Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - szkoły Webinary

__Priorytet MEiN – Jak pracować z uczniami w klasie wielokulturowej? Szczególnie w kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie

Jak pracować z uczniami w klasie wielokulturowej, w kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • zrozumiesz na czym polega szok kulturowy i nauczysz się skutecznie wspierać dzieci w procesie adaptacji,
 • będziesz umieć antycypować i zapobiegać potencjalnym konfliktom w grupie wielopoglądowej i mieszanej etnicznie,
 • dowiesz się jak emocjonalność dorosłych wpływa na kształtowanie się życiowych postaw i poglądów dzieci i jak świadomie kierować tymi procesami,
 • poznasz sposoby pracy grupowej sprzyjające harmonijnemu funkcjonowaniu grupy wielokulturowej,
 • będziesz wiedzieć jak organizować proces kształcenia i jakie dostosowania zastosować by wspomóc dziecko ukraińskie
  w procesie edukacji.
Praca z dziećmi z Ukrainy podczas zajęć w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wojna i jej emocjonalne oraz organizacyjne skutki.
 2. Dziecko w traumie – symptomy i metody wsparcia.
 3. Klasa międzykulturowa – praca nad dynamiką grupy.
 4. Szok kulturowy i adaptacja dziecka migranckiego.
 5. Współpraca z rodzicami
 6. Dostosowania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Szkolenia

Oceniamy czy dajemy informację zwrotną?

Oceniamy czy dajemy informację zwrotną?

Poznanie celu i założeń udzielania informacji zwrotnej

 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna modele udzielania informacji zwrotnej , ich mocne strony i ryzyka,
 • pozna rolę komunikatów zachęty i doceniających, 
 • zdobędzie podstawowe informacje dotyczące budowania informacji zwrotnej,
 • nauczy się planować informację zwrotną kierowaną do ucznia, rodzica, innego nauczyciela, pracownika.
szkolenia rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Przy udzielaniu informacji zwrotnej warto zadać sobie kilka pytań:

 • Komu chcę udzielić informacji zwrotnej?
 • Co chcę przekazać?
 • Po co chcę to przekazać ( jaka jest moja intencja)?
 • Jak chcę to przekazać?
 • Jaki chcę mieć rezultat?
 • Kiedy i gdzie chce przekazać informację zwrotną?
 • A może jeszcze inaczej? Może chcę stworzyć warunki np. moim uczniom, aby mogli zrobić to samodzielnie?

Dlatego warto jest się do tego przygotować. I to właśnie zrobimy
w trakcie spotkania.

Program:

 1. Cel i założenia informacji zwrotnej.
 2. Modele konstruowania informacji zwrotnej, plusy i minusy – case study.
 3. Komunikaty zachęty i doceniające w informacji zwrotnej.
 4. Język: faktów, potrzeb, emocji, szacunku.
 5. Planowanie i przygotowanie informacji zwrotnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Szkolenia

Pozytywna Dyscyplina w szkole i przedszkolu – szkolenie bazowe – 12 h

Pozytywna Dyscyplina w szkole
i przedszkolu – szkolenie bazowe

Szkolenie certyfikowane

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna filary Pozytywnej Dyscypliny
 • pozna komunikaty uprzejme i stanowcze jednocześnie oparte na wzajemnym szacunku
 • pozna swój styl liderski
 • ustali życiowe kompetencje uczniów jakie chce w nich rozwijać
  i wyzwania w pracy wychowawczej z jakimi się mierzy
 • dowie się jak rozpoznawać przekonania i przyczyny stojące za zachowaniami uczniów
 • pozna 4 błędne cele zachowania
 • zdobędzie wiedzę na temat działania mózgu w stresie
 • pozna sposoby wspierające samoregulację dorosłych i dzieci
 • dowie się co się kryje za zachowaniami dzieci, jak je rozkodowywać i reagować na przyczynę zachowania
 • dowie się jakie mogą być długofalowe skutki stosowania kar
  i nagród i czym je zastępować (poszukiwanie rozwiązań, logiczne i naturalne konsekwencje)
 • dowie się czym jest poczucie przynależności i znaczenia, i jak możemy wspierać realizację tej potrzeby szczególnie przy zachowaniach trudnych
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności budowania skutecznej zachęty
 • dowie się jaka jest różnica pomiędzy zachętą a pochwałą
 • zdobędzie umiejętność budowania pytań pełnych ciekawości
 • pozna ponad 40 narzędzi PD.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie będzie prowadzone metoda warsztatową. Uczestnicy będą ćwiczyli poznane kompetencje, pracowali w mniejszych grupach. Pozytywna dyscyplina to wychowanie oparte na szacunku, zastępujące walkę – współpracą, znajdujące rozwiązania dobre dla wszystkich, akceptujące różnice w ludziach i ich sposobach myślenia, tak aby łączyć a nie dzielić. Jest zbiorem praktycznych umiejętności i narzędzi wspierających rodziców i nauczycieli.

Pozytywna dyscyplina uczy dzieci umiejętności społecznych
i emocjonalnych – wspiera w lepszym funkcjonowaniu w szkole, przedszkolu, domu rodzinnym i  życiu codziennym. Angażuje dzieci
w rozwiązywanie problemów z jednoczesnym rozumieniem potrzeb innych ludzi. Sięga swoimi korzeniami do psychologii A. Adlera i R. Dreicursa. Opiera się na budowaniu relacji, byciu stanowczym
i uprzejmym jednocześnie. Uczy podejmowania decyzji oraz poszukiwania rozwiązań. Działa w oparciu o zasady i reguły. Stwarza dzieciom warunki do bycia zaangażowanymi w proces wychowawczy
a nie jedynie biernymi jego odbiorcami. Nakierowana jest na współpracę, współdziałanie i wzajemny szacunek wszystkich członków grupy.

Program:

Moduł I – Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem/opiekunem uprzejmym i stanowczym jednocześnie. 

 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina? 
 • Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach.
 • Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci. 
 • Komunikacja życzliwa i stanowcza jednocześnie. 
 • Mój styl liderski i jego wpływ na uczniów i pracę.

Moduł II – Dlaczego dzieci się źle zachowują?

 

 • Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie.
 • Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.
 • Czym jest poczucie przynależności i znaczenia.
 • Samoregulacja dzieci i dorosłych. 
 • Nazywanie emocji, komunikacja empatyczna.

Moduł III – Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej? 

 • Konsekwencja naturalna.
 • Konsekwencja logiczna.
 • Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z zachowaniem dzieci w grupie. 
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie, jak uczyć dzieci samodzielności w tym obszarze.

Moduł IV – Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci 

 • Jak motywować by nie zniechęcać. 
 • Pochwały i zachęty.
 • Czym różni się zachęta od pochwał.
 • Pytania pełne ciekawości, pytania i polecenia.
 • Etykietowanie i jego wpływ na zachowania i motywację.
 • Nauczyciele pomagają nauczycielom.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 12 godziny zegarowych (każdy moduł 3 h).
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych (treści i narzędzia dostosowywane są do każdego etapu edukacyjnego).
 • Maksymalna ilość uczestników – 25 osób.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej/drukowanej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne

Od koncepcji do realizacji – generowanie i wdrażanie  pomysłów na  innowację pedagogiczną

Od koncepcji do realizacji - generowanie
i wdrażanie pomysłów na innowację pedagogiczną

Innowacja wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa

Cele szkolenia:

 • doskonalenie umiejętności tworzenia interdyscyplinarnych scenariuszy projektów edukacyjnych,
 • zapoznanie z nowoczesnymi rozwiązanymi wspierającymi proces budowania angażujących projektów i zajęć w trybie stacjonarnym i zdalnym,
 • omówienie przykładowej innowacji pedagogicznej.

Uczestnik:

 • pozna pomysły na innowacyjne projekty,
 • pozna narzędzia i metody uatrakcyjniające realizację innowacyjnych działań,
 • będzie wiedział, jak napisać interdyscyplinarny scenariusz projektu,
 • otrzyma przykład innowacji pedagogicznej,
 • będzie wiedział, jak wdrożyć innowacje metodyczną, a jak programową.
szkolenie rady pedagogicznej
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Ludzie kreatywni generują pomysły, innowatorzy wprowadzają je w życie. Dlatego innowacyjność nie istnieje bez kreatywności. W myśl powyższej maksymy szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Pomoże uczestnikom uporządkować wiedzę na temat wdrażania w szkole innowacji pedagogicznych. Zostaną omówione przykłady dobrych praktyk. Nauczyciele będą mieli przestrzeń do dzielenia się pomysłami na innowacyjne działania w szkole. W ramach szkolenia zostanie udostępniona innowacja pedagogiczna, którą nauczyciele będą mogli zmodyfikować do potrzeb szkoły. Innowacja wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa.

Program:

 1. Nowe trendy w edukacji: odkrywanie przez dociekanie, nauczanie problemowe, nauka krytycznego myślenia.
 2. Omówienie scenariuszy zajęć interdyscyplinarnych realizowanych w dwóch wariantach: stacjonarnym i zdalnym.
 3. Metody i formy pracy ( tradycyjne i ICT) wspierające realizację innowacyjnych działań, szczególnie związanych z zadaniami wynikającymi z kierunków polityki oświatowej państwa.
 4. Sesja Q&A.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY