Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedze i umiejętności z obszaru edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się,
 • zapozna się z tematem wymiarów dostępności w edukacji,
 • zdobędzie wiedzę na temat korzyści płynących z edukacji włączającej (doniesienia z badań i przegląd dobrych praktyk),
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie oceny funkcjonalnej jako wymiaru (ramy) pracy nauczyciela,
 • nauczy się pracować z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystując narzędzia UDL,
 • pozna zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej, w tym pedagoga specjalnego.
Edukacja włączająca
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się

 1. Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Wymiary dostępności edukacji. 
 3. Korzyści płynące z edukacji włączającej (doniesienia z badań
  i przegląd dobrych praktyk).

II. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – moduł ogólny uwzględniający zasady UDL

 1. Uczestnictwo w procesie uczenia się – kryteria i metody oceny pomiaru. 
 2. Zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej. 
 3. Postawy nauczycieli i specjalistów wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia włączania.

III. Ocena funkcjonalna jako wymiar (rama) pracy nauczyciela

 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF). 
 2. Klasyfikacja ICD – 11. 
 3. Plany wdrożenia oceny funkcjonalnej zgodne z Projektem Ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Podczas szkolenia prowadzone są warsztaty dla uczestników, w związku z tym prosimy nauczycieli o korzystanie z komputerów podczas zajęć.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY