Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary Wsparcie dla uczniów Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

_Ważny temat – Jak pomóc dziecku krzywdzonemu i zaniedbywanemu- procedury, interwencje, zgłoszenia na policję i do sądu, udzielanie wsparcia

Jak pomóc dziecku krzywdzonemu i zaniedbywanemu - procedury
(m.in. niebieskiej karty), interwencje, zgłoszenia na policję i do sądu, udzielanie wsparcia

Ważny temat!

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie wiadomości na temat przemocy domowej.
 • Pogłębienie umiejętności stosowania procedur i udzielania wsparcia dziecku doznającemu przemocy domowej.
 • Poznanie mechanizmów, które współwystępują ze zjawiskiem przemocy domowej.
 • Poznanie procedury „Niebieskiej karty” i sposobów jej wypełnienia.
 • Pogłębienie wiedzy na temat procedury udzielania wsparcia dzieciom doznającym przemocy domowej.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • umie rozpoznawać zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci,
 • dowie się, jak w sytuacji podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania dzieci podjąć skuteczną interwencję,
 • będzie wiedział w jaki sposób opracować plan pomocy dziecku krzywdzonemu i zaniedbywanemu,
 • będzie wiedział kiedy wypełnić wniosek o „Niebieską kartę”.
niebieska karta
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Statystyki dotyczące krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.
 2. Formy przemocy wobec dzieci – przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna, zaniedbanie, z wykorzystaniem nowych technologii.
 3. Mechanizmy krzywdzenia i ich konsekwencje.
 4. Rozpoznawanie krzywdzenia i zaniedbań.
 5. Procedura „Niebieskiej karty”.
 6. Informowanie sądu o przestępstwie lub wgląd w sytuacje rodziny.
 7. Omówienie realnych case studies.
 8. Praktyczne ćwiczenia w rozpoznawaniu rodzajów interwencji
  w przypadku krzywdzenia dziecka.
 9. Możliwości pomocy dziecku w szkole/przedszkolu.
 10. System wsparcia – jak pomóc dziecku poza szkołą/przedszkolem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Webinary Wsparcie dla uczniów

_Nowość – Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży – jak prowadzić rozmowę i interwencję

Kryzys psychiczny dzieci i młodzieży - jak prowadzić rozmowę i interwencję

Trening umiejętności prowadzenia rozmowy

Cel szkolenia:

 • zwiększenie wiedzy nauczycieli i nauczycielek na temat kryzysów emocjonalnych, których mogą doświadczać dzieci
  i młodzież i jednocześnie zmniejszenie lęku przed rozmową
  z uczniem/uczennicą doświadczającym/ą kryzysu psychicznego.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna definicję i możliwe przyczyny kryzysu,
 • pozna zasady prowadzenia rozmowy/ interwencji w sytuacji kryzysu,
 • pozna kierunki działań profilaktycznych.
Kryzys psychiczny dziecka
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i nauczycielek, którzy/które chcą dowiedzieć się, czym jest kryzys psychiczny, a także chcą poznać skuteczne techniki prowadzenia rozmowy z uczniem, będącym w kryzysie. Szkolenie prezentuje rozmowę w modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

 

 1. Kryzys – definicja kryzysu, możliwe przyczyny, skutki kryzysu
 2. Postawa nauczyciela/ki a budowanie zaufania
 3. Zasady prowadzenia rozmowy w sytuacji kryzysu, w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary Wsparcie dla uczniów

_Ważny temat – Dostosowania wymagań edukacyjnych – wszystko co nauczyciela powinien wiedzieć

Dostosowania wymagań edukacyjnych - wszystko co nauczyciela powinien wiedzieć

Praktyczne rozwiązania i dokumentacja

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych i organizacji kształcenia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • pozna swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 • nauczy się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie rozpoznawania
  i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem
  i z opinią.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie wyposaży nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy
z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji. 

Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi i przepisami prawa. 

Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące tworzenia dostosowań wymagań edukacyjnych. oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia 
z orzeczeniem i opinią.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostosowania wymagań edukacyjnych – dla kogo należy je sporządzić i jak to zrobić?
 3. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
 5. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią – analiza dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Praktyczne wskazówki do pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

_Nowość – Edukacja włączająca – wiedza w pigułce

Edukacja włączająca - wiedza w pigułce

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów

Cele szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat założeń edukacji włączającej oraz korzyści płynących z jej wdrażania,
 • rozwinięcie umiejętności wdrażania edukacji włączającej w szkole,
 • kształtowanie postaw sprzyjających wdrażaniu edukacji włączającej.

Uczestnik po szkoleniu:

 • wyjaśnia pojęcia: edukacja włączająca, edukacja dla wszystkich,
  opisuje założenia i wymiary edukacji włączającej,
 • wyjaśnia korzyści płynące z wdrażania edukacji włączającej,
 • opisuje zadania nauczycieli i specjalistów w procesie wdrażania
  edukacji włączającej,
 • wyjaśnia znaczenie postaw nauczycieli i specjalistów w procesie
  wdrażania edukacji włączającej,
 • wyjaśnia znaczenie i rolę postaw nauczycieli i specjalistów we
  wdrażaniu edukacji włączającej w kształceniu grup włączających,
 • wyjaśnia znaczenie współpracy i korzystania ze wsparcia podczas wdrażania edukacji włączającej,
 • wyjaśnia na czym polega organizacja pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej w szkole.
Edukacja włączająca
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Prezentowane treści wprowadzają uczestników w tematykę edukacji włączającej. Uczestniczki i uczestnicy poznają definicje edukacji włączającej, dowiedzą się co oznacza szkoła inkluzyjna, poznają różnice między kształceniem integracyjnym a edukacją włączająca oraz zadania nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole. Uczestnicy i uczestniczki poznają metody pracy sprzyjające edukacji włączającej oraz przykłady dobrych praktyk.

Wszystkie etapy szkolenia będą podsumowane, a na zakończenie zostaną zebrane informacje zwrotne od uczestników szkolenia.

Program:

I. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się

 1. Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Wymiary dostępności edukacji. 

II. Edukacja włączająca w szkole

 1.  Różnice miedzy kształceniem integracyjnym a edukacją włączającą.
 2. 5 kluczowych przesłań edukacji włączającej.
 3. Szkoła inkluzyjna – co to oznacza?
 4. Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w szkole – w pigułce.

III. Klasa zróżnicowana pod względem potrzeb edukacyjnych uczniów

 1. Zadania nauczycieli i specjalistów we wdrażaniu edukacji włączającej. 
 2. Metody pracy nauczyciela sprzyjające edukacji włączającej.

IV. Przykłady dobrych praktyk związanych z edukacją
włączającą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole w kontekście zmian związanych z edukacją włączającą

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w szkole w kontekście zmian związanych
z edukacją włączającą

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w kontekście zmian związanych z edukacją włączającą.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawy prawne dotyczące zasad tworzenia IPET i WOPFU oraz przykłady prawidłowego ich konstruowania,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 • pozna właściwe zasady organizacji współpracy nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie,
 • pozna rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących organizowania pomocy p-p we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi partnerami szkoły,
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących pracy z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – racjonalnie zaprojektowane narzędzia dostępne dla nauczycieli.
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Uporządkowanie wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnej z prawem oświatowym, w tym organizacji kształcenia specjalnego (IPET i WOPFU)

 

 1. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

II. Jak właściwie organizować współpracę nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie

 1. Zadania nauczycieli i specjalistów zgodne z Rozporządzeniem.
 2. Właściwa organizacja pracy zespołów oraz dokumentowanie pracy.

III. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej

 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF).
 2. Klasyfikacja ICD – 11.
 3. Ocena funkcjonalna w praktyce – przykłady narzędzi do wykorzystania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Podczas szkolenia prowadzone są warsztaty dla uczestników, w związku z tym prosimy nauczycieli o korzystanie z komputerów podczas zajęć.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu – zapobieganie, reagowanie, wyciszanie

Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu – zapobieganie, reagowanie, wyciszanie

Nauczyciele odpowiednio reagują na zachowania trudne uczniów ze spektrum autyzmu, powodując ich minimalizowanie /wygaszanie

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna strategie pozwalające minimalizować trudne zachowania uczniów ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje nt. przyczyn występowania trudnych zachowań z punktu widzenia funkcjonowania mózgu nieneurotypowego,
 • będzie potrafił planować i realizować działania profilaktyczne
  w celu minimalizowania zachowań trudnych oraz reagować
  w sytuacji wystąpienia zachowania nieakceptowalnego społecznie.

 

szkolenie rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zachowanie jako odpowiedź adaptacyjna mózgu.
 2. Zachowania nieakceptowalne społecznie u uczniów ze spektrum autyzmu – przyczyny, przebieg, następstwa.
 3. Analiza zachowania – procedury postępowania.
 4. Wybrane strategie wyciszania zachowań nieakceptowalnych społecznie.
 5. Zachowania trudne osób z autyzmem – profilaktyka.
 6. Analiza przypadku.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają strategie wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów
  i zapobiegania sytuacjom, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie,
 • nauczą się, jak kształtować postawę świadomego zarządzania sobą wśród uczniów,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych uczniów,
 • otrzymają pakiet strategii, dzięki którym uczniowie będą uczyli się kontrolować swoje emocje oraz przykłady ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele będą mogli praktykować z uczniami uważność.
  Zdowie psychiczne dzieci
  Źródło Pixabay

  PROGRAM SZKOLENIA

  Niespodziewane, głębokie zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania, długotrwała izolacja, nauka zdalna, związane z tym ograniczenie kontaktów z kolegami i koleżankami, wojna na Ukrainie – m.in. z takimi stresorami zmagają się dzieci i młodzież w ostatnim czasie, co negatywnie wpłynęło na stan psychiki wielu z nich. Świadczą o tym wyniki licznych badań oraz statystyki z wielu krajów świata, w tym także
  z Polski.

  Celem szkolenia jest poznanie jak klimat i kultura szkoły wpływa na zdrowie psychiczne młodego człowieka oraz jak wykorzystać well-being w codziennej pracy nauczyciela.


  Program:

  1. Krótkie wprowadzenie: Jak pandemia wpływa na nasze zdrowie psychiczne
  2. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli
  3. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące zdrowie psychiczne.
  4. Jak pomóc uczniom rozpoznać i nazwać emocje?
  5. Sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe
  6. Potrzeby uczniów i nauczycieli i ich zaspokajanie
  7. Well-being w pracy: moda czy rosnąca świadomość
  8. Teoria wellbeingu PERMA
  9. Co to jest trening uważności mindfulness
  10. Jak prowadzić trening uważności na co dzień
  11. Podsumowanie: Czego się nauczyłem? Co zapamiętam i dlaczego? Jakie towarzyszyły mi emocje?

           INFORMACJE ORGANIZACYJNE

           • Forma szkolenia – online.
           • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
           • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
           • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
           • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
           • Dzień przed szkoleniem na podany
            w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
            
            

           Formularz zamówienia

           Formularz zamknięty

           DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

           DANE DO FAKTURY

           Kategorie
           Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

           Dobrostan i zdrowie uczniów, czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa w szkole

           Dobrostan i zdrowie uczniów, czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa w szkole

           Priorytet MEiN

           Cele szkolenia:

           • uczestnicy wiedzą, jak wspierać uczniów na co dzień w zakresie zdrowia psychicznego.

           Uczestnicy:

           • poznają strategie wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów
            i zapobiegania sytuacjom, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie,
           • nauczą się, jak kształtować postawę świadomego zarządzania sobą wśród uczniów,
           • wzmocnią kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych uczniów,
           • otrzymają pakiet strategii, dzięki którym uczniowie będą uczyli się kontrolować swoje emocje oraz przykłady ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele będą mogli praktykować z uczniami uważność.
           Źródło WyEdukowani

           PROGRAM SZKOLENIA

           Dzisiejsza rzeczywistość pobudza nauczycieli do ciągłego zadawania pytań:

           • Jak projektować przestrzeń rozwojową uczniów, by czuli się bezpiecznie? 
           • Jak wspomagać ich rozwój, by rozpoznawali i kontrolowali emocje?
           • Jak uczyć samoregulacji?
           • Jak wspierać w trudnych sytuacjach?
           • Jakie działania podejmować, by dbać o dobrostan ucznia?

           Na te pytanie i wiele innych odpowiemy podczas szkolenia!

           Program:

           1. Projektowanie przestrzeni, w której uczniowie będą czuli się bezpiecznie fizycznie i psychicznie.
           2. Znaczenie dobrostanu ucznia dla jego rozwoju poznawczego
            i emocjonalnego w kontekście wiedzy z zakresu neurobiologii.
           3. Kluczowe strategie wpływające na dobre samopoczucie uczniów możliwe do zastosowania w codziennym życiu szkolnym
            i domowym.
           4. Trudne i nieprzewidywalne sytuacje – jak sobie z nimi radzić?
           5. Czym karmić uczniowskie mózgi, by możliwie najlepiej funkcjonowały emocjonalnie i społecznie?
           6. Jak praktykowania z uczniami samoregulację? Jakie ćwiczenia stosować?
           7. Jak pomóc uczniom rozpoznać i nazwać emocje?

           INFORMACJE ORGANIZACYJNE

           • Forma szkolenia – online.
           • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
           • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
           • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
           • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
           • Dzień przed szkoleniem na podany
            w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
            
            

           Formularz zamówienia

           Formularz zamknięty

           DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

           DANE DO FAKTURY

           Kategorie
           Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Wsparcie dla uczniów

           Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów

           Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów

           Strategie minimalizujące zachowania nieakceptowalne społecznie

           Cel szkolenia:

           • uczestniczy wiedzą, jakie strategie są skuteczne w sytuacjach, gdy uczniowie przejawiają zachowania nieakceptowalne społecznie oraz znają założenia, cele i metody prowadzenia treningu zastępowania agresji.

           Uczestnik po szkoleniu:

           • stosuje strategie zapobiegające zachowaniom nieakceptowalnym społecznie / minimalizujące zachowania nieakceptowalne społecznie,
           • dokonuje oceny trudnej sytuacji, prowadząc jej analizę,
           • stosuje strategie wygaszające niepożądane zachowania
            w oparciu o trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości oraz wnioskowanie moralne.
           Strategie na radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
           Źródło Freepik

           PROGRAM SZKOLENIA

           1. Zachowanie, rodzaje zachowań, zachowania niepożądane – definicja.

           2. Zaburzenia zachowania, czynniki ryzyka, czynniki protekcyjne.

           3. Zasady budowania relacji i komunikacji między nauczycielem
            a uczniem, sposoby rozwiązywania trudności.

           4. ABC trudnej sytuacji – analiza sytuacji co robić krok po kroku.

           5. Wybrane strategie oddziaływań w trudnych sytuacjach – opis
            i przykłady zastosowań.

           INFORMACJE ORGANIZACYJNE

           • Forma szkolenia – online.
           • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
           • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
           • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
           • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
           • Dzień przed szkoleniem na podany
            w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
            
            

           Formularz zamówienia

           Formularz zamknięty

           DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

           DANE DO FAKTURY

           Kategorie
           Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Warsztat pracy nauczyciela Webinary Wsparcie dla uczniów

           Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży

           Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży

           Priorytet MEiN

           Cel szkolenia:

           • nauczyciele wiedzą, jak zapobiegać zmęczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne młodego człowieka.

           Uczestnik podczas szkolenia:

           • pozna strategie zapobiegania zmęczeniu cyfrowemu,
           • zdobędzie informacji nt. najnowszych badań dotyczących zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży oraz na temat trudności, z którymi borykają się dzisiaj młodzi ludzie,
           • nauczy się planować działania profilaktyczne oraz wsparcie dzieci i młodzieży w celu zapobiegania / minimalizowania zmęczenia cyfrowego,
           • nauczy się wspierać rodziców dzieci w podejmowaniu aktywności mających na celu zapobieganie / minimalizowanie skutków zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży.
           Szkolenia dla rad pedagogicznych
           Źródło Pixabay

           PROGRAM SZKOLENIA

           Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

           • Jak żyć w usieciowionym świecie, w którym w ciągu jednego dnia dociera do nas tyle informacji, ile do człowieka w średniowieczu docierało przez całe życie?
           • Jak radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, których
            w naszej rzeczywistości jest coraz więcej?
           • Czym karmić mózgi, by pracowały możliwie najlepiej?
           • Jak rozpoznać sytuację kryzysu?
           • Jak wspierać młodych ludzi, by radzili sobie w cyfrowym świecie?

           Treści:

           1. Świat, który nas ukształtował a współczesny świat.
           2. Ewolucja – podstawa życia na Ziemi.
           3. Emocje – strategie przetrwania.
           4. Cyfrowa siła przyciągania.
           5. Multitasking.
           6. Informacyjne tsunami.
           7. Pokolenie instant.
           8. Funkcjonowanie w kryzysie.
           9. Jak wylogować mózg.
           10. Jak żyć w usieciowionym świecie.

           INFORMACJE ORGANIZACYJNE

           • Forma szkolenia – online.
           • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
           • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
           • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
           • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
           • Dzień przed szkoleniem na podany
            w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
            
            

           Formularz zamówienia

           Formularz zamknięty

           DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

           DANE DO FAKTURY