Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Stymulacja procesów integracji sensorycznej w przedszkolu jako wspomaganie optymalnego rozwoju dziecka

Stymulacja procesów integracji sensorycznej w przedszkolu jako wspomaganie optymalnego rozwoju dziecka

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • uczestnicy wiedzą, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by zapewnić im optymalną stymulację
  w zakresie procesów integracji sensorycznej.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, jakie są układy bazowe dla rozwoju dziecka i jaka jest ich rola w nabywaniu umiejętności fizycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych,
 • dowiedzą się, jak rozpoznawać trudności w zakresie przetwarzania procesów integracji sensorycznej,
 • dowiedzą się, jakie aktywności zapewniać dzieciom, by stymulować poszczególne układy zmysłowe,
 • poznają zasady metody słuchowo-motoryczno-narracyjną służącej optymalnemu wsparciu dzieci przedszkolnych w rozwoju,
 • poznają ćwiczenia pozwalające na codzienną stymulację mózgu dziecka w zakresie przetwarzania docierających do mózgu bodźców.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniej stymulacji, dzięki której procesy integracji sensorycznej w mózgu zachodzą w sposób prawidłowy, co pozwala dziecku odpowiadać na docierające do niego bodźce w sposób akceptowalny społecznie.

Dorośli pracujący z dzieckiem powinni wiedzieć, jak przebiega rozwój dziecka z uwzględnieniem układów bazowych, znać symptomy trudności i zaburzeń przetwarzania sensorycznego, by móc je jak najwcześniej kompensować, a także powinni wiedzieć, jak projektować i organizować przestrzeń rozwojową dzieci, by podczas codziennych aktywności stymulować ich rozwój z uwzględnieniem wszystkich układów sensorycznych.

Program:

 1. Procesy integracji sensorycznej a rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Rola układów bazowych.
 3. Sprawność neuromotoryczna, niedojrzałość neuromotoryczna.
 4. Cechy charakterystyczne dysfunkcji dotykowej.
 5. Cechy charakterystyczne dysfunkcji przedsionkowej.
 6. Cechy charakterystyczne dysfunkcji wzrokowej.
 7. Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej.
 8. Terapia i stymulacja, czyli co możemy zrobić, by wspomagać dziecko w procesach przetwarzania sensorycznego.
 9. Poziomy rozwoju integracji sensorycznej.
 10. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowy.
 11. Co mogą robić dzieci, by stymulować układ przedsionkowo-proprioceptywny.
 12. Co mogą robić dzieci, by stymulować integrację dwustronną?
 13. Strategie wprowadzania aktywności zgodnie z metodą słuchowo-motoryczno-narracyjną.
 14. Zasady wspomagania rozwoju dziecka – co obserwować i czego uczyć?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Orzeczenia i opinie – interpretacja i dokumentacja ucznia ze SPE

Orzeczenia i opinie - interpretacja i dokumentacja ucznia ze SPE

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 27.02.2023r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cele szkolenia:

 • zdobycie umiejętność analizy dokumentacji orzeczenia i opinii,
 • zdobycie umiejętność konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych, modyfikacji oraz ewaluacji dokumentów
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność analizowania dokumentacji dziecka
  z orzeczeniem i opinią,
 • nauczy się  konstruować wszystkie obligatoryjne dokumenty
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci szkolenia:  pedagodzy szkolni i specjalni, wszyscy zainteresowani nauczyciele,  inni specjaliści.

Pedagog specjalny - szkolenie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opinią z PPP.  Jest to wsparcie w zakresie pomocy dziecku oraz konstruowania dokumentacji, modyfikacji i ewaluacja programów. W czasie webinaru zostaną przedstawione podstawy prawne oraz praktyczne wskazówki do pracy. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych wzorów dokumentów do modyfikacji.

 1. Obowiązujące przepisy prawa z zakresu organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią w placówce. Analiza dokumentacji.

 3. Różnice między opinią, orzeczeniem.

 4. Rodzaje dokumentów.

 5. Dokumentacja pomocy dla ucznia ze SPE.

 6. Praca zespołu – wsparcie dziecka ze SPE.

 7. Podsumowanie.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

27 lutego 2023 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

100 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Jak żyć w usieciowionym świecie czyli jak świadomie i efektywnie korzystać ze zdobyczy technologii?

Efektywne uczenie się uczniów zgodne
z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów
  i wspomagają ich w procesie uczenia się.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wspomagające obserwację ucznia pod kątek jego potrzeb, a także wspierające uczniów w zakresie poznawczym, emocjonalnym, społecznym,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie planowania i realizowania specjalistycznego wsparcia oraz wsparcia w codziennej pracy
  z uczniem,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz współpracy z innymi specjalistami i rodzicami.
szkolenie rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Każdy człowiek ma naturalną potrzebę uczenia się i poznawania świata. Jednak każdy rozwija się inaczej, na co ma wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nauczyciele i specjaliści, jako osoby wspierające uczniów na co dzień, powinni wiedzieć, jak robić to zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

Program:

 1. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa planowania pracy i wsparcia.
 2. Planowanie i realizowanie wsparcia podczas zajęć specjalistycznych oraz podczas bieżącej pracy – zadania nauczycieli i specjalistów.
 3. Projektowanie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi każdego ucznia – strategie pracy, ocenianie, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne.
 4. Zintegrowane działania zespołu nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zgodnie z jego potrzebami.
 5. Współpraca z innymi specjalistami i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Efektywne uczenie się uczniów zgodne z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Efektywne uczenie się uczniów zgodne
z ich możliwościami i potrzebami – jak je planować i organizować?

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów
  i wspomagają ich w procesie uczenia się.

Uczestnicy:

 • poznają strategie wspomagające obserwację ucznia pod kątek jego potrzeb, a także wspierające uczniów w zakresie poznawczym, emocjonalnym, społecznym,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie planowania i realizowania specjalistycznego wsparcia oraz wsparcia w codziennej pracy
  z uczniem,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz współpracy z innymi specjalistami i rodzicami.
szkolenie rady pedagogicznej
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Każdy człowiek ma naturalną potrzebę uczenia się i poznawania świata. Jednak każdy rozwija się inaczej, na co ma wpływ wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nauczyciele i specjaliści, jako osoby wspierające uczniów na co dzień, powinni wiedzieć, jak robić to zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

Program:

 1. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa planowania pracy i wsparcia.
 2. Planowanie i realizowanie wsparcia podczas zajęć specjalistycznych oraz podczas bieżącej pracy – zadania nauczycieli i specjalistów.
 3. Projektowanie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi każdego ucznia – strategie pracy, ocenianie, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne.
 4. Zintegrowane działania zespołu nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zgodnie z jego potrzebami.
 5. Współpraca z innymi specjalistami i rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

Laboratoria przyszłości- wdrożenie, pomysły i wskazówki – Priorytet MEiN

Laboratoria przyszłości - wdrożenie, pomysły i wskazówki - szkolenie dopasowane do potrzeb szkoły

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • Uruchomienie sprzętu zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości: np. drukarki 3d, okulary VR, roboty, płytki programowalne ect.
 • Nauka programu do projektowania 3d – Tinkercad
 • Praca z robotami i/lub płytkami programowalnym
 • Praca z innym sprzętem zakupionym w ramach programu.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasadę i technologię druku 3d
 • zdobędzie umiejętności obsługi robotów i korzystania z płytek programowalnych (lub innych sprzętów zakupionych w ramach programu)
 • nauczy się przygotowywać zajęcia angażujące uczniów
  z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli na kompleksowe wdrożenie Laboratoriów Przyszłości. Podczas szkolenia zostaną zainstalowane i zarejestrowane sprzęty i urządzenia zakupione w ramach projektu. Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu.

Program – przykładowy:

 1. Wprowadzenie do druku – zakładanie konta w Tinkercad
 2. Pierwszy projekt w Tinkercad
 3. Przygotowanie do druku i druk 3d
 4. Roboty i płytki programowalne w praktyce
 5.  Zajęcia angażujące uczniów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Program szkolenia zawsze jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb placówki i sprzętu jaki posiada placówka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 •  Trener skontaktuje się przed szkoleniem
  w celu ustalenia przebiegu spotkania, posiadanego sprzętu i przygotowania technicznego wymaganego z Państwa strony.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów Zagadnienia prawne

Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedze i umiejętności z obszaru edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się,
 • zapozna się z tematem wymiarów dostępności w edukacji,
 • zdobędzie wiedzę na temat korzyści płynących z edukacji włączającej (doniesienia z badań i przegląd dobrych praktyk),
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie oceny funkcjonalnej jako wymiaru (ramy) pracy nauczyciela,
 • nauczy się pracować z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystując narzędzia UDL,
 • pozna zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej, w tym pedagoga specjalnego.
Edukacja włączająca
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się

 1. Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Wymiary dostępności edukacji. 
 3. Korzyści płynące z edukacji włączającej (doniesienia z badań
  i przegląd dobrych praktyk).

II. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – moduł ogólny uwzględniający zasady UDL

 1. Uczestnictwo w procesie uczenia się – kryteria i metody oceny pomiaru. 
 2. Zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej. 
 3. Postawy nauczycieli i specjalistów wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia włączania.

III. Ocena funkcjonalna jako wymiar (rama) pracy nauczyciela

 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF). 
 2. Klasyfikacja ICD – 11. 
 3. Plany wdrożenia oceny funkcjonalnej zgodne z Projektem Ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Podczas szkolenia prowadzone są warsztaty dla uczestników, w związku z tym prosimy nauczycieli o korzystanie z komputerów podczas zajęć.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów Zagadnienia prawne

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole w kontekście zmian związanych z edukacją włączającą

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w szkole w kontekście zmian związanych
z edukacją włączającą

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w kontekście zmian związanych z edukacją włączającą.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawy prawne dotyczące zasad tworzenia IPET i WOPFU oraz przykłady prawidłowego ich konstruowania,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 • pozna właściwe zasady organizacji współpracy nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie,
 • pozna rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących organizowania pomocy p-p we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi partnerami szkoły,
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących pracy z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – racjonalnie zaprojektowane narzędzia dostępne dla nauczycieli.
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Uporządkowanie wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnej z prawem oświatowym, w tym organizacji kształcenia specjalnego (IPET i WOPFU)

 

 1. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

II. Jak właściwie organizować współpracę nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie

 1. Zadania nauczycieli i specjalistów zgodne z Rozporządzeniem.
 2. Właściwa organizacja pracy zespołów oraz dokumentowanie pracy.

III. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej

 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF).
 2. Klasyfikacja ICD – 11.
 3. Ocena funkcjonalna w praktyce – przykłady narzędzi do wykorzystania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Podczas szkolenia prowadzone są warsztaty dla uczestników, w związku z tym prosimy nauczycieli o korzystanie z komputerów podczas zajęć.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nauczyciele Webinary

Planowanie i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) zgodnie z  Routines Based Interviuw (RBI), czyli modelem wywiadu opartym o rutynowe czynności dnia codziennego

Planowanie i organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
zgodnie z Routines Based Interviuw (RBI),
czyli modelem wywiadu opartym o rutynowe czynności dnia codziennego

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.04.2023.
Godz.: 17.30 – 20.30

Cel szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności
  z obszaru WWRD i wprowadzenie do Routines Based Interviuw (RBI).

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna przepisy prawa dotyczące organizacji WWRD oraz poprawnego jej dokumentowania,
 • nauczy się organizować i dokumentować WWRD oraz korzystać z narzędzia Routines Based Interviuw (RBI), czyli modelu wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego,
 • dowie się jakie kwalifikacje są potrzebne do tworzenia zespołów WWRD oraz pracy terapeutycznej.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i specjaliści pracujący w WWRD.

 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zasady prawidłowej organizacji zajęć z zakresu WWRD oraz poprawnego jej dokumentowania

 1. Podstawy prawne organizacji zajęć WWRD. 
 2. Jaka jest obowiązująca dokumentacja, a czego nie należy dokumentować.

II. Kwalifikacje nauczycieli realizujących zadania w ramach WWRD

 1. Omówienie kwalifikacji nauczycieli zgodnie z obowiązującym prawem. 
 2. Wyjaśnienie najczęstszych błędów związanych z zatrudnianiem specjalistów i tworzeniem zespołów WWRD.

III. Wprowadzenie w tematykę nowego modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku

 

 1. Wprowadzenie w tematykę nowego modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku. 
 2. Wprowadzenie do Routines Based Interviuw (RBI), czyli modelu wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

edukacja włączająca

Aleksandra Rodzewicz

ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego
i Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. Twórczyni #Facetka_z_Poradni.
Dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007 – 2021, absolwentka WSP w Bydgoszczy (Logopedia), APS w Warszawie (Tyflopedagogika) i WSKZ we Wrocławiu (Surdopedagogika), nauczycielka dyplomowana.

W latach 2018 – 2020 trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty”
i „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych”
w województwie kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i wielkopolskim.

Autorka programów edukacyjnych oraz artykułów, m.in. dla Rzeczpospolitej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 kwietnia 2023 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

200 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Pracownicy samorządowi Webinary

Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 16.02.2023.
Godz.: 9.00 – 12.00

Cel szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedze i umiejętności z obszaru edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się,
 • zapozna się z tematem wymiarów dostępności w edukacji,
 • zdobędzie wiedzę na temat korzyści płynących z edukacji włączającej (doniesienia z badań i przegląd dobrych praktyk),
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie oceny funkcjonalnej jako wymiaru (ramy) pracy nauczyciela,
 • nauczy się pracować z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystując narzędzia UDL,
 • pozna zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej, w tym pedagoga specjalnego.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych, samorządowcy sprawujący nadzór nad oświatą, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane.

 

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się

 1. Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Wymiary dostępności edukacji. 
 3. Korzyści płynące z edukacji włączającej (doniesienia z badań
  i przegląd dobrych praktyk).

II. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – moduł ogólny uwzględniający zasady UDL

 1. Uczestnictwo w procesie uczenia się – kryteria i metody oceny pomiaru. 
 2. Zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej. 
 3. Postawy nauczycieli i specjalistów wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia włączania.

III. Ocena funkcjonalna jako wymiar (rama) pracy nauczyciela

 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF). 
 2. Klasyfikacja ICD – 11. 
 3. Plany wdrożenia oceny funkcjonalnej zgodne z Projektem Ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

edukacja włączająca

Aleksandra Rodzewicz

ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego
i Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. Twórczyni #Facetka_z_Poradni.
Dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007 – 2021, absolwentka WSP w Bydgoszczy (Logopedia), APS w Warszawie (Tyflopedagogika) i WSKZ we Wrocławiu (Surdopedagogika), nauczycielka dyplomowana.

W latach 2018 – 2020 trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty”
i „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych”
w województwie kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i wielkopolskim.

Autorka programów edukacyjnych oraz artykułów, m.in. dla Rzeczpospolitej.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

16 lutego 2023 r.

godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

250 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Współpraca z rodzicami – budujemy uprzejme i stanowcze relacje oparte na szacunku 

Współpraca z rodzicami – budujemy uprzejme
i stanowcze relacje oparte na szacunku

Model współpracy respektujący potrzeby, emocje, granice rodziców i nauczycieli

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.02.2023.
Godz.: 17.30 – 20.30

Cele szkolenia:

 • określenie obszarów współpracy z rodzicami, 
 • poznanie wybranych narzędzi wspierających nauczycieli
  i rodziców w budowaniu współpracy opartej na wzajemnym szacunku,
 • praktykowanie komunikacji uprzejmej i stanowczej jednocześnie,
 • stworzenie mapy kompetencji wspierających nauczycieli
  w budowaniu współpracy z rodzicami,
 • tworzenie swojego modelu współpracy z rodzicami. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna wybrane narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców
  w budowaniu współpracy (komunikacja uprzejma i stanowcza, nazywanie potrzeb i emocji, koncentracja na rozwiązaniach
  i wspólnym celu, ustalanie zasad i granic, pozytywna przerwa, pytania pełne ciekawości),
 • określi obszary współpracy,
 • określi wyzwania w swojej pracy z rodzicami i możliwości rozwiązań oraz potencjał jaki niesie współpraca oparta na szacunku, potrzebach, jasnych zasadach,
 • potrafi stworzyć mapę kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami, potrafi określić , które kompetencje już ma, a które potrzebuje rozwijać.

Adresaci szkolenia: nauczyciele i wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.

dobre relacje z rodzicami
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie jest dedykowane nauczycielom i pracownikom przedszkoli i szkół, którzy szukają inspiracji i mają potrzebę rozwijania swoich kompetencji w obszarze budowania współpracy z rodzicami. Warsztaty trwają 3 godziny i niektóre treści będą poruszane w ograniczonym stopniu z nadzieją, że zachęcą i zainspirują uczestników do pogłębiania
i rozwijania tematu.

Program:

 1. Obszary współpracy z rodzicami w przedszkolu i szkole.
 2. Wyzwania we współpracy z rodzicami.
 3. Co się kryje za zachowaniami rodziców? Góra lodowa zachowania, koncentracja na rozwiązaniach.
 4. Mapa kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami.
 5. Zasady, budowania współpracy, granice, strefy wpływu, cel.
 6. Jak radzić sobie z wyzwaniami ? Narzędzia wspierające nauczyciela.
 7. Mój indywidualny model budowania współpracy.
 8. Potencjał współpracy z rodzicami .

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie prowadzone będzie na platformie ZOOM, dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Renata Korolczuk

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, nauczycielka, trenerka, tutorka, coach kadr oświaty.

Edukatorka pozytywnej dyscypliny w klasie, dla rodziców i wczesnego dzieciństwa. Pozytywną dyscyplinę wdraża w swojej szkolnej pracy od 6 lat.

Od ponad 20 lat pracuje w szkole (podstawowej, dawnym gimnazjum i szkole średniej). Pracuje
z młodzieżą jako tutorka, prowadzi warsztaty, szkolenia, webinary i konsultacje indywidualne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli
od żłobka do szkoły ponadpodstawowej. Założycielka i aktywna działaczka Stowarzyszenia „Rozwiń się Edukacja, Kultura, Sport” – realizuje projekty edukacyjne i rozwojowe.

Realizuje projekty we współpracy z IBE, NGO, Instytutem Tutoringu. Aktywnie działa w grupie edukatorów i tutorów.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 lutego 2023 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia