Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela

Planowanie procesu dydaktycznego w sposób służący rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz budowaniu poczucia wpływu uczniów na własny proces uczenia się

Kształtowanie kompetencji kluczowych
w czasie zajęć

Planowanie procesu dydaktycznego w sposób służący rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz budowaniu poczucia wpływu uczniów na własny proces uczenia się

Uczestnicy dowiedzą się i poznają: 

 • Czym są kompetencje kluczowe i po co je kształtujemy?
 • Czego uczymy czy jak uczymy? Czy na języku polskim muszę kształtować kompetencje matematyczne?
 • Sposoby, jakimi nauczyciele mogą kształtować kompetencje kluczowe uczniów na różnych przedmiotach i w sytuacjach pozalekcyjnych.
 • Formy pracy, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów – tutoring rówieśniczy, myśląca klasa.
 • Metody aktywizujące – Jak nauczyć uczniów uczenia się?
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych.
 2. Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i w sytuacjach pozalekcyjnych. 
 3. Metody i formy pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych.
 4. Planowanie działań budujących poczucie wpływu uczniów na proces uczenia się. Rola nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym.
 5. Metody i techniki aktywizujące.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3,5 godziny dydaktycznej.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nauczyciele Webinary

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne – termin 11.03.24r.

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.03.2024.
Godz.: 17.30 – 20.30

Cele szkolenia:

 • poznanie niektórych przyczyn zachowań trudnych
  i agresywnych u młodszych dzieci,
 • poznanie sposobów i metod pozwalających na skuteczną pracę z dzieckiem, które przejawia zachowania agresywne,
 • poznanie sposobów współpracy z rodzicami dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnik po szkoleniu:

 • potrafi samodzielnie lub w zespole nauczycieli zdiagnozować przyczyny niektórych zachowań agresywnych u dzieci,
 • zna psychologiczne koncepcje dotyczące agresji u dzieci,
 • potrafi wykorzystać zaproponowane rozwiązania w praktyce,
 • zna metody i formy profilaktyki rozwoju obszaru emocjonalno – społecznego u dzieci, 
 • zna sposoby i formy działania pomocne w niwelowaniu zachowań agresywnych u dzieci.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjaliści pracujący z dziećmi, osoby zainteresowane tematyką.

 

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań agresywnych u dzieci.
Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych i klasach.
Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z kim warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania była bardziej efektywna. Szkolenie zawiera również elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

Program:

 1. Czym jest agresja?
 2. Jak rozpoznać potrzeby dziecka w tym zakresie?
 3. Sposoby postępowania (krótko- i długofalowe) z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.
 4. Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią (specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych).
 5. Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie m.in. wzmacnianie zachowań pożądanych, psychoedukacja, nauka prawidłowych wzorców zachowań społecznych.
 6. Studium przypadku i próby analizy zachowania dziecka, nauczycieli
  i kadry.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Ewa Janus

Nauczycielka przedszkola, terapeutka pedagogiczna,  wieloletnia metodyczka, pedagożka i wicedyrektorka przedszkola.

Autorka: książki „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku”, ebooka: „Bez nauczyciela. Daltońska organizacja pracy przedszkola”.

Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi: pisze programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworzy  kursy on -line, pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. 

Na co dzień wspiera nauczycieli w ich pracy, podsuwając wskazówki i pobudzając do refleksji. 
W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności
w uczeniu się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 marca 2024 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

szkolenie na platformie ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

 

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu

Narzędzia służące rozpoznawaniu i diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych oraz gotowości szkolnej.

Diagnozowanie problemów
i potrzeb edukacyjnych
w przedszkolu

Podczas szkolenia uczestnicy m.in.:

 • dowiedzą się jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu,
 • poznają sposoby przeprowadzania obserwacji,
 • zapoznają się z narzędziami służącymi rozpoznawaniu
  i diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz gotowości szkolnej.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, tych wszystkich osób, które chcą poznać lub utrwalić wiedzę z zakresu diagnozowania problemów i potrzeb edukacyjnych przedszkolaków. Podczas szkolenia zostanie również poruszony temat dzieci szczególnie uzdolnionych. Uczestnicy dowiedzą się jakie akty prawne regulują prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu oraz w jaki sposób można je przeprowadzić. Wspomniane zostaną narzędzia służące rozpoznawaniu
 i diagnozowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci oraz gotowości szkolnej.

Program:

 1. Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu (rola nauczycieli i rodziców w procesie obserwacji dziecka).
 3. Techniki i narzędzia obserwacji, zapisywanie wniosków
  z obserwacji.
 4. Standaryzowane testy do badania poszczególnych obszarów rozwoju (jak stosować m.in. Skalę Ryzyka Dysleksji, Próbę kreskowania M. Stanbak, test rozwoju percepcji wzrokowej
  M. Frosting).
 5. Przykładowe arkusze służące obserwacji dziecka – jak korzystać
  z dostępnych testów i je modyfikować.
 6. Gotowość szkolna dziecka – metody diagnostyczne
  (Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – wersja skrócona. Bateria – 5/6 S., Skala Gotowości Szkolnej (SGS)).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Webinary

Ważny temat – Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym

Organizacja pomocy p–p bez zbędnej piramidy biurokratycznej!

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie akty prawne regulują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolach,
 • jak interpretować poszczególne przepisy prawa,
 • jakie są szczegółowe zadania nauczycieli, specjalistów
  (m.in. pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego) i dyrektora w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • w jaki sposób i na jakich warunkach można uzyskać wsparcie oraz od jakich instytucji rodzice, dzieci, ale i nauczyciele mogą oczekiwać pomocy,
 • jak w ppp uwzględnić dzieci szczególnie uzdolnione.
organizacja pomocy
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Do kogo skierowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?
 2. Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w przedszkolu?
 3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w przedszkolu.
 5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów – przykładowe narzędzia.
 6. Przykładowe dokumenty wewnętrzne regulujące pomoc psychologiczno – pedagogiczną w placówce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY