Kategorie
Szkolenia zamknięte dla kadry kierowniczej oświaty Webinary

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych – kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy. Ujęcie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy!

Kontrola zarządcza
w placówkach oświatowych

Miejsce/Rodzaj: online

Termin: dogodny dla Państwa
Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy, którzy wykonują zadania w zakresie kontroli zarządczej, kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy JST.

Korzyści:

 • Indywidualny program szkolenia przygotowany w oparciu
  o Państwa wytyczne.
 • Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma niezbędne wzory dokumentów do edycji.
 • Podczas szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania
  i wyjaśniać wątpliwości dotyczące poruszanej tematyki.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie po zakończonym szkoleniu.
 • Faktury wystawiamy w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cele kontroli zarządczej jako zwiększenie przejrzystości finansów publicznych i racjonalizacja wydatków publicznych oraz bardziej świadome zarządzanie publiczne zorientowane na osiągnięcie celu ustawowego, tj. legalności, efektywności, oszczędności
  i terminowości działań administracji publicznej, w tym samorządowej.
 1. Podstawy prawne:
 • Pojęcie kontroli zarządczej: art. 68- 71 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • Obowiązki kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej.
 1. Standardy kontroli zarządczej jako źródło wiedzy o zarządzaniu:
 • Środowisko wewnętrzne.
 • Cele i zarządzanie ryzykiem.
 • Mechanizmy kontroli.
 • Informacja i komunikacja.
 • Monitorowanie i ocena.
 1. Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.
 1. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 1. Skuteczne wdrożenie kontroli zarządczej.
 1. Najczęstsze błędy w realizacji kontroli zarządczej oraz działania
  w kierunku ich uniknięcia.
 • Procedury dotyczące kontroli zarządczej.
 • Elementy rejestru ryzyka: cele, mierniki, zadania, mechanizmy kontroli.
 • Plan działalności: szacowanie mierników.
 • Zaangażowanie kierownictwa i pracowników.
 • Postrzeganie kontroli zarządczej.
 1. Ocena kontroli zarządczej w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności. Rola audytu wewnętrznego.
 2. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają następujące wzory dokumentów:

 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy komórek organizacyjnych
 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy jednostki
 • Formularz stanu systemu kontroli zarządczej
 • Arkusz identyfikacji, oceny oraz sposobów reakcji na ryzyko
 • Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Wzór planu działalności
 • Wzór sprawozdania z wykonanego planu działalności
 • Wzór rejestru ryzyka

SZKOLENIE POPROWADZI

Iwona Laskowska

Certyfikowany Audytor CGAP, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zarządzania Ciągłością Działania, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Opolskiej i Wrocławskiej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, od 2009r. w strukturach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach wykonujących zadania publiczne.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Ustalane indywidualnie z klientem

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

Ustalana indywidualnie z klientem

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Szkolenia zamknięte dla kadry kierowniczej oświaty

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówce oświatowej

Co każdy dyrektor powinien wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówce oświatowej

Miejsce/Rodzaj: online

Termin: dogodny dla Państwa
Czas trwania szkolenia: 4 godziny

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy działów kadr i płac, księgowi oraz pracownicy JST.

Korzyści:

 • Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma niezbędne wzory dokumentów do edycji.
 • Podczas szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania
  i wyjaśniać wątpliwości dotyczące poruszanej tematyki.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie po zakończonym szkoleniu.
 • Cena jednostkowa szkolenia znacznie niższa od szkoleń indywidualnych dostępnych na rynku.
 • Płatność za szkolenie może zostać rozbita na poszczególnych uczestników lub wystawimy fakturę zbiorczą.
 • Faktury wystawiamy w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
Strona Główna_Top Tematy_Moduł I_grafika

PROGRAM SZKOLENIA

1. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający (krok po kroku). 

 • Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 • Wybór instytucji finansowej.
 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.
 • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 • Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające. 

2. PPK – wybór instytucji finansowej.

3. Terminy obowiązujące placówki oświatowe i JST do wdrożenia PPK.

4. Uczestnictwo w PPK.

5. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.

6. Preferencje z budżetu państwa.

7. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK.

8. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

9. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika.

10. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

11. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK:

 • Zajęcia komornicze a naliczanie wpłat do PPK.
 • RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.
 • Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK. 
 • Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.
 • Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu:

 a) zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK,

 b) błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych,

 

 c) dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie.

12. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Ustalane indywidualnie z klientem

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

Ustalana indywidualnie z klientem

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty