Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Kodeks pracy – zmiany od 1 sierpnia 2022r. – zmiany w umowach o pracę, nowe urlopy, nowe uprawnienia rodzicielskie

Kodeks pracy - zmiany od 1 sierpnia 2022 r.
zmiany w umowach o pracę, nowe urlopy, nowe uprawnienia rodzicielskie

Omówienie zmian i przygotowanie do ich wdrożenia

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 23.08.2022.
Godz.: 10.00 – 13.00

Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych 
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską. Oba dokumenty Polska musi wdrożyć odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 r.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności pracownicy działów kadr i płac oraz kadra kierownicza.

 
checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

       1. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje m.in.:

 • Zmiany w zasadach nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 • Zmiany w zakresie uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.
 • Czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny
  do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy.
 • Pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o pracę z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny. Jak to zrobić w praktyce? Jak liczyć okresy długości zawierania umowy na okres próbny?
 • Umożliwienie ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
 • Nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy.
 • Czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy? Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji?
 • Nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia.
 • Znowelizowana treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
 • Dodatkowe uprawnienia w zakresie zwolnień od pracy.
 • Przyznanie pracownikom prawa do urlopu opiekuńczego.
 • Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich
  i ojcowskich.
 • Na czym ma polegać nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych?
 • Co to jest przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej?
  – co to jest pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych,
  – jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia?
  – czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za taki czas
    zwolnienia?
 • Co to jest urlop opiekuńczy?
  – nowe uprawnienie pracownika,
  – na jakiego członka rodziny urlop przysługuje?
  – w jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek?
  – czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
     urlopu opiekuńczego?
 • Jakie nastąpią zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych
  z rodzicielstwem?

      2. Praca zdalna

 • Praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce?
 • Incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach?
 • Zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja?
 • Czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Czy pracodawca będzie zobowiązany do uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu?
 • Praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych
 • Praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy- jak je rozpatrywać?
 • Czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy?
 • Podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca.
 • Praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego.

      3. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – kluczowe
          zmiany dla pracodawców

 • Możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców
  – jakie uprawnienia dla pracodawców wprowadzają zmiany
  w Kodeksie Pracy?
 • Jakie są zasady kontroli – tylko wyrywkowa kontrola czy istnieje możliwość kontroli wszystkich pracowników?
 • Obowiązkowe zapisy w regulaminie – jak przygotować regulamin pracy, żeby kontrola trzeźwości pracowników była możliwa.
 • Jakie elementy powinien zawierać protokół z kontroli pracownika?
 • Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
 • W jakich sytuacjach pracownik może zostać poddany przymusowemu badaniu krwi?
 • Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
 • Gdzie należy umieszczać protokoły z badania pracownika i przez jaki okres powinny być przetrzymywane?
 • Główne zasady kontroli na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika?

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzeni

SZKOLENIE POPROWADZI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”.
W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy
a następnie starszego inspektora pracy.
Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy.
Doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.
 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

23 sierpnia 2022 r.

godz. 10:00 – 13:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

299 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Pracownicy samorządowi Webinary

Nowelizacja Karty Nauczyciela – zmiany w prawie oświatowym, które będą obowiązywały od 1 września 2022r.

Nowelizacja Karty Nauczyciela - zmiany w prawie oświatowym, które będą obowiązywały
od 1 września 2022r.

Nowe procedury i wytyczne dla placówek oświatowych

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 17.08.2022.
Godz.: 09.00 – 12.00

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie oświatowym, wynikające  z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, które będą obowiązywać od 1 września 2022 r. oraz  praktyczne warianty wprowadzania nowych wytycznych w obowiązującą rzeczywistość szkolną.  

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zmiany w awansie zawodowym, ocenie pracy, formach zatrudnienia

 • Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 • Kto i w jakim stopniu zostanie objęty przepisami przejściowymi?
 • Obligatoryjna ocena pracy dla nauczycieli w trakcie awansu zawodowego.
 • Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
 • Komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne – co się zmieni?
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • Zmiany w ocenie pracy nauczycieli.
 • Warunki wypłacenia świadczenia na start.

2. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 • Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

3. Zmiana wynagrodzeń dla nauczycieli i nowe godziny dostępności nauczyciela

 

 • Wynagrodzenie nauczycieli i jego uwarunkowania.
 • Nowe godziny dostępności w ramach konsultacji dla uczniów i rodziców i formy ich prowadzenia.

4. Specjaliści w szkole

 

 • Etaty specjalistów w placówce oświatowej w okresie przejściowym
  i docelowym.
 • Wyższa matematyka, czyli wyliczenie algorytmu minimalnej liczby etatów.
 • Na jakich warunkach będzie zatrudniany pedagog specjalny?
 • Obowiązki pedagoga specjalnego.

5. Panel dyskusyjny

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert oświaty
i ekspert  MEiN do spraw awansu zawodowego nauczycieli
, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Immoqee Sp. z o.o., IBD Business School, Fundacją Innowacja i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

17 sierpnia 2022 r.

godz. 09:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

250 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne

Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym nauczyciela od 1 września 2022r.

Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym nauczyciela od 1 września 2022r.

Pomożemy! Wyjaśnimy! Rzeczowo wprowadzimy w zmiany! Udostępnimy niezbędne materiały! Wesprzemy w procesie awansu również po szkoleniu!

Celem szkolenia jest:

 • Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2022r.
 • Omówienie zadań towarzyszących ścieżce awansu zawodowego.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych
  z awansem zawodowym.

     Każdy z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start, co bez wątpienia ułatwi Dyrektorom i Nauczycielom poruszanie się w nowych zmianach. 
     Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać –
w dowolnym czasie – z  bezpłatnej konsultacji poszkoleniowej
z ekspertem MEiN do spraw awansu.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak będzie wyglądała ścieżka awansu zawodowego nauczycieli
  po 1 września 2022r.
 • Kogo obejmą przepisy przejściowe?
 • Na jakich zasadach otrzymają kolejne stopnie awansu nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2022 r. będą w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego?
 • Jakie zadania będzie wykonywał nauczyciel w ramach przygotowania do zawodu i kto może go odbyć w skróconym czasie?
 • Czy mentor to synonimiczne określenie opiekuna stażu, czy nowa oświatowa funkcja i kto będzie mógł ją pełnić?
 • Jakie warunki będą musieli spełniać nauczyciele, żeby uzyskać kolejne stopnie awansu?
 • Jak dobrze przygotować się do spotkania z komisją?
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • W jaki sposób dyrektor może wspomagać nauczycieli podczas awansu zawodowego?
 • Jakie wymagania formalne będą towarzyszyły ścieżce awansu zawodowego, które musi spełnić dyrektor i nauczyciel?
 • Inne pytania, wynikające z dyskusji.

Poza tym uczestnicy otrzymają pakiet potrzebnych dokumentów na  start i możliwość bezpłatnej konsultacji z ekspertem w dowolnym terminie.

Program:

I. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym.

 1. Nowe regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
 2. Zamiast stażu przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 3. Zadania nauczyciela realizowane w trakcie przygotowania do zawodu.
 4. Mentor, czyli kto?
 5. Ocena pracy, lekcje otwarte w obecności komisji i rozmowa kwalifikacyjna – nowe pomysły weryfikacyjne w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli.
 6. Rola dyrektora we wspomaganiu nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

II. Panel podsumowujący.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli,  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Pracownicy samorządowi Webinary

Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym nauczyciela od 1 września 2022r.

Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym nauczyciela od 1 września 2022r.

Pomożemy! Wyjaśnimy! Rzeczowo wprowadzimy w zmiany! Udostępnimy niezbędne materiały! Wesprzemy w procesie awansu również po szkoleniu!

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 16.08.2022.
Godz.: 09.00 – 12.00

    Celem szkolenia jest:

 • Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2022r.
 • Omówienie zadań towarzyszących ścieżce awansu zawodowego.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych
  z awansem zawodowym.

     Każdy z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start, co bez wątpienia ułatwi Dyrektorom i Nauczycielom poruszanie się w nowych zmianach. 
     Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać –
w dowolnym czasie – z  bezpłatnej konsultacji poszkoleniowej
z ekspertem MEiN do spraw awansu.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak będzie wyglądała ścieżka awansu zawodowego nauczycieli
  po 1 września 2022r.
 • Kogo obejmą przepisy przejściowe?
 • Na jakich zasadach otrzymają kolejne stopnie awansu nauczyciele, którzy w dniu 1 września 2022 r. będą w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego?
 • Jakie zadania będzie wykonywał nauczyciel w ramach przygotowania do zawodu i kto może go odbyć w skróconym czasie?
 • Czy mentor to synonimiczne określenie opiekuna stażu, czy nowa oświatowa funkcja i kto będzie mógł ją pełnić?
 • Jakie warunki będą musieli spełniać nauczyciele, żeby uzyskać kolejne stopnie awansu?
 • Jak dobrze przygotować się do spotkania z komisją?
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?
 • W jaki sposób dyrektor może wspomagać nauczycieli podczas awansu zawodowego?
 • Jakie wymagania formalne będą towarzyszyły ścieżce awansu zawodowego, które musi spełnić dyrektor i nauczyciel?
 • Inne pytania, wynikające z dyskusji.

Poza tym uczestnicy otrzymają pakiet potrzebnych dokumentów na  start i możliwość bezpłatnej konsultacji z ekspertem w dowolnym terminie.

Program:

I. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym.

 1. Nowe regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
 2. Zamiast stażu przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 3. Zadania nauczyciela realizowane w trakcie przygotowania do zawodu.
 4. Mentor, czyli kto?
 5. Ocena pracy, lekcje otwarte w obecności komisji i rozmowa kwalifikacyjna – nowe pomysły weryfikacyjne w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli.
 6. Rola dyrektora we wspomaganiu nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

II. Panel podsumowujący.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert oświaty
i ekspert  MEiN do spraw awansu zawodowego nauczycieli
, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Immoqee Sp. z o.o., IBD Business School, Fundacją Innowacja i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

16 sierpnia 2022 r.

godz. 09:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

250 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Zagadnienia prawne

Zmiany w prawie oświatowym, o których powinien wiedzieć każdy nauczyciel na III etapie edukacyjnym

Zmiany w prawie oświatowym, o których powinien wiedzieć każdy nauczyciel na III etapie edukacyjnym

Szkoła ponadpodstawowa w zmianie

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie oświatowym, mające obowiązywać od 1 września 2022 r.

 1. Zmiany wprowadzone Ustawą o systemie oświaty z 12 maja 2022 w zakresie m.in.: egzaminu maturalnego, zatrudniania specjalistów, prowadzenia zajęć zdalnych niezależnie od COVID-19 oraz nauczania indywidualnego w formie on-line, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela: specjaliści, zmiana w zatrudnieniu nauczycieli, planowane zmiany w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.
 3. Zmiany w podstawach programowych i ramowych planach nauczania.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

I. Matura „po nowemu”

 1. Najważniejsze zmiany wprowadzone Ustawą o systemie oświaty
  z 12 maja 2022 w zakresie egzaminu maturalnego.
 2. Wymagania egzaminacyjne wprowadzane w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
 3. Poziom rozszerzony – progi zdawalności, regulacje dla szkół dwujęzycznych, szkół branżowych i technicznych.

II. Podstawa programowa – nowe przedmioty – nowe wyzwanie

 1. Historia i teraźniejszość – zamiast wiedzy o społeczeństwie.
 2. Omówienie zmian w ramowych planach nauczania.
 3. Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa 
 4. Język niemiecki dla mniejszości narodowych.

III. Specjaliści w szkole

 1. Etaty specjalistów w placówce oświatowej w okresie przejściowym
  i docelowym.
 2. Wyższa matematyka, czyli wyliczenie algorytmu minimalnej liczby etatów. 
 3. Obowiązki pedagoga specjalnego

IV. Planowane zmiany w awansie zawodowym, ocenie pracy, formach zatrudnienia i godzinach dostępności

 1. Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 2. Kogo i w jakim stopniu obejmą przepisy przejściowe?
 3. Obligatoryjna ocena praca.
 4. Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?

V. Obowiązkowe lekcje otwarte w szkole

 1. Gdy przyjemność staje się obowiązkiem, czyli lekcje otwarte
  w awansie zawodowym jako element rozmowy egzaminacyjnej.

VI. Jak będzie wyglądała edukacja dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023?

 1. Omówienie planowanych rozwiązań organizacyjnych wynikających z Ustawy Prawo oświatowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Dokumentacja ucznia z orzeczeniem w przedszkolu – IPET, WOPFU, dostosowania wymagań edukacyjnych oraz modyfikacja i ewaluacja dokumentacji

Dokumentacja ucznia z orzeczeniem w przedszkolu - IPET, WOPFU, dostosowania wymagań edukacyjnych oraz modyfikacja
i ewaluacja dokumentacji

Konstruowanie dokumentacji takiej jak IPET, WOPFU, modyfikacja i ewaluacja programów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 27.09.2022.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cele szkolenia:

 • nabycie umiejętność analizy dokumentacji orzeczenia,
 • nabycie umiejętność konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych, modyfikacji oraz ewaluacji dokumentów
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędą umiejętność analizowania dokumentacji dziecka
  z orzeczeniem,
 • nauczą się wskazywać i konstruować wszystkie obligatoryjne obszary IPET i WOPFU.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy
i inni specjaliści.

Closeup of woman holding and reading document. Entrepreneur sitting at desk and working. Paperwork and management concept. Cropped view.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to wsparcie w zakresie pomocy dziecku oraz konstruowania dokumentacji takiej jak IPET, WOPFU, modyfikacji
i ewaluacja programów. W czasie webinaru zostaną przedstawione podstawy prawne oraz praktyczne wskazówki do pracy. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych wzorów dokumentów do modyfikacji.

 1. Obowiązujące przepisy prawa z zakresu organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dziecko z orzeczeniem – kto to?
 3. Obszary indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 4. Obszary wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 5. Praca zespołu – wsparcie ucznia ze SPE.
 6. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

27 września 2022 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

99 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Dokumentacja ucznia z orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej – IPET, WOPFU, dostosowania wymagań edukacyjnych oraz modyfikacja i ewaluacja dokumentacji

Dokumentacja ucznia z orzeczeniem w szkole ogólnodostępnej - IPET, WOPFU, dostosowania wymagań edukacyjnych oraz modyfikacja
i ewaluacja dokumentacji

Konstruowanie dokumentacji takiej jak IPET, WOPFU, modyfikacja i ewaluacja programów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 15.09.2022.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cele szkolenia:

 • nabycie umiejętność analizy dokumentacji orzeczenia,
 • nabycie umiejętność konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych, modyfikacji oraz ewaluacji dokumentów
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędą umiejętność analizowania dokumentacji ucznia
  z orzeczeniem,
 • nauczą się wskazywać i konstruować wszystkie obligatoryjne obszary IPET i WOPFU.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, przedmiotowcy i inni specjaliści.

Closeup of woman holding and reading document. Entrepreneur sitting at desk and working. Paperwork and management concept. Cropped view.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest rzetelnym wsparciem dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie wsparcia ucznia oraz konstruowania dokumentacji takiej jak IPET, WOPFU, modyfikacji i ewaluacja programów. W czasie webinaru zostaną przedstawione podstawy prawne oraz praktyczne wskazówki do pracy. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych wzorów dokumentów do modyfikacji.

 

 1. Obowiązujące przepisy prawa z zakresu organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Uczeń z orzeczeniem – kto to?
 3. Obszary indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 4. Obszary wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 5. Praca zespołu – wsparcie ucznia ze SPE.
 6. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

15 września 2022 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

99 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Wskazówki do sporządzenia programu profilaktyczno-wychowawczego

Wskazówki do sporządzenia programu profilaktyczno-wychowawczego

Praktyczne wskazówki do pracy, zadania i obowiązki nauczycieli

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 22.08.2022.
Godz.: 18.00 – 19.30

Cele szkolenia:

 • nabycie umiejętności tworzenia narzędzi poprzedzających sporządzenie programu profilaktyczno-wychowawczego,
 • nabycie umiejętności konstruowania wskazanej dokumentacji zgodnie z potrzebami placówki.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy i inni specjaliści.

Pomoc p-p - IPRT, WOPFU
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli, pedagogów
w zakresie konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego. Jest to obowiązkowy dokument, który należy sporządzić do 30 września. Na spotkaniu zostaną omówione najczęściej popełniane błędy przy pracy zespołu oraz przedstawione wskazówki jak ich uniknąć. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w niezbędną wiedzę do wykorzystania w pracy.  

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego.
 3. Co powinien zawierać program?
 4. Praktyczne wskazówki do pracy. 
 5. Zadania i obowiązki nauczycieli.
 6. Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia. 
 7. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

22 sierpnia 2022 r.

godz. 18:00 – 19:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

99 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Kodeks pracy i Polski Ład – zmiany w 2022 r.

Kodeks pracy - zmiany od 1 sierpnia 2022 r.
Polski Ład - zmiany od 1 lipca 2022 r.

Omówienie nadchodzących zmian i przygotowanie do ich wdrożenia

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 01.07.2022.
Godz.: 10.00 – 14.00

1 lipca 2022 r. ma wejść w życie nowy system podatkowy, który znacznie zmieni Polski Ład. Projekt ustawy został już zaakceptowany przez Sejm i obecnie pracują nad nim senatorowie. 

Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych
i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską. Oba dokumenty Polska musi wdrożyć odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 r.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką prawa pracy w urzędach oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności pracownicy działów kadr i płac oraz kadra kierownicza.

 
checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

       1. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje m.in.:

 • Zmiany w zasadach nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
 • Zmiany w zakresie uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.
 • Czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny
  do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy.
 • Pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o pracę z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny. Jak to zrobić w praktyce? Jak liczyć okresy długości zawierania umowy na okres próbny?
 • Umożliwienie ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.
 • Nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy.
 • Czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy? Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji?
 • Nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia.
 • Znowelizowana treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
 • Dodatkowe uprawnienia w zakresie zwolnień od pracy.
 • Przyznanie pracownikom prawa do urlopu opiekuńczego.
 • Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich
  i ojcowskich.
 • Na czym ma polegać nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych?
 • Co to jest przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej?
  – co to jest pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych,
  – jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia?
  – czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za taki czas
    zwolnienia?
 • Co to jest urlop opiekuńczy?
  – nowe uprawnienie pracownika,
  – na jakiego członka rodziny urlop przysługuje?
  – w jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek?
  – czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
     urlopu opiekuńczego?
 • Jakie nastąpią zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych
  z rodzicielstwem?

      2. Praca zdalna

 • Praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce?
 • Incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach?
 • Zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja?
 • Czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Czy pracodawca będzie zobowiązany do uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu?
 • Praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych
 • Praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy- jak je rozpatrywać?
 • Czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy?
 • Podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca.
 • Praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego.

      3. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – kluczowe
          zmiany dla pracodawców

 • Możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców
  – jakie uprawnienia dla pracodawców wprowadzają zmiany
  w Kodeksie Pracy?
 • Jakie są zasady kontroli – tylko wyrywkowa kontrola czy istnieje możliwość kontroli wszystkich pracowników?
 • Obowiązkowe zapisy w regulaminie – jak przygotować regulamin pracy, żeby kontrola trzeźwości pracowników była możliwa.
 • Jakie elementy powinien zawierać protokół z kontroli pracownika?
 • Jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
 • W jakich sytuacjach pracownik może zostać poddany przymusowemu badaniu krwi?
 • Jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
 • Gdzie należy umieszczać protokoły z badania pracownika i przez jaki okres powinny być przetrzymywane?
 • Główne zasady kontroli na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika?

      4. Zmiany od 1 lipca 2022 skali podatkowej, zmiany w składanych
          oświadczeniach

 • Jak będzie kształtowała się skala podatkowa po zmianach?
 • Skala podatkowa z 17% na 12% jakie korzyści dla podatnika, a nowe obowiązki dla płatnika.
 • Jak rozliczyć skalę podatkową na przełomie roku, czy stosujemy zasadę proporcjonalności.
 • Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek:
  – zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach,
  – jakie obowiązki nakłada ustawa na płatnika,
  – kto będzie ponosił odpowiedzialność za złożenie błędnych
     informacji w PIT-2,
  – czy płatnik/pracodawca będzie upoważniony do sprawdzania
     podatnika/pracownika co do zasadności złożenia oświadczenia
     PIT-2,
  – czy oświadczenie PIT-2 dotyczy przychodu tylko ze stosunku
     pracy,
  – nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36,
  – do jakich przychodów podatnik będzie mógł zastosować PIT-2.
 • Rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu.
 • Czy można zrezygnować z podwyższonych KUP – od kiedy i z jakim skutkiem?
 • Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”.
 • Czy będzie można skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym?
 • Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci (podwójna kwota zmniejszająca podatek:
  2 x 425 zł).
 • Pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 • Dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych.
 • Czy będzie można się rozliczać na nowych i starych zasadach sprzed 01.07.2022r.?
 • Skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

      5. Preferencyjne ulgi – zmiany od 1 lipca 2022r.

 • Ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów – jakie zmiany?
 • Wypłata zasiłku macierzyńskiego a PIT – 0.
 • Skutki przekroczenia limitu przychodów w roku.
 • Zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów.
 • Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Ulga prorodzinna.
 • Ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania – co się zmieni?

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzeni

SZKOLENIE POPROWADZI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”.
W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy
a następnie starszego inspektora pracy.
Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy.
Doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.
 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

01 lipca 2022 r.

godz. 10:00 – 14:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

299 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Tutoring pomysłem na efektywną współpracę z rodzicami przedszkolaków

Tutoring pomysłem na efektywną współpracę z rodzicami przedszkolaków

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, czym jest tutoring rodzinny i w czym tkwi jego siła,
 • poznają sposoby skutecznej komunikacji z rodzicami,
  opartej na relacji.
Komunikacja z rodzicem
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia tutoringu jako formy edukacji spersonalizowanej.
 2. Nauczyciel w roli tutora.
 3. Rozmowa indywidualna, a proces tutorski – co przyniesie lepszy efekt.
 4. Planowanie procesu tutorskiego:
  – zawarcie kontraktu i określenie celu,
  – wzmacnianie predyspozycji przedszkolaków w toku współpracy
  z rodzicami,
  – relacja jako fundament tutoringu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY