie konta w Tinkercad
 2. Pierwszy projekt w Tinkercad
 3. Przygotowanie do druku i druk 3d
 4. Roboty i płytki programowalne w praktyce
 5.  Zajęcia angażujące uczniów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Program szkolenia zawsze jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb placówki i sprzętu jaki posiada placówka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Trener skontaktuje się przed szkoleniem
  w celu ustalenia przebiegu spotkania, posiadanego sprzętu i przygotowania technicznego wymaganego z Państwa strony.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY