Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy – przepisy prawa i warunki organizacji kształcenia uczniów

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy - przepisy prawa i warunki organizacji kształcenia uczniów

Organizacja kształcenia uczniów

Szkolenie skierowane do rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mające na celu zapoznanie nauczycieli z przepisami prawa dotyczącymi organizacji kształcenia uczniów przybywających z zagranicy oraz przedstawienie zadań nauczyciela wynikających z przepisów prawa.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów przybywających z zagranicy w polskich placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, kształcenie specjalne).
 2. Warunki organizacji kształcenia uczniów pochodzących
  z systemów oświaty innych krajów w polskim systemie oświaty.
 3. Zasady kwalifikacji ucznia do danego typu jednostki oświatowej
  i oddziału, rodzaje udzielanego wsparcia, dokumentacja.
 4. Organizacja dodatkowych zajęć nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych, dokumentacja.
 5. Kształcenie ucznia w zakresie własnego języka i zachowania kultury, organizowanie wsparcia od osób z tego samego kręgu kulturowego.
 6. Zadania nauczyciela:

  – postawienie diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych,
  – rozpoznanie mocnych i słanych stron ucznia,
  – zaplanowanie działań wspierających,
  – określenie niezbędnych działań wspierających i pomocowych,
  – adaptacja treści kształcenia do możliwości i potrzeb ucznia,
  – dostosowanie wymagań i skupienie na postępach edukacyjnych,
  – różnicowanie form weryfikowania wiedzy,
  – wprowadzanie adekwatnych form pracy na lekcji,
  – wykorzystywanie pomocy dydaktycznych ułatwiających uczniowi opanowanie materiału.

 7. Nadzór pedagogiczny związany z kształceniem osób przybywających z zagranicy.
 8. Rekomendacje wynikające z raportu NIK w zakresie kształcenia uczniów obcokrajowców.
 9. Organizacja oddziałów przygotowawczych (zadania organu prowadzącego, dyrektora i nauczycieli placówki oświatowej) – zagadnienie omawiane opcjonalnie wg potrzeb placówki.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 2 godziny zegarowe.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Praca w szkole wielokulturowej

Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy - aspekty ważne w pracy nauczyciela i wychowawcy

Praca w szkole wielokulturowej

Cykl szkoleń skierowanych do rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mający na celu uświadomienie nauczycielom i wychowawcom aspektów psychologicznych związanych z migracją, wpływu kultury na funkcjonowanie uczniów w nowym otoczeniu i roli integracji zespołów klasowych.

Treści dotyczące tematu zostały podzielone na trzy moduły, każdy moduł realizowany jest jako oddzielne szkolenie w wymiarze 2 godzin zegarowych. Zamawiając szkolenia w pakiecie (2-3 moduły) gwarantujemy niższą cenę.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Psychologiczne aspekty migracji – ważne w pracy nauczyciela
i wychowawcy:

– charakterystyka dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
– trudności i zasoby dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
– czynniki wpływające na funkcjonowanie dziecka z doświadczeniem migracji;
– postawy nauczycieli i wychowawców wobec odmienności kulturowej;
– zasady wspierania rozwoju dzieci po doświadczeniu migracji – dobre praktyki.

MODUŁ II

Integracja wielokulturowych zespołów klasowych i społeczności szkolnych:
– metody pracy z uczniami pochodzącymi z różnych kultur;
– zajęcia integracyjne dla klas wielokulturowych;
– wielokulturowe rytuały klasowe;
– dobre praktyki – projekty wielokulturowe dla szkół.

MODUŁ III

Kultura i jej wpływ na ucznia z doświadczeniem migracji:
– pojęcie kultury i wielokulturowości;
– wymiary kulturowe i ich znaczenie w pracy z uczniem
z doświadczeniem migracji;
– komunikacja międzykulturowa i jej wpływ na uczniów;
– komunikacja w różnych kulturach ( kultury wysokiego i niskiego kontekstu);
– przeszkody w komunikacji międzykulturowej;
– asystent międzykulturowy i jego rola w szkole.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania jednego modułu – 2 godziny zegarowe.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu – warsztaty wprowadzające

Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu - warsztaty wprowadzające

Zapoznanie nauczycieli i rodziców z głównymi założeniami Pozytywnej Dyscypliny

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna filary Pozytywnej Dyscypliny,
 • pozna komunikaty uprzejme i stanowcze jednocześnie oparte na wzajemnym szacunku,
 • zdobędzie wiedzę na temat działania mózgu w stresie,
 • pozna sposoby wspierające samoregulację dorosłych i dzieci,
 • dowie się co się kryje za zachowaniami dzieci, jak je rozkodowywać i reagować na przyczynę zachowania.

Spotkanie będzie prowadzone metoda warsztatową. Uczestnicy będą ćwiczyli poznane kompetencje, pracowali w mniejszych grupach.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Pozytywna Dyscyplina to wychowanie oparte na szacunku, zastępujące walkę – współpracą, znajdujące rozwiązania dobre dla wszystkich, akceptujące różnice w ludziach i ich sposobach myślenia, tak aby łączyć a nie dzielić. Jest zbiorem praktycznych umiejętności i narzędzi wspierających rodziców i nauczycieli .
Pozytywna Dyscyplina uczy dzieci umiejętności społecznych
i emocjonalnych – wspiera w lepszym funkcjonowaniu w szkole, przedszkolu domu rodzinnym i życiu codziennym. Angażuje dzieci
w rozwiązywanie problemów z jednoczesnym rozumieniem potrzeb innych ludzi. Sięga swoimi korzeniami do psychologii A. Adlera i R. Dreicursa. Opiera się na budowaniu relacji, byciu stanowczym
i uprzejmym jednocześnie. Uczy podejmowania decyzji oraz poszukiwania rozwiązań. Działa w oparciu o zasady i reguły. Stwarza dzieciom warunki do bycia zaangażowanymi w proces wychowawczy
a nie jedynie biernymi jego odbiorcami. Nakierowana jest na współpracę, współdziałanie i wzajemny szacunek wszystkich członków grupy, rodziny.

 1. Filary Pozytywnej Dyscypliny.
 2. Życiowe kompetencje – czyli wychowawczy GPS.
 3. Style liderskie/style wychowawcze (rodzic, nauczyciel).
 4. Komunikacja uprzejma i stanowcza jednocześnie oparta na szacunku.
 5. Mózg jak na dłoni – zrozumieć działanie mózgu.
 6. Emocje i samoregulacja dorosłych i dzieci.
 7. Góra lodowa zachowania – czyli co się kryje za zachowaniami. Jak skutecznie reagować na potrzeby, problemy kryjące się pod zachowaniami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Maksymalna ilość uczestników – 25 osób.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i rodziców przedszkolaków.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Jak w przedszkolu realizować podstawę programową w trybie pracy zdalnej. Narzędzia sprawdzone w praktyce.

Jak w przedszkolu realizować podstawę programową w trybie pracy zdalnej. Narzędzia sprawdzone w praktyce.

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

– przeanalizują podstawę programową wychowania przedszkolnego
   pod kątem trybu pracy zdalnej,

– zróżnicują nastawienie na stałość i nastawienie na rozwój,

– poznają platformy i narzędzia multimedialne pomocne przy pracy
   zdalnej zarówno dla nauczyciela, jak i przedszkolaka.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa programowa to podstawa! Pigułka wiedzy na temat najważniejszego dokumentu.
 2. Praca zdalna wyzwaniem dla nauczyciela.
 3. Nastawienie na stałość czy nastawienie na rozwój – co sprawdzi się bardziej w pracy zdalnej.
 4. Jak dostosować warunki i sposoby realizacji podstawy programowej do trybu pracy zdalnej.
 5. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela:
  – sprawdzone platformy do komunikowania się z rodzicami
    i dziećmi,
  – materiały edukacyjne w wersji elektronicznej – zasoby internetu
     kontra własna twórczość,
  – narzędzia multimedialne wyzwalające aktywność 
     przedszkolaków.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Współpraca z rodzicami w przedszkolu – budujemy uprzejme i stanowcze relacje oparte na szacunku 

Współpraca z rodzicami w przedszkolu – budujemy uprzejme i stanowcze relacje oparte na szacunku

Narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców w budowaniu współpracy

Cele szkolenia:

 • Określenie obszarów współpracy z rodzicami w przedszkolu
 • Poznanie wybranych narzędzi wspierających nauczycieli
  i rodziców w budowaniu współpracy opartej na wzajemnym szacunku
 • Praktykowanie komunikacji uprzejmej i stanowczej jednocześnie
 • Stworzenie mapy kompetencji wspierających nauczycieli
  w budowaniu współpracy z rodzicami
 • Tworzenie swojego modelu współpracy z rodzicami
 • Wyzwania i potencjał współpracy z rodzicami

Uczestnik:

 • Pozna wybrane narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców
  w budowaniu współpracy (komunikacja uprzejma i stanowcza, nazywanie potrzeb i emocji, koncentracja na rozwiązaniach
  i wspólnym celu, ustalanie zasad i granic, pozytywna przerwa, pytania pełne ciekawości)
 • Określi obszary współpracy
 • Określi wyzwania w swojej pracy z rodzicami i możliwości rozwiązań oraz potencjał jaki niesie współpraca oparta na szacunku, potrzebach, jasnych zasadach
 • Potrafi stworzyć mapę kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami, potrafi określić , które kompetencje już ma, a które potrzebuje rozwijać
Komunikacja z rodzicem
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie jest dedykowane nauczycielom i pracownikom przedszkoli, którzy szukają inspiracji i mają potrzebę rozwijania swoich kompetencji w obszarze budowania współpracy z rodzicami. Warsztaty trwają 3 godziny i niektóre treści będą poruszane w ograniczonym stopniu z nadzieją, że zachęcą i zainspirują uczestników do pogłębiania i rozwijania tematu.

 1. Obszary współpracy z rodzicami w przedszkolu.
 2. Wyzwania we współpracy z rodzicami.
 3. Co się kryje za zachowaniami rodziców? Góra lodowa zachowania, koncentracja na rozwiązaniach.
 4. Mapa kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami.
 5. Zasady, budowania współpracy, granice, strefy wpływu, cel.
 6. Jak radzić sobie z wyzwaniami ? Narzędzia wspierające nauczyciela.
 7. Mój indywidualny model budowania współpracy.
 8. Potencjał współpracy z rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozwój ruchowy w pigułce
2. Rozwój chwytu.
3. O co chodzi z koordynacją wzrokowo – ruchową?
4. Przyczyny trudności w pracy ręki.
5. Przykładowe ćwiczenia wspierające rozwój motoryczny dziecka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY