Kategorie
Nauczyciele Webinary

Dostosowania wymagań edukacyjnych – wszystko co nauczyciel powinien wiedzieć – termin 06.11.23r.

Dostosowania wymagań edukacyjnych
- wszystko co nauczyciel powinien wiedzieć

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.11.2023r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat konstruowania dostosowania organizacji kształcenia dla uczniów objętych PPP w szkole podstawowej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • pozna swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 • nauczy się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie rozpoznawania
  i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem
  i z opinią,
 • otrzyma przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych (szkoła podstawowa).

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, przedmiotowcy, specjaliści pracujący
z dziećmi.

Wymagania edukacyjne
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie wyposaży nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji. 

Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej. 

Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące tworzenia dostosowań wymagań edukacyjnych oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia
z orzeczeniem i opinią.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostosowania wymagań – dla kogo należy je sporządzić
  i jak to zrobić? 
 3. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
 5. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią – analiza dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Praktyczne wskazówki do pracy. 
 7. Podsumowanie
Materiały dla uczestników:
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego, 
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia
  z niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca
  w szkole,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,
 • arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 listopada 2023 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

100 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – termin 25.10.23r.

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Pakiet niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 25.10.2023r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności planowania i przydzielania odpowiednich form pomocy w szkole
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia obligatoryjnej oraz pomocnej dokumentacji organizowania PPP

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa dotyczące organizacji
  i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w szkole
 • zdobędzie umiejętność prowadzenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • zdobędzie wiedzę na temat dokumentacji obowiązkowej
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni i specjaliści pracujący w przedszkolu. 

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. To praktyczny przekaz dotyczący planowania i dokumentowania PPP w szkole.

 1. Obowiązujące przepisy prawa, nowe standardy PPP.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadania nauczycieli
  i specjalistów. Nowy specjalista w zespole.

 3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
  – klasy terapeutyczne,
  – zajęcia rozwijające uzdolnienia,
  – zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
  – 
  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  – 
  zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
  – 
  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu –
  w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
  – 
  porady i konsultacje,
  – 
  warsztaty.

 4. Praktyczne wskazówki do pracy. 

 5. Podsumowanie i sesja pytań.

 W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in.:

 • kartę oceny efektywności zajęć,
 • przykładowy program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • przykładową procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • zbiór aktów prawnych regulujących pracę w szkole,
 • kartę PPP, 
 • wzór IPET, 
 • wzór WOPFU. 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

25 października 2023 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

100 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego – termin 29.11.23r.

Zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego

Realizowanie zadań pedagoga specjalnego w aspekcie prowadzonej dokumentacji

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 29.11.2023r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności prowadzenia dokumentacji specjalisty zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia pomocnej dokumentacji.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność konstruowania zapisów niezbędnych
  w pracy pedagoga specjalnego.

Adresaci szkolenia:  pedagodzy szkolni i specjalni, wszyscy zainteresowani nauczyciele,  inni specjaliści.

Pedagog specjalny - szkolenie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla pedagogów specjalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 1. Obowiązujące przepisy prawa.

 2. Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji: 
  – Co powinien zawierać plan pracy?
  – Jak prowadzić dziennik? 

 3. Obligatoryjne i fakultatywne dokumenty pomocne w pracy pedagoga specjalnego. 

 4. Obowiązkowa dokumentacja ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 5. Zadania diagnostyczne w pracy pedagoga specjalnego.

 6. Wnioski po pierwszym roku pracy pedagoga specjalnego, co można zmienić?

 7. Praktyczne wskazówki i inspiracje do pracy.

 8. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

29 listopada 2023 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online
szkolenie na platformie ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

100 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Nowość – Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu
i w edukacji wczesnoszkolnej

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Nauczyciel dzięki szkoleniu:

 1. Pozna układy ruchowe do piosenek i utworów muzycznych
 2. Przeanalizuje propozycje gestów i ruchów do pląsów i piosenek
 3. Wykorzysta perkusję ciała do rytmizacji piosenek i utworów muzycznych
 4. Zaśpiewają nowe piosenki w samodzielnie dobranym instrumentem perkusyjnym
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Warsztatowa forma zajęć!

 1. Rytmiczno – muzyczne zabawy ruchowe
 2. Pląsy i zabawy ze śpiewem w kole z wykorzystaniem gumy sensorycznej
 3. Body percussion w zabawach rytmicznych z dziećmi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne .
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i klas 1-3.
 • Maksymalna ilość uczestników podczas warsztatów – 25 osób.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Nowość – Metodyka zajęć umuzykalniających w przedszkolu

Metodyka zajęć umuzykalniających
w przedszkolu

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Nauczyciel dzięki szkoleniu:

 1. Pozna formy wychowania muzycznego
 2. Nauczy się układać konspekt zajęcia umuzykalniającego
 3. Dobierze piosenkę do odpowiedniej grupy wiekowej
 4. Doświadczy różnych sposobów pracy z piosenką
 5. Wybierze zabawy uwrażliwiające na różne elementy muzyki
 6. Wykorzysta instrumenty perkusyjne do zabaw rytmicznych
 7. Wzbogaci swój repertuar zabaw rozwijających inwencję twórczą
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Formy wychowania muzycznego w przedszkolu – śpiew, ruch, gra, słuchanie – przykłady zabaw
 2. Planowanie, organizacja i struktura zajęć umuzykalniających
 3. Kryteria doboru piosenek, nauka i sposoby pracy z piosenką
 4. Zabawy uwrażliwiające dzieci na różne elementy muzyki/ tempo, dynamika, barwa, wysokość, kierunek itd.
 5. Wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w pracy z dziećmi
 6. Rozwijanie inwencji twórczej w praktyce

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Edukacja wczesnoszkolna – świat nauki przez zabawę Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Nowość – Muzyczna pedagogika zabawy w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

Muzyczna pedagogika zabawy
w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Nauczyciel dzięki szkoleniu:

 1. Wzbogaci swój katalog zabaw na powitanie, dobry klimat wychowawczy, integracje uczestników
 2. Doświadczy prostych pląsów i zabaw ruchowych
 3. Wykorzysta instrumenty perkusyjne do własnych wypowiedzi, rytmizacji wierszyków i różnych historyjek
 4. Zdobędzie doświadczenie jak zbudować korowody i łańcuchy zabaw
 5. Pozna zabawy sprzyjające tworzeniu wysp ciszy w grupie.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zabawy rytmiczne na powitanie i integrację
 2. Zabawy na rozpoznawanie imion i emocji
 3. Zabawy ruchowe z piosenką i pląsy
 4. Zabawy z instrumentami – rytmizowanie wierszyków, obrazków
  i różnych historyjek
 5. Korowody i łańcuchy zabaw
 6. Zabawy relaksacyjno – uspokajające

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli i klas 1-3.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Priorytet MEiN –  Przewodnicy cyfrowego świata. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu i klasach I-III

Przewodnicy cyfrowego świata. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu i klasach I-III

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) i nowoczesnych technologii
  w procesie edukacji w przedszkolu oraz klasach I-III.

Uczestnik podczas szkolenia:
 • zrozumie, w jaki sposób AI może wspierać proces nauczania
  i uczenia się w przedszkolu i klasach I-III, 
 • pozna przykłady konkretnych narzędzi i aplikacji wykorzystujących AI, które mogą być użyteczne w pracy
  z małymi dziećmi, 
 • nauczy się kreatywnie i innowacyjnie wykorzystywać AI
  i technologie w projektach edukacyjnych, zabawach
  i aktywnościach praktycznych w przedszkolu i klasach I-III.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa ogromną rolę. Dlatego tak
ważne jest, aby przedszkola i klasy I-III były odpowiednio przygotowane do wprowadzenia nowoczesnych narzędzi i sztucznej inteligencji do swojego programu nauczania. 

Nasze szkolenie kładzie nacisk na możliwości, jakie te zaawansowane technologie mogą przynieść dzieciom w ich rozwoju i odkrywaniu świata. To innowacyjna i inspirująca propozycja, która otworzy
przed nauczycielami drzwi do nowych możliwości edukacyjnych.

Program:

 1. Znaczenie sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii
  w edukacji.
 2. Podstawowe pojęcia związane z AI i nowoczesnymi technologiami.
 3. Wykorzystanie AI i nowoczesnych technologii w przedszkolu
  i klasach I-III:

  – prezentacja różnych narzędzi i programów opartych na AI,
  – testowanie i eksperymentowanie z wybranymi narzędziami
    i programami – ćwiczenia interaktywne.

 4. Między rozwojem, a obawami. Korzyści i zagrożenia związane z AI.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Webinary

Jak być skutecznym dyrektorem? Główne zadania i obowiązki dyrektora/wicedyrektora – termin 30.10.23r.

Jak być skutecznym dyrektorem?
Główne zadania i obowiązki dyrektora/wicedyrektora

Jakie ważne terminy dotyczą pracy dyrektora

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 30.10.2023.
Godz.: 8.30 – 11.30

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • Podniosą kwalifikacje zawodowe
 • Poznają obowiązki dyrektor wynikające z przepisów prawa
 • Dowiedzą się jak planować skuteczny nadzór pedagogiczny
 • Zaplanują organizację pracy szkoły na cały rok szkolny
 • Poznają przepisy dotyczące awansu zawodowego
  i dokumentację z nim związaną
 • Poznają zasady protokołowania zebrań rad pedagogicznych
 • Poznają przepisy prawa pracy w stosunku do nauczycieli
  i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe)
 • Dowiedzą się jak skutecznie prowadzić kontrolę zarządczą w placówce oświatowej.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza placówek oświatowych.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Jesteś dyrektorem/wicedyrektorem i chciałbyś ugruntować swoją wiedzę na temat pracy szkoły – to szkolenie jest dla Ciebie!. Omówimy wiele aspektów pracy dyrektora placówki. Poruszymy tematy nadzoru, awansu zawodowego, planowania pracy oraz komunikacji w zespole nauczycielskim.

Otrzymasz wiele wzorów dokumentów. Dowiesz się jak zaplanować prace szkoły na cały rok oraz jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy.

Program:

 1. Obowiązki dyrektora wynikające z przepisów prawa.
 2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli
 5. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacji.
 6. Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych.
 7. Stosowanie zasad prawa pracy w stosunku do nauczycieli
  i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe).
 8. Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej
 9. System Informacji Oświatowej – dlaczego to tak ważny system
 10. Komunikacja w zespole nauczycielskim – przykłady dobrych praktyk.

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

30 października 2023 r.

godz. 8:30 – 11:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Jak prowadzić terapię pedagogiczną ze starszymi uczniami (klasy 4-8)? – termin 23.10.23r.

Jak prowadzić terapię pedagogiczną ze starszymi uczniami? (klasy 4-8)

Wskazówkami do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ze starszymi uczniami

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 23.10.2023.
Godz.: 17.30 – 20.30

Podczas szkolenia:

 • dzielę się wieloma wskazówkami do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ze starszymi uczniami,
 • podaję nie tylko rozwiązania,  by usprawnić ich funkcjonowanie w świecie opartym na czytaniu i pisaniu, ale również dopasować zadania do tej grupy uczniów,
 • prezentuję wybrane definicje dysleksji oraz podstawowe jej symptomy,
 • wskazuję jak odróżnić specyficzne trudności w uczeniu się od niespecyficznych i na tej podstawie różnicować wsparcie dla uczniów,
 • dostaniesz wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będziesz prowadzić ciekawe zajęcia ze starszymi uczniami,
 • otrzymasz przykłady ćwiczeń wspomagających uczenie się, zapamiętywanie, notowanie oraz rozwijające motywację wewnętrzną uczniów,
 • poznasz niektóre narzędzia i aplikacje komputerowe, które mogą być pomocne dla uczniów z dysleksją.

Adresaci szkolenia: terapeuci pedagogiczni, pedagodzy szkolni
i specjalni, logopedzi, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia.

Terapia pedagogiczna
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przyczyny trudności w uczeniu się
 2. Czym jest dysleksja rozwojowa, a czym nie jest?
 3. Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją
 4. Symptomy dysleksji u dzieci w starszych klasach szkolnych
 5. Sprawdzone metody na pracę z uczniami z trudnościami
  w uczeniu się
 6. Jak zachęcić uczniów do ćwiczeń w pisaniu odręcznym?
 7. Komputer może być wsparciem
 8. Polecana literatura

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Ewa Janus

Terapeuta pedagogiczny, metodyk, nauczycielka i wicedyrektor przedszkola. Konsultantka daltońska w Fundacji Plandaltonski.pl oraz autorka książki: „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku”.

Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi – pisze programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworzy  kursy on-line, pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. Na co dzień wspiera nauczycieli w ich pracy, podsuwając wskazówki i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności
w uczeniu się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

23 października 2023 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Metodyka prowadzenia zajęć/lekcji otwartych – termin 19.10.23r.

Metodyka prowadzenia zajęć / lekcji otwartych Jakich błędów nie popełniać podczas lekcji pokazowych?

Szkolenie dla nauczycieli

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.10.2023.
Godz.: 18.00 – 20.15

Cel szkolenia:  

 • Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki planowania zajęć dydaktyczno/wychowawczych.
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia lekcji.
 • Doskonalenie umiejętności omawiania własnych zajęć.

Adresaci szkolenia:

 • Nauczyciele zainteresowanie doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
 • Nauczyciele początkujący, którzy przygotowują się do prowadzenie zajęć otwartych przed komisją.
lekcje otwarte
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Chcesz dobrze wypaść przed komisją opiniującą Twoje zajęcia w ramach awansu zawodowego i  przygotować zajęcia otwarte, która będą motywowały wszystkich uczniów do pracy? Nie wiesz od czego rozpocząć planowanie, żeby przygotować dobrą lekcję. A może masz już duże doświadczenie w pracy z uczniami, ale czasami czujesz, że wiedza którą przekazujesz nie interesuje uczniów, że większość Twoich starań nie przekłada się na oczekiwane efekty.
W takim razie to szkolenie jest dla Ciebie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki prowadzenia zajęć otwartych.
 • Będziesz wiedział, jak umiejętnie zarządzać czasem podczas zajęć
  i reagować w sytuacji trudnej.
 • Będziesz potrafił zmotywować grupę do aktywnego udziału
  w zajęciach.
 • Zaplanujesz zajęcia otwarte szyte na miarę potrzeb każdego ucznia.
 • Poznasz atrakcje metody i formy pracy, które będziesz mógł od razu przełożyć na pracę z uczniami.
 • Otrzymasz pakiet aktywizujących ćwiczeń i inspiracji z zakresu integracji, motywacji.
 • Poznasz atrakcyjne metody udzielania i zbierania informacji zwrotnej.
 • Będziesz wiedział, jak reagować, gdy podczas lekcji zaistnieje sytuacja nietypowa.

Program szkolenia:

 1. Dobra lekcja, czyli jaka? Omówienie podstawowych zagadnień
  z zakresu metodyki planowania zajęć?
 • Omówienie różnych modeli organizacji lekcji:
  • Model tradycyjny
  • Model Kolba
  • Model Kellera
 • Siła nawyków i styl pracy nauczyciela – czy mają znaczenie?
 1. Integracja, rozwijanie współdziałania oraz umiejętności komunikacyjnych – przegląd sprawdzonych metod i form pracy.
 • Omówienie motywujących metod i form pracy wspomagających proces rozwojowy i poznawczy.
 • Aktywacja poprzez grywalizację.
 • Mniej znaczy więcej – czyli jak umiejętnie wykorzystać możliwości cyfrowe?
 1. Dlaczego indywidualizacja jest istotna w planowaniu lekcji?
 • Każdy uczeń jest kreatywny, czyli kilka słów o dostosowaniu metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Omówienie różnych form pracy „szytych na miarę” ucznia.
 1. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na zajęciach.
 • Jak zmienić problem w wyzwanie – praktyczne pomysły.
 • Studium przypadku.
 1. Warsztat praktyka – planowanie innowacyjnych działań/ rozwiązań na własne zajęcia.
 • Przygotowanie pomysłów na innowacyjne zajęcia – prezentacja
  i omówienie.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 października 2023 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

200 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty