Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary

_Nowość – Edukacja włączająca w przedszkolu – wiedza w pigułce

Edukacja włączająca w przedszkolu - wiedza w pigułce

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich dzieci

Cele szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat założeń edukacji włączającej oraz korzyści płynących z jej wdrażania,
 • rozwinięcie umiejętności wdrażania edukacji włączającej w przedszkolu,
 • kształtowanie postaw sprzyjających wdrażaniu edukacji włączającej.

Uczestnik po szkoleniu:

 • wyjaśnia pojęcia: edukacja włączająca, edukacja dla wszystkich,
  opisuje założenia i wymiary edukacji włączającej,
 • wyjaśnia korzyści płynące z wdrażania edukacji włączającej,
 • opisuje zadania nauczycieli i specjalistów w procesie wdrażania
  edukacji włączającej,
 • wyjaśnia znaczenie postaw nauczycieli i specjalistów w procesie
  wdrażania edukacji włączającej,
 • wyjaśnia znaczenie i rolę postaw nauczycieli i specjalistów we
  wdrażaniu edukacji włączającej w kształceniu grup włączających,
 • wyjaśnia znaczenie współpracy i korzystania ze wsparcia podczas wdrażania edukacji włączającej,
 • wyjaśnia na czym polega organizacja pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej w przedszkolu.
Edukacja włączająca
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Prezentowane treści wprowadzają uczestników w tematykę edukacji włączającej. Uczestniczki i uczestnicy poznają definicje edukacji włączającej, dowiedzą się co oznacza przedszkole inkluzyjne, poznają różnice między kształceniem integracyjnym a edukacją włączająca oraz zadania nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu. Uczestnicy i uczestniczki poznają metody pracy sprzyjające edukacji włączającej oraz przykłady dobrych praktyk.

Wszystkie etapy szkolenia będą podsumowane, a na zakończenie zostaną zebrane informacje zwrotne od uczestników szkolenia.

Program:

I. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdego dziecka

 1. Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Wymiary dostępności edukacji. 

II. Edukacja włączająca w przedszkolu

 1.  Różnice miedzy kształceniem integracyjnym a edukacją włączającą.
 2. 5 kluczowych przesłań edukacji włączającej.
 3. Przedszkole inkluzyjne – co to oznacza?
 4. Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu – w pigułce.

III. Grupa zróżnicowana pod względem potrzeb edukacyjnych dzieci

 1. Zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej. 
 2. Metody pracy nauczyciela sprzyjające edukacji włączającej.

IV. Przykłady dobrych praktyk związanych z edukacją
włączającą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Stymulacja procesów integracji sensorycznej w przedszkolu jako wspomaganie optymalnego rozwoju dziecka

Stymulacja procesów integracji sensorycznej w przedszkolu jako wspomaganie optymalnego rozwoju dziecka

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by zapewnić im optymalną stymulację
  w zakresie procesów integracji sensorycznej.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, jakie są układy bazowe dla rozwoju dziecka i jaka jest ich rola w nabywaniu umiejętności fizycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych,
 • dowiedzą się, jak rozpoznawać trudności w zakresie przetwarzania procesów integracji sensorycznej,
 • dowiedzą się, jakie aktywności zapewniać dzieciom, by stymulować poszczególne układy zmysłowe,
 • poznają zasady metody słuchowo-motoryczno-narracyjną służącej optymalnemu wsparciu dzieci przedszkolnych w rozwoju,
 • poznają ćwiczenia pozwalające na codzienną stymulację mózgu dziecka w zakresie przetwarzania docierających do mózgu bodźców.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej stymulacji, dzięki której procesy integracji sensorycznej w mózgu zachodzą w sposób prawidłowy, co pozwala dziecku odpowiadać na docierające do niego bodźce w sposób akceptowalny społecznie.

Dorośli pracujący z dzieckiem powinni wiedzieć, jak przebiega rozwój dziecka z uwzględnieniem układów bazowych, znać symptomy trudności i zaburzeń przetwarzania sensorycznego, by móc je jak najwcześniej kompensować, a także powinni wiedzieć, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by podczas codziennych aktywności stymulować ich rozwój z uwzględnieniem wszystkich układów sensorycznych.

Program:

 1. Procesy integracji sensorycznej a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Rola układów bazowych.
 3. Sprawność neuromotoryczna, niedojrzałość neuromotoryczna.
 4. Cechy charakterystyczne dysfunkcji dotykowej.
 5. Cechy charakterystyczne dysfunkcji przedsionkowej.
 6. Cechy charakterystyczne dysfunkcji wzrokowej.
 7. Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej.
 8. Terapia i stymulacja, czyli co możemy zrobić, by wspomagać dziecko w procesach przetwarzania sensorycznego.
 9. Poziomy rozwoju integracji sensorycznej.
 10. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowy.
 11. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowo-proprioceptywny.
 12. Co mogą robić dzieci, by stymulować integrację dwustronną?
 13. Strategie wprowadzania aktywności zgodnie z metodą słuchowo-motoryczno-narracyjną.
 14. Zasady wspomagania rozwoju dziecka – co obserwować i czego uczyć?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Pozwól mi rozkwitnąć, czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak wspierać dzieci podczas codziennej pracy tak, by w ich mózgach zachodził optymalny proces integracji sensorycznej. 

Uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym są procesy integracji sensorycznej i jaki mają wpływ na rozwój dziecka, 

 • poznają zabawy stymulujące rozwój sensoryczny dzieci,

 • dowiedzą się, jak powinien przebiegać rozwój dziecka oraz jak ocenić jego umiejętności sensoryczne,

 • poznają rolę kluczowych dla rozwoju dziecka systemów zmysłowych.

szkolenie rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym na tym, że mózg po otrzymaniu informacji
ze wszystkich systemów zmysłowych  identyfikuje je, przekształca
i integruje ze sobą  oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane w celowym działaniu. W wyniku tego procesu powstają tzw. reakcje adaptacyjne, stanowiące podstawę ogólnego rozwoju. Dojrzewanie układu nerwowego warunkowane jest dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg,
a czynnikiem odgrywającym główną rolę w integracji zmysłów jest ruch.
Życie w cyfrowym świecie powoduje, że nasze dzieci w mniejszym stopniu niż ich przodkowie doświadczają wielozmysłowego poznawania świata, co skutkuje często zakłóceniami procesów integracji sensorycznej i negatywnie wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka
oraz przyczynia się do trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz społecznych. Warto zatem, by nauczyciele wiedzieli, co robić, by mózg dziecka rozwinął się jak najlepiej.

Program:

 1. Systemy zmysłowe kluczowe w procesie prawidłowego rozwoju dziecka.
 2. Na czym polega integracja sensoryczna?
 3. Prawidłowy rozwój dziecka.
 4. Czynniki ryzyka przyczyniające się do powstania zaburzeń integracji sensorycznej.
 5. Ocena umiejętności sensorycznych.
 6. Integracja sensoryczna a uczenie się.
 7. Zabawy wspomagające rozwój sensoryczny dziecka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – planowanie i organizowanie zajęć

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - planowanie i organizowanie zajęć

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady planowania i organizowania zajęć wwr oraz ewaluacji podejmowanych działań zgodnie z przepisy prawa oświatowego, 
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. funkcjonalnej diagnozy dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. stymulowania rozwoju bazowych systemów, których prawidłowy rozwój warunkuje rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka,
 • zdobędzie praktyczne informacje nt. współpracy z rodzicami dziecka oraz z innymi specjalistami,
 • dowie się, jak zaplanować i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka, a także przeprowadzić ewaluację w celu zaplanowania kolejnych działań.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować
i zorganizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie
z przepisami prawa oświatowego oraz z potrzebami rozwojowymi dziecka.

 1. Planowanie i organizowanie oraz ewaluacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań zgodnych
  z potrzebami dziecka – jak ją prowadzić?
 3. Rola układów bazowych w rozwoju małego dziecka – prawidłowy rozwój a zaburzenia, dysharmonie i trudności rozwojowe.
 4. Zasady i strategie stymulacji bazowych dla rozwoju małego dziecka układów sensorycznych.
 5. Współpraca z rodzicami i innymi specjalistami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary

Aktywny przedszkolak, czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka

Aktywny przedszkolak, czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka

Czego potrzebuje dziecko, by prawidłowo się rozwijać

Cel szkolenia:

 • uczestnicy dowiedzą się, jak projektować przestrzeń rozwojową dzieci w wieku przedszkolnym, by dbać o ich optymalny rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny, społeczny.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • dowie się, czego potrzebuje dziecko, by prawidłowo się rozwijać w sferach: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej,
 • zdobędzie niezbędne do planowania i organizowania codziennej pracy informacje na temat procesów neurorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym,
 • pozna strategie wpierania rozwoju zgodne z naturalnymi potrzebami przedszkolaka,
 • nauczy się planować i organizować przestrzeń rozwojową
  w przedszkolu w oparciu o wiedzę na temat naturalnych procesów uczenia się.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej stymulacji, dlatego dorośli, którzy projektują jego przestrzeń rozwojową, by możliwie najlepiej je wspierać, muszą wiedzieć, jak przebiega naturalny rozwój dziecka i co robić, by zorganizować taką przestrzeń, żeby każde dziecko rozwijało się na miarę swoich możliwości w sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a tym samym by nabywało kompetencje potrzebne mu do codziennego funkcjonowania
w środowisku rówieśniczym, w przedszkolu, a później w szkole.

 1. Aktywność rzeźbi mózg, czyli znaczenie ruchu w rozwoju dziecka.
 2. Systemy bazowe dla rozwoju przedszkolaka oraz strategie ich stymulacji w celu zapewnienia dziecku optymalnego rozwoju.
 3. Jak zadbać o integrację procesów sensorycznych podczas codziennych aktywności?
 4. Jak wspierać rozwój poznawczy i jak kształtować twórcze myślenie dziecka?
 5. Jak zadbać o rozwój społeczny i emocjonalny?
 6. Dlaczego leniuchowanie i sen są tak ważne dla rozwoju dziecka?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Jak planować i organizować wsparcie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Jak planować i organizować wsparcie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • otrzyma praktyczne wskazówki do działania na rzecz optymalnego wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje do zastosowania od zaraz,
 • zapozna się z praktyczną, sprawdzoną wiedzą, która oparta jest na naukowych badaniach.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są jednymi z najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Rodzice i nauczyciele odbywają liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji w zakresie projektowania środowiska edukacyjnego i społecznego podczas bieżącej pracy, co powoduje, że świadomość potrzeb, jakie mają osoby ze spektrum autyzmu oraz wiedza na temat tego, jak z nimi pracować, są coraz większe. Wciąż jednak każdy autysta, z którym zaczynamy pracować, jest dla nas zagadką.

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy:

 1. Specyficzne cechy osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem wiedzy z zakresu tego, jak działa mózg z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Trudności poznawcze, emocjonalne, społeczne dzieci ze spektrum autyzmu.
 3. Sposoby wspomagania dziecka ze spektrum autyzmu.
 4. Organizowanie i planowanie pracy w przedszkolu.
 5. Praktyczne przykłady postępowania przy wykorzystaniu technik behawioralnych.
 6. Redukowanie zachowań niepożądanych.
 7. Integracja dziecka z grupą rówieśniczą.
 8. Wspieranie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu

Narzędzia służące rozpoznawaniu i diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych oraz gotowości szkolnej.

Diagnozowanie problemów
i potrzeb edukacyjnych
w przedszkolu

Podczas szkolenia uczestnicy m.in.:

 • dowiedzą się jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu,
 • poznają sposoby przeprowadzania obserwacji,
 • zapoznają się z narzędziami służącymi rozpoznawaniu
  i diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz gotowości szkolnej.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, tych wszystkich osób, które chcą poznać lub utrwalić wiedzę z zakresu diagnozowania problemów i potrzeb edukacyjnych przedszkolaków. Podczas szkolenia zostanie również poruszony temat dzieci szczególnie uzdolnionych. Uczestnicy dowiedzą się jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu oraz w jaki sposób można je przeprowadzić. Wspomniane zostaną narzędzia służące rozpoznawaniu
 i diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz gotowości szkolnej.

Program:

 1. Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu (rola nauczycieli i rodziców w procesie obserwacji dziecka).
 3. Techniki i narzędzia obserwacji, zapisywanie wniosków
  z obserwacji.
 4. Standaryzowane testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju (jak stosować m.in. Skalę Ryzyka Dysleksji, Próbę kreskowania M. Stanbak, test rozwoju percepcji wzrokowej
  M. Frosting).
 5. Przykładowe arkusze służące obserwacji dziecka – jak korzystać
  z dostępnych testów i je modyfikować.
 6. Gotowość szkolna dziecka – metody diagnostyczne
  (Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – wersja skrócona. Bateria – 5/6 S., Skala Gotowości Szkolnej (SGS)).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary

Ważny temat – Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym

Organizacja pomocy p–p bez zbędnej piramidy biurokratycznej!

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie akty prawne regulują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolach,
 • jak interpretować poszczególne przepisy prawa,
 • jakie są szczegółowe zadania nauczycieli, specjalistów
  (m.in. pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego) i dyrektora w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • w jaki sposób i na jakich warunkach można uzyskać wsparcie oraz od jakich instytucji rodzice, dzieci, ale i nauczyciele mogą oczekiwać pomocy,
 • jak w ppp uwzględnić dzieci szczególnie uzdolnione.
organizacja pomocy
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Do kogo skierowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?
 2. Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w przedszkolu?
 3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w przedszkolu.
 5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów – przykładowe narzędzia.
 6. Przykładowe dokumenty wewnętrzne regulujące pomoc psychologiczno – pedagogiczną w placówce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji w przedszkolu

Profilaktyka ryzyka dysleksji

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji
w przedszkolu

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wybrane definicje dysleksji oraz symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Dostaną również wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będą mogli rozpoznać i zdiagnozować ryzyko dysleksji u dzieci.

książka dziecko
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i ma na celu uwrażliwienie ich na przejawy ryzyka dysleksji u dzieci. Profilaktyka
i wczesna diagnoza zaburzeń mogą znacznie poprawić komfort uczenia się dzieci w przyszłości. Aby skutecznie działać w zapobieganiu
trudnościom w nauce szkolnej, warto dowiedzieć się jak odróżnić trudności związane z występowaniem ryzyka dysleksji od trudności
o innej etiologii. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wybrane definicje dysleksji oraz symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku
przedszkolnym. Dostaną również wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będą mogli rozpoznać i zdiagnozować ryzyko dysleksji
u dzieci.

Program: 

1. Wybrane definicje dysleksji.
2. Przyczyny dysleksji.
3. Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Profilaktyka ryzyka dysleksji.
5. Diagnozowanie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Wybrane testy do badania ryzyka dysleksji.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie

Cele szkolenia:

 • poznanie niektórych przyczyn zachowań trudnych
  i agresywnych u młodszych dzieci,
 • poznanie sposobów i metod pozwalających na skuteczną pracę z dzieckiem, które przejawia zachowania agresywne,
 • poznanie sposobów współpracy z rodzicami dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnik po szkoleniu:

 • potrafi samodzielnie lub w zespole nauczycieli zdiagnozować przyczyny niektórych zachowań agresywnych u dzieci,
 • zna psychologiczne koncepcje dotyczące agresji u dzieci,
 • potrafi wykorzystać zaproponowane rozwiązania w praktyce,
 • zna metody i formy profilaktyki rozwoju obszaru emocjonalno – społecznego u dzieci,
 • zna sposoby i formy działania pomocne w niwelowaniu zachowań agresywnych u dzieci
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań agresywnych
u dzieci. Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz
wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych. Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z kim warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania była bardziej efektywna. Szkolenie zawiera również elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

Program:

1. Czym jest agresja?
2. Jak rozpoznać potrzeby dziecka w tym zakresie?
3. Sposoby postępowania (krótko- i długofalowe) z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.
4. Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią (specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych).
5. Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie m.in. wzmacnianie zachowań pożądanych, psychoedukacja, nauka prawidłowych wzorców zachowań społecznych.
6. Studium przypadku i próby analizy zachowania dziecka, nauczycieli
i kadry przedszkola.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
   i materiały szkoleniowe w formie online.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY