Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

ZFŚS w placówkach oświatowych – termin 08.12.23r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w placówkach oświatowych

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ZFŚS w placówkach oświatowych!

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 08.12.2023.
Godz.: 9.00 – 12.00

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, członkowie komisji socjalnych.

ZFSS
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

           1.Podstawy działania i tworzenia ZFŚS 

           2.Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń
              Socjalnych

           3.Zasady naliczania odpisu i sposób ustalania liczby 
              zatrudnionych 
celem naliczenia

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
 • wysokość odpisów podstawowych
 • najnowsze zmiany w wysokości odpisu
 •  terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS 
 • prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia 
 • możliwość likwidacji ZFŚS

           4. Regulamin socjalny

 • procedura tworzenia, w tym współdziałanie ze związkiem zawodowym,
 • przedstawiciel załogi,
 • elementy składowe,
 • zmiana regulaminu,
 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników,
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny, 
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS, 
 • dokumentacja przyznanej pomocy,
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny,
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych
   (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego), 
 • przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.

   

  5. Zasady tworzenia komisji

 • komisja socjalna,
 • zasady działania,
 • skład i reprezentacja,
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego,
 • upoważnienia nadane przez administratora danych.

            6. Osoby uprawnione do występowania o pomoc socjalną

 

 • Osoby uprawnione na podstawie ustawy,
 • Osoby dobrowolnie objęte opieką w regulaminie socjalnym.

           7. Definicja działalności socjalnej i jej przejawy

 

 • różne formy wypoczynku (np. uprawianie sportu, wycieczki, spływy kajakowe),
 • działalność kulturalno-oświatowa (wyjście do teatru, kina, muzeum),
 • opieka nad dziećmi,
 • prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych.

  8. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium
      socjalnego

  9. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS,
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy,
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym
  i podatkowym,
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów,
 • ulgi z tytułu zapomóg.

  10. Oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS
 • kontrola ZUS
 • kontrola PIP

  11. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiany od 04 maja 2019 r.
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się
  o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+),
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia,
 • jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach,
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS,
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia,
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych,
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.

  12. Egzekucja ze świadczeń socjalnych
 •  Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności,
 •  Pełne czy ograniczone potrącenia,
 • Współpraca z organem egzekucyjnym.

          13. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana
               z działalnością socjalną

 

 • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków),
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
  

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeetin

SZKOLENIE POPROWADZI

prawo pracy

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  – kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  –  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

08 grudnia 2023 r.

godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os. 

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Webinary

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej termin 06.02.24r.

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej

Zasady pracy sekretariatu, podstawowe narzędzia i aplikacje

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.02.2024.
Godz.: 12.00 – 15.00

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad pracy sekretariatu podstawowych narzędzi i aplikacji oraz wykorzystanie ich w praktyce
 • Szczegółowe omówienie zakresu obowiązków sekretarza, obejmującego problematykę kancelaryjną oraz sprawy uczniowskie
 • Omówienie przykładowej instrukcji kancelaryjnej dla jednostki oświatowej, przepisów archiwizacyjnych, rzeczowego wykazu akt
 • Poznanie zasad komunikacji, wizerunku jak również dobrej organizacji pracy.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • Podniosą kwalifikacje zawodowe
 • Poznają zasady dobrej współpracy, komunikacji i wizerunku
 • Przeanalizują akty prawne regulujące pracę sekretariatu placówki oświatowej
 • Zaplanują organizację pracy sekretariatu (kancelarii) szkoły
 • Wskażą mocne strony zdalnego zarządzania sekretariatem.

Adresaci szkolenia: sekretarz szkoły, referent, specjalista do spraw administracyjnych, kadra kierownicza placówek oświatowych.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych
z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo skuteczne metody prowadzenia sekretariatu, który jest sercem i wizytówką szkoły. 

Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej
z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Podamy wiele przydatnych wzorów dokumentów do zastosowania
w swoich placówkach.

Program:

1. Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji

 • zabezpieczanie danych w sekretariacie – co jest kontrolowane
  w związku z RODO,
 • prowadzenie terminarza i organizacja spotkań służbowych,
 • odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną
  i przechowywaną dokumentację,
 • zakres obowiązków sekretarza – przykładowe wzory.

2. Sprawy uczniowskie

 • ewidencjonowanie dzieci i młodzieży – księga ewidencji, księga uczniów,
 • dokumentacja związana z przyjęciem uczniów do szkoły
  i przejściem uczniów do innej szkoły,
 • kontrola realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – szczegółowa procedura,
  wzory pism do rodziców uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji,
 • wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
 • postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów
  lub absolwentów,
 • arkusze ocen: prowadzenie i kompletowanie, adnotacje, księgi arkuszy ocen,
 • przyjmowanie uczniów cudzoziemskich lub powracających
  z zagranicy do szkół.

3. Czynności kancelaryjne sekretariatu

 • przyjmowanie i obieg korespondencji, wewnętrzny obieg akt,
  instrukcja kancelaryjna,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • wysyłanie i doręczanie pism,
 • archiwizacja i brakowanie akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt
  i innymi przepisami,
 • rejestry w sekretariacie placówki,
 • zabezpieczenie, przechowywanie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych,
 • faktury, ich opisywanie i przechowywanie.

4. Sprawy pracownicze

 • prowadzenie teczek akt osobowych,
 • wnioski urlopowe,
 • upoważnienia,
 • umowy o pracę, umowa poprzez mianowanie,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • ewidencja czasu pracy,
 • awans zawodowy po nowemu,
 • badania lekarskie – kiedy są ważne i jak długo,
 • urlopy w placówkach feryjnych i nieferyjnych – praktyczne przykłady i obliczenia,
 • jak liczyć wysługę lat nauczyciela pracującego w kilku szkołach,
 • zmiany w Kodeksie Pracy,
 • zmiany w regulaminach wynagradzania w związku ze zmianą wymagań kwalifikacyjnych i kategorii zaszeregowania.

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 lutego 2024 r.

godz. 12:00 – 15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty