Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

ZFŚS w placówkach oświatowych – termin 08.12.23r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w placówkach oświatowych

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ZFŚS w placówkach oświatowych!

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 08.12.2023.
Godz.: 9.00 – 12.00

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, członkowie komisji socjalnych.

ZFSS
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

           1.Podstawy działania i tworzenia ZFŚS 

           2.Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń
              Socjalnych

           3.Zasady naliczania odpisu i sposób ustalania liczby 
              zatrudnionych 
celem naliczenia

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
 • wysokość odpisów podstawowych
 • najnowsze zmiany w wysokości odpisu
 •  terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS 
 • prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia 
 • możliwość likwidacji ZFŚS

           4. Regulamin socjalny

 • procedura tworzenia, w tym współdziałanie ze związkiem zawodowym,
 • przedstawiciel załogi,
 • elementy składowe,
 • zmiana regulaminu,
 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników,
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny, 
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS, 
 • dokumentacja przyznanej pomocy,
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny,
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych
   (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego), 
 • przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.

   

  5. Zasady tworzenia komisji

 • komisja socjalna,
 • zasady działania,
 • skład i reprezentacja,
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego,
 • upoważnienia nadane przez administratora danych.

            6. Osoby uprawnione do występowania o pomoc socjalną

 

 • Osoby uprawnione na podstawie ustawy,
 • Osoby dobrowolnie objęte opieką w regulaminie socjalnym.

           7. Definicja działalności socjalnej i jej przejawy

 

 • różne formy wypoczynku (np. uprawianie sportu, wycieczki, spływy kajakowe),
 • działalność kulturalno-oświatowa (wyjście do teatru, kina, muzeum),
 • opieka nad dziećmi,
 • prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych.

  8. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium
      socjalnego

  9. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS,
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy,
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym
  i podatkowym,
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów,
 • ulgi z tytułu zapomóg.

  10. Oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS
 • kontrola ZUS
 • kontrola PIP

  11. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiany od 04 maja 2019 r.
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się
  o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+),
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia,
 • jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach,
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS,
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia,
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych,
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.

  12. Egzekucja ze świadczeń socjalnych
 •  Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności,
 •  Pełne czy ograniczone potrącenia,
 • Współpraca z organem egzekucyjnym.

          13. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana
               z działalnością socjalną

 

 • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków),
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
  

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeetin

SZKOLENIE POPROWADZI

prawo pracy

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  – kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  –  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

08 grudnia 2023 r.

godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os. 

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania – termin 12.01.24r.

Standardy Ochrony Małoletnich
- wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

Wzory dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.01.2024.
Godz.: 12.00 – 15.00

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będą musiały wypracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Jednostki oświatowe mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 lutego 2024 r. Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy, zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenie zostaną omówione Standardy Ochrony Małoletnich, które musi opracować każda placówka czyli konkretne reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników
i rówieśników.

Program:

 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające
  z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Ustawa Kamilka
 3. Podejrzenie krzywdzenia dziecka – obowiązki wynikające
  z przepisów prawa
 4. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
  i zagrożeniami w sieci
 5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 6. Interwencja prawna na rzecz dziecka
 7. Standardy Ochrony Małoletnich – jak je opracować?
 8. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 9. Jakie są wytyczne do opracowania standardów?
 10. Obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.
 11. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym
  w rejestrach.
 12. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 13. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku
  z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 stycznia 2024 r.

godz. 12:00 – 15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora – nowe regulacje prawne i nowe wyzwania – termin 22.01.24r.

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
- nowe regulacje prawne i nowe wyzwania

Gotowe rozwiązania - procedura oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 22.01.2024.
Godz.: 9.00 – 11.15

Cele szkolenia:

 • Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy obowiązującego od 1 września 2022r.
 • Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z oceną pracy nauczyciela.
 • Omówienie trybu odwoławczego.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów.

Uczestnik:

 • Pozna tryb dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
 • Zdobędzie wiedzę na temat warunków, jakie musi spełnić dyrektor i nauczyciel, żeby uzyskać satysfakcjonującą ocenę pracy.
 • Będzie wiedział, jak przygotować się do oceny pracy zgodnie
  z wymaganymi kryteriami.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciela, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane.

Wsparcie
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szybkość wprowadzanych zmian wywołała liczne pytania w środowisku nauczycieli i dyrektorów szkół, szczególnie aspekt powrotu do punktowego oceniania pracy nauczyciela oraz powiązania oceny pracy
z procedurą awansu zawodowego. Dlatego stwierdzenie, „przecież to już było” towarzyszy wielu wypowiedziom środowisk oświatowych.

Na czym zatem polega nowa procedura oceny pracy nauczyciela
i w jaki sposób ma ograniczyć biurokratyczne podejście?
Na to i wiele innych pytań  otrzymają Państwo odpowiedź podczas szkolenia, którego celem jest nie tylko omówienie  zmian w przepisach regulujących sposób prowadzenia i  dokumentowania oceny pracy nauczyciela
na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r., ale również rzeczowe wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które wynikają z przepisów powiązanych.

Każdy  z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start:

 • procedurę oceny pracy dyrektora,
 • procedurę oceny pracy nauczyciela,
 • arkusz oceny pracy,
 • wniosek o ocenę pracy,
 • kartę oceny pracy,
 • i wiele innych dokumentów.

Podczas szkolenia dowiesz się?

 1. Jak przebiega szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela
  i dyrektora od 1 września 2022 r.
 2. Jakie są kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora?
 3. Na jakich zasadach odbywa się procedura postępowania odwoławczego?
 4. Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązkowe i dodatkowe?
 5. W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 6. Co powinna zawierać opinia o przeprowadzonych zajęciach?
 7. Jakie wzory dokumentów obowiązują i jak należy je wypełnić?
 8. Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 9. Jakie będą dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?
 10. Jak dobrze przygotować się do oceny pracy?
 11. W jaki sposób Dyrektor może wspomagać nauczycieli podczas awansu zawodowego i oceny pracy?
 12. Inne pytania, wynikające z dyskusji – dokumenty.

Program:

 1. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.
 • Ocena pracy, lekcje otwarte – nowe pomysły weryfikacyjne
  w ścieżce rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Rola Dyrektora we wspomaganiu nauczycieli.
 • Dokumentacja w ocenie pracy dyrektora i nauczyciela.

      2. Panel podsumowujący.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

22 stycznia 2024 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

270 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie … jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. – termin 14.12.23r.

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Kontrola kuratorów oświaty

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 14.12.2023r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat pracy zgodnej z obwiązującymi przepisami oraz kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024 w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie to praktyczne wskazówki na temat realizacji zadań w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.  W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obligatoryjne zadania specjalistów oraz dokumentacja jaką powinna prowadzić placówka w tym zakresie.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa, nowe standardy PPP
 2. Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela
 4. Zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów
 5. Obowiązkowa dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
 6. Indywidualne teczki uczniów
 7. Prowadzenie dzienników
 8. Praktyczne wskazówki do pracy – prowadzenie dokumentacji PPP
  i kształcenia specjalnego
 9. Podsumowanie i sesja pytań.
Materiały dla uczestników:
 • przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego,
 • plan nadzoru 2023/2024 (przykładowa karta z KO),
 • wzór karty PPP, 
 • wzór IPET
 • wzór WOPFU.
 • opis dokumentacji indywidualnych teczek dla ucznia
  z orzeczeniem i opinią.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

14 grudnia 2023 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie … jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. – termin 06.12.23r.

Przygotowanie do kontroli KO w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

Kontrola kuratorów oświaty

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.12.2023r.
Godz.: 14.00 – 15.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat pracy zgodnej z obwiązującymi przepisami oraz kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024 w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie to praktyczne wskazówki na temat realizacji zadań w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.  W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obligatoryjne zadania specjalistów oraz dokumentacja jaką powinna prowadzić placówka w tym zakresie.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa, nowe standardy PPP
 2. Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela
 4. Zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów
 5. Obowiązkowa dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
 6. Indywidualne teczki uczniów
 7. Prowadzenie dzienników
 8. Praktyczne wskazówki do pracy – prowadzenie dokumentacji PPP
  i kształcenia specjalnego
 9. Podsumowanie i sesja pytań.
Materiały dla uczestników:
 • przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego,
 • plan nadzoru 2023/2024 (przykładowa karta z KO),
 • wzór karty PPP, 
 • wzór IPET
 • wzór WOPFU.
 • opis dokumentacji indywidualnych teczek dla ucznia
  z orzeczeniem i opinią.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 grudnia 2023 r.

godz. 14:00 – 15:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich – procedury postępowania – termin 12.12.23r.

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich
Procedury postępowania

Kiedy i jak opracować standardy?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.12.2023r.
Godz.: 19.30 – 21.00

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat opracowania i wdrażania Procedury Ochrony Małoletnich.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność planowania wsparcia, podwyższania standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, wzmacniania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, podwyższania poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Każda placówka oświatowa będzie musiała opracować Standardy Ochrony Małoletnich, czyli konkretne procedury ochrony dzieci
i młodzieży przed krzywdzeniem. Szkolenie jest wstępnym wsparciem
w realizacji tego zadania.
Uczestnicy otrzymają przykładową procedurę wdrażania standardów.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa w zakresie wdrażania i opracowania procedury.

 2. Które placówki mają obowiązek utworzyć procedurę? 

 3. Kiedy i jak opracować standardy?

 4. Zakres standardów:

 • sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi
  w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim
  a personelem, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
 • procedury i osoby odpowiedzialne do składania zawiadomień
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego,
 • zasady i sposób udostępniania personelowi polityki do jej zaznajomienia i stosowania.

      5. Praktyczne wskazówki do pracy.

      6. Podsumowanie – sesja pytań & odpowiedzi.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 grudnia 2023 r.

godz. 19:30 – 21:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Webinary

Jak być skutecznym dyrektorem? Główne zadania i obowiązki dyrektora/wicedyrektora – termin 06.03.24r.

Jak być skutecznym dyrektorem?
Główne zadania i obowiązki dyrektora/wicedyrektora

Jakie ważne terminy dotyczą pracy dyrektora

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.03.2024.
Godz.: 8.30 – 11.30

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • Podniosą kwalifikacje zawodowe
 • Poznają obowiązki dyrektor wynikające z przepisów prawa
 • Dowiedzą się jak planować skuteczny nadzór pedagogiczny
 • Zaplanują organizację pracy szkoły na cały rok szkolny
 • Poznają przepisy dotyczące awansu zawodowego
  i dokumentację z nim związaną
 • Poznają zasady protokołowania zebrań rad pedagogicznych
 • Poznają przepisy prawa pracy w stosunku do nauczycieli
  i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe)
 • Dowiedzą się jak skutecznie prowadzić kontrolę zarządczą w placówce oświatowej.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza placówek oświatowych.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Jesteś dyrektorem/wicedyrektorem i chciałbyś ugruntować swoją wiedzę na temat pracy szkoły – to szkolenie jest dla Ciebie!. Omówimy wiele aspektów pracy dyrektora placówki. Poruszymy tematy nadzoru, awansu zawodowego, planowania pracy oraz komunikacji w zespole nauczycielskim.

Otrzymasz wiele wzorów dokumentów. Dowiesz się jak zaplanować prace szkoły na cały rok oraz jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy.

Program:

 1. Obowiązki dyrektora wynikające z przepisów prawa.
 2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli
 5. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacji.
 6. Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych.
 7. Stosowanie zasad prawa pracy w stosunku do nauczycieli
  i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe).
 8. Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej
 9. System Informacji Oświatowej – dlaczego to tak ważny system
 10. Komunikacja w zespole nauczycielskim – przykłady dobrych praktyk.

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 marca 2024 r.

godz. 8:30 – 11:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Webinary

Obserwacja, omówienie i opiniowanie lekcji otwartych w ramach awansu i nie tylko – termin 11.01.24r.

Obserwacja, omówienie i opiniowanie lekcji otwartych w ramach awansu i nie tylko

Jak ocenić lekcję zgodnie z przyjętymi w rozporządzeniu punktami?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.01.2024.
Godz.: 17.00 – 19.15

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 1. Jak przygotować zajęcia zgodnie z metodyką nauczania?
 2. Jak omówić i zaopiniować zajęcia w obszarze: poprawności merytorycznej i metodycznej, realizacji celu zajęć, indywidualizacji, dostosowana metod i form pracy, udzielania informacji zwrotnej. 
 3. Jak omawiać zajęcia pod kątem interpersonalnych umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem?
 4. Jak ocenić lekcję zgodnie z przyjętymi w rozporządzeniu punktami?
 5. Jak napisać opinię z przeprowadzonych zajęć, żeby spełniała wymogi formalne?

Uczestnicy otrzymają:

 • sprawdzone arkusze obserwacji lekcji,
 • wzory/przykłady pozytywnych opinii o zajęciach, które były przygotowywane w ramach prowadzonych obserwacji na potrzeby Kuratorium Oświaty,
 • dokumentację formalną wymaganą przy powołaniu komisji opiniującej: zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji opiniującej zajęcia przeprowadzone przez nauczyciela początkującego, określenie wymiaru zajęć, wzór opinii. 
 • będą również mieli możliwość ocenić zajęcia zgodnie
  z przyjętymi kryteriami oraz współtworzyć opinię do zaproponowanej w ramach warsztatu mini lekcji.
  Szkolenie ma charakter praktyczny.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

lekcje otwarte w awansie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela obligują dyrektorów do wskazania/powołania komisji opiniującej lekcje otwarte. Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie dyrektorów szkół, mentorów oraz nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w obszarze metodyki prowadzenia zajęć.

Poniżej przesyłamy listę najczęściej zadawanych pytań przez nauczycieli i dyrektorów przed lekcją pokazową, która od 1 września 2023 r. stała się obowiązkowym etapem ubiegania się o kolejny stopień awansu? 

Dyrektor: Jak sprawnie wskazać/powołać Komisję? Jak w myśl obowiązujących przepisów omówić lekcję pokazową? Jaką formę powinna mieć opinia o przeprowadzonych zajęciach, którą nauczyciel załącza do wniosku? Jak wspomagać nauczycieli w doskonaleniu metodyki warsztatu pracy?

Mentor: Jaka jest moja rola w awansie zawodowym?

Nauczyciel: Jak przygotować się do lekcji pokazowej? Na jakie aspekty szczególnie zwracać uwagę przy doborze metod i form pracy z uczniami? Jak gospodarować czasem? Jak zachęcić uczniów do udziału, żeby uzyskać zakładany efekt? Jak przygotować się do rozmowy o lekcji z Komisją? 

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia. 

 

Program:

I. Obserwacja w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela – podstawa prawna:

 • Kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej zajęć otwartych.
 • Królowa nauk, czyli jak umiejętnie ocenić zajęcia w zakresie 30 punktów.
 • Zapoznanie z arkuszem obserwacji dostosowanym do potrzeb nowego rozporządzenia.

II. Planowanie lekcji – klasyka czy innowacyjność?

 • Mniej znaczy więcej. Jak umiejętnie zaplanować dobrą lekcję?
 • Struktura tradycyjna czy oryginalna – na co postawić podczas lekcji pokazowej?
 • Jak efektywnie wykorzystać innowacyjne metody i formy pracy
  w celu indywidualizacji pracy z uczniami?
 • Sprawdzone sposoby na zebranie informacji zwrotnej.
 • Kiedy sięgać po techniki informatyczne i komputerowe?

III. Warsztat – praktyka:

 • Zapoznanie z mini lekcją.
 • Jak umiejętnie omówić zajęcia stosując zasadę poprawnego udzielania informacji zwrotnej.
 • Formułowanie przykładowej opinii.

IV. Sesja Q&A

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 stycznia 2024 r.

godz. 17:00 – 19:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online
platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

270 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego. Co można, czego zdecydowanie nie można, a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego? termin 11.12.23r.

Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
Co można, czego zdecydowanie nie można,
a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego?

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.12.2023.
Godz.: 9.00 – 11.15

 Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocenianie jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych obszarów pracy szkoły, nie tylko ze względu na niejednoznaczność zapisów prawnych, ale również oczekiwania rodziców i uczniów. Co zatem może zrobić dyrektor i nauczyciel, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji?
Na to i wiele innych pytań postaramy się udzielić odpowiedzi podczas szkolenia, które jest zgodne z tegorocznymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

W ramach szkolenia bonus dla dyrektora – narzędzie do kontroli przebiegu oceniania w szkole!

Podczas szkolenia dowiesz się również?

 • Jak dostosować zapisy w statucie na temat oceniania wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów prawa?
 • Jak dokumentować nadzór dyrektora nad procesem oceniania
  w szkole?
 • W jaki sposób informować rodziców o postępach ucznia?
 • Jak wspomagać nauczyciela w zakresie oceniania?
 • Jak bezboleśnie pilotażowo wprowadzić klasy bez ocen?

 

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 GRUDNIA 2023 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

260 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Webinary

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej termin 06.02.24r.

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej

Zasady pracy sekretariatu, podstawowe narzędzia i aplikacje

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.02.2024.
Godz.: 12.00 – 15.00

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad pracy sekretariatu podstawowych narzędzi i aplikacji oraz wykorzystanie ich w praktyce
 • Szczegółowe omówienie zakresu obowiązków sekretarza, obejmującego problematykę kancelaryjną oraz sprawy uczniowskie
 • Omówienie przykładowej instrukcji kancelaryjnej dla jednostki oświatowej, przepisów archiwizacyjnych, rzeczowego wykazu akt
 • Poznanie zasad komunikacji, wizerunku jak również dobrej organizacji pracy.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • Podniosą kwalifikacje zawodowe
 • Poznają zasady dobrej współpracy, komunikacji i wizerunku
 • Przeanalizują akty prawne regulujące pracę sekretariatu placówki oświatowej
 • Zaplanują organizację pracy sekretariatu (kancelarii) szkoły
 • Wskażą mocne strony zdalnego zarządzania sekretariatem.

Adresaci szkolenia: sekretarz szkoły, referent, specjalista do spraw administracyjnych, kadra kierownicza placówek oświatowych.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych
z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo skuteczne metody prowadzenia sekretariatu, który jest sercem i wizytówką szkoły. 

Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej
z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Podamy wiele przydatnych wzorów dokumentów do zastosowania
w swoich placówkach.

Program:

1. Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji

 • zabezpieczanie danych w sekretariacie – co jest kontrolowane
  w związku z RODO,
 • prowadzenie terminarza i organizacja spotkań służbowych,
 • odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną
  i przechowywaną dokumentację,
 • zakres obowiązków sekretarza – przykładowe wzory.

2. Sprawy uczniowskie

 • ewidencjonowanie dzieci i młodzieży – księga ewidencji, księga uczniów,
 • dokumentacja związana z przyjęciem uczniów do szkoły
  i przejściem uczniów do innej szkoły,
 • kontrola realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – szczegółowa procedura,
  wzory pism do rodziców uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji,
 • wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
 • postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów
  lub absolwentów,
 • arkusze ocen: prowadzenie i kompletowanie, adnotacje, księgi arkuszy ocen,
 • przyjmowanie uczniów cudzoziemskich lub powracających
  z zagranicy do szkół.

3. Czynności kancelaryjne sekretariatu

 • przyjmowanie i obieg korespondencji, wewnętrzny obieg akt,
  instrukcja kancelaryjna,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • wysyłanie i doręczanie pism,
 • archiwizacja i brakowanie akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt
  i innymi przepisami,
 • rejestry w sekretariacie placówki,
 • zabezpieczenie, przechowywanie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych,
 • faktury, ich opisywanie i przechowywanie.

4. Sprawy pracownicze

 • prowadzenie teczek akt osobowych,
 • wnioski urlopowe,
 • upoważnienia,
 • umowy o pracę, umowa poprzez mianowanie,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • ewidencja czasu pracy,
 • awans zawodowy po nowemu,
 • badania lekarskie – kiedy są ważne i jak długo,
 • urlopy w placówkach feryjnych i nieferyjnych – praktyczne przykłady i obliczenia,
 • jak liczyć wysługę lat nauczyciela pracującego w kilku szkołach,
 • zmiany w Kodeksie Pracy,
 • zmiany w regulaminach wynagradzania w związku ze zmianą wymagań kwalifikacyjnych i kategorii zaszeregowania.

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 lutego 2024 r.

godz. 12:00 – 15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty