Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Ciekawe lekcje wychowawcze: Inspirowanie uczniów poprzez kreatywne metody i tematy

Ciekawe lekcje wychowawcze:
Inspirowanie uczniów poprzez kreatywne metody
i tematy

Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie i budowanie relacji z uczniami

Cele szkolenia:

 • zapoznanie nauczycieli z różnorodnymi kreatywnymi metodami nauczania, które mogą być stosowane na lekcjach wychowawczych,
 • wzmocnienie umiejętności nauczycieli w projektowaniu ciekawych i angażujących lekcji, które rozwijają różne aspekty rozwoju uczniów,
 • inspirowanie nauczycieli do eksploracji innowacyjnych tematów i materiałów na lekcjach wychowawczych,
 • zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych narzędzi edukacyjnych, takich jak multimedia, gry, dyskusje, symulacje, do pobudzania ciekawości i aktywnego uczestnictwa uczniów,
 • wspieranie nauczycieli w tworzeniu pozytywnego klimatu
  w klasie i budowaniu relacji z uczniami opartych na zaufaniu
  i szacunku,
 • wzmacnianie umiejętności twórczego myślenia i adaptacji programu nauczania wychowawczego do indywidualnych potrzeb uczniów.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Lekcja wychowawcza – czym jest?
  – Definicja i znaczenie lekcji wychowawczych
  – Rola lekcji wychowawczych w rozwoju uczniów

 2. Kreatywne metody nauczania
  – Przedstawienie różnorodnych kreatywnych metod nauczania, takich jak gry dydaktyczne, symulacje, projekty grupowe, dramatyzacja, multimedia itp.
  – Omówienie korzyści wynikających z wykorzystywania tych metod w kontekście lekcji wychowawczych
  – Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych wykorzystujących kreatywne metody

 3. Inspirujące tematy i materiały
  – Prezentacja różnorodnych inspirujących tematów, które mogą być wykorzystane na lekcjach wychowawczych, np. wartości, empatia, samodzielność, zdrowy styl życia, rozwiązywanie konfliktów itp.
  – Omówienie różnych źródeł i materiałów, takich jak filmy, teksty literackie, artykuły prasowe, obrazy, które mogą służyć jako inspiracja do tworzenia ciekawych lekcji wychowawczych
  – Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych opartych na inspirujących tematach i materiałach

 4. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie
  – Omówienie strategii budowania pozytywnego klimatu w klasie
  i wzmacniania relacji nauczyciel-uczeń

  – Praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji empatycznej, słuchania aktywnego i rozwiązywania konfliktów w kontekście lekcji wychowawczych
  – Działania wspierające integrację uczniów i tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia – do rozesłania dla uczestników.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – Błędy jako szansa na naukę: Budowanie pozytywnego podejścia do popełniania błędów wśród uczniów

Błędy jako szansa na naukę:
Budowanie pozytywnego podejścia do popełniania błędów wśród uczniów

Rola błędu w procesie uczenia się uczniów

Cele szkolenia:

 • zwiększenie świadomości nauczycieli na temat roli błędu
  w procesie uczenia się uczniów,
 • zapoznanie nauczycieli z psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami pracy z błędem,
 • przedstawienie różnych strategii i praktyk, które mogą być wykorzystane do przekształcania błędów w pozytywne doświadczenia,
 • wzmacnianie umiejętności nauczycieli w analizowaniu błędów wraz z uczniami i pomaganiu im w zrozumieniu źródeł błędów,
 • zapewnienie nauczycielom narzędzi i technik wykorzystywania błędów jako okazji do nauki i rozwoju uczniów.
praca z błędem
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wyjaśnienie celu i znaczenia pracy z błędem jako narzędzia edukacyjnego
 2. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa:
  – omówienie znaczenia tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska.
  – wskazówki dotyczące budowania pozytywnej relacji z uczniami
  i zachęcania ich do eksperymentowania i podejmowania ryzyka.
 3. Omówienie reakcji emocjonalnych uczniów na popełnione błędy
 4. Przedstawienie teorii rozwoju pojęcia błędu (np. teoria rozwoju postaw Carol Dweck)
 5. Wyjaśnienie, dlaczego pozytywne podejście do błędów jest ważne dla rozwoju uczniów
 6. Przedstawienie metod analizy błędów wraz z uczniami
 7. Omówienie korzyści płynących z refleksji nad błędami
 8. Wskazówki dotyczące zadawania pytań, które prowokują myślenie
  i pomagają uczniom zrozumieć źródła błędów
 9. Wykorzystywanie błędów jako okazji do nauki
 10. Zaprezentowanie technik, takich jak uczenie się przez próbowanie na nowo, eksperymentowanie z różnymi strategiami i podejściami, oraz wprowadzanie samooceny
 11. Omówienie sposobów włączenia pracy z błędem do codziennej praktyki nauczycielskiej
 12. Tworzenie planów działań, w tym monitorowanie postępów uczniów i udzielanie im wsparcia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

_Nowość – W co grać z klasą? Tworzymy przestrzeń do aktywnej nauki – wykorzystanie gamifikacji i metody odwróconej klasy

W co grać z klasą? Tworzymy przestrzeń do aktywnej nauki - wykorzystanie gamifikacji i metody odwróconej klasy

Metody angażujące ucznia do pracy, współpracy i odpowiedzialności

Cele szkolenia:

 • poznanie metod aktywizujących: gamifikacja oraz Odwrócona klasa,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć tymi metodami.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady i metody angażowania ucznia do pracy, współpracy i odpowiedzialności,
 • zdobędzie umiejętność dostosowania modelu nauczania do potrzeb ucznia, wprowadzenia elementów gry edukacyjnej
  i odwróconej klasy do części swoich lekcji,
 • nauczy się planować swoje lekcje z wykorzystaniem metod aktywnych, sprzyjających rozwojowi uczniów.
gamifikacja, lekcja odwrócona
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest dla nauczycieli inspiracją do poszukiwania takich metod w swojej pracy, które będą zgodne z naturalnymi potrzebami
i predyspozycjami uczniów. Przyczynią się do budowania relacji, wzmacniania poczucia odpowiedzialności, samodzielności i motywacji do rozwoju młodych ludzi.

Program:

 1. Wprowadzenie do metody gamifikacja oraz odwrócona lekcja
 2. Wskazanie zgodności założeń poznawanych metod aktywizujących z potrzebami rozwojowymi uczniów
 3. Przykłady zastosowań każdej z metod
 4. Planowanie pacy własnej metodą gamifikacji – warsztat
 5. Planowanie pacy własnej metodą odwróconej klasy – warsztat
 6. Podsumowanie i wskazówki do pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nauczyciele Webinary

Od przedszkolaka do pierwszaka. Skuteczne sposoby przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole – termin 04.03.24r.

Od przedszkolaka do pierwszaka!
Skuteczne sposoby przygotowania dziecka
do podjęcia nauki w szkole

Sprawdzone rozwiązania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 04.03.2024.
Godz.: 18.00 – 20.30

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają sprawdzone rozwiązania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • zdobędą umiejętność świadomego planowania własnej pracy
  i wyodrębniania jej najważniejszych obszarów,
 • spojrzą na rozwój przedszkolaka z perspektywy przyszłości,
 • zostaną zainspirowani do wzbogacenia własnego warsztatu pracy.

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego, szczególnie wychowawcy grup dzieci pięcio- i sześciolatków.

skuteczne sposoby na przygotowanie dziecka do pierwszej klasy
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Moje wieloletnie obserwacje i przemyślenia utwierdziły mnie
w przekonaniu, że „nie możemy zawsze budować przyszłości dla naszych dzieci, ale możemy ukształtować nasze dzieci na przyszłość”
i w konsekwencji przełożyły się na pomysł na wartościowe szkolenie właśnie dla Ciebie!
Jeśli jesteś nauczycielem dzieci pięcio- i sześcioletnich, z pewnością zależy Ci na ich jak najlepszym przygotowaniu do podjęcia roli ucznia
w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Pokażę Ci, jak świadomie planować własne działania, aby pomóc dzieciom sprostać szkolnym wymaganiom. Zrozumiesz, które zajęcia i ćwiczenia warto praktykować ze swoją grupą jak najczęściej, bo przekładają się na harmonijny rozwój przedszkolaków. Będziesz świadomym nauczycielem, któremu zależy na dobru podopiecznych!

Program:

 1. Kilka słów o diagnozie, gotowości i dojrzałości szkolnej.
 2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – czy naprawdę jest przeładowana i utrudnia realizację najistotniejszych kwestii?
 3. Okiem praktyka – które umiejętności są najbardziej przydatne
  w klasie pierwszej szkoły podstawowej?
 4. Rozwój fizyczny – kreatywne metody stymulowania ruchu.
 5. Rozwój społeczno-emocjonalny – skuteczne patenty na usamodzielnienie i uzespołowienie przedszkolaków.
 6. Rozwój poznawczy – sprawdzone pomysły na zajęcia, zabawy
  i ćwiczenia w zakresie:
  – uwagi, pamięci i koncentracji,
  – percepcji wzrokowej i słuchowej,
  – sprawności matematycznych i myślenia przyczynowo -skutkowego.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marlena Marszałek

Czynny nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, wcześniej przedszkolnego, oligofrenopedagog
i terapeuta pedagogiczny. Certyfikowany trener rozwoju kreatywności, trener dziecka z zaburzoną koncentracją i uwagą, trener kompetencji miękkich oraz tutor przedszkolny.

Zwolenniczka idei „lifelong learning”. W ramach wyznawanej zasady „Rewolucje nie czekają na ustawy. Wyłaniają się z działań ludzi, od dołu”, wzbogaca procesy edukacyjne o nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania oraz autorskie pomysły.

Pasjonatka kreatywnego myślenia i psychologii pozytywnej. Chętnie dzieli się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym podczas prowadzonych szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

04 marca 2024r.

godz. 18:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty