Kategorie
Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Komunikacja i relacje w pracy nauczyciela Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły

Rodzic nowego pokolenia – strategie udanej współpracy

Rodzic nowego pokolenia - Strategie udanej współpracy!

Jak współpracować z trudnym rodzicem?

Cele szkolenia:

 • Podwyższenie przez uczestników poziomu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w zakresie współpracy
  z rodzicami.
 • Wyposażenie uczestników w narzędzia służące asertywnej komunikacji.
 • Wzbudzenie refleksji nad relacjami nauczyciel – rodzic oraz identyfikacja własnej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej.
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Postawa asertywna versus pozostałe (agresywna, manipulacyjna i bierna / uległa).
 2. Techniki komunikacji asertywnej.
 3. Ćwiczenie technik asertywnych na wybranych przykładach.
 4. Koncepcja poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna (tzw. kwadrat Schulza).
 5. Podstawowe szumy i bariery komunikacyjne.
 6. Bariery psychologiczne w relacjach nauczyciele – rodzice. 
 7. Analiza barier na podstawie doświadczeń uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Webinary

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji w przedszkolu

Profilaktyka ryzyka dysleksji

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji
w przedszkolu

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wybrane definicje dysleksji oraz symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Dostaną również wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będą mogli rozpoznać i zdiagnozować ryzyko dysleksji u dzieci.

książka dziecko
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i ma na celu uwrażliwienie ich na przejawy ryzyka dysleksji u dzieci. Profilaktyka
i wczesna diagnoza zaburzeń mogą znacznie poprawić komfort uczenia się dzieci w przyszłości. Aby skutecznie działać w zapobieganiu
trudnościom w nauce szkolnej, warto dowiedzieć się jak odróżnić trudności związane z występowaniem ryzyka dysleksji od trudności
o innej etiologii. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wybrane definicje dysleksji oraz symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku
przedszkolnym. Dostaną również wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będą mogli rozpoznać i zdiagnozować ryzyko dysleksji
u dzieci.

Program: 

1. Wybrane definicje dysleksji.
2. Przyczyny dysleksji.
3. Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Profilaktyka ryzyka dysleksji.
5. Diagnozowanie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Wybrane testy do badania ryzyka dysleksji.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola Webinary

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie

Cele szkolenia:

 • poznanie niektórych przyczyn zachowań trudnych
  i agresywnych u młodszych dzieci,
 • poznanie sposobów i metod pozwalających na skuteczną pracę z dzieckiem, które przejawia zachowania agresywne,
 • poznanie sposobów współpracy z rodzicami dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnik po szkoleniu:

 • potrafi samodzielnie lub w zespole nauczycieli zdiagnozować przyczyny niektórych zachowań agresywnych u dzieci,
 • zna psychologiczne koncepcje dotyczące agresji u dzieci,
 • potrafi wykorzystać zaproponowane rozwiązania w praktyce,
 • zna metody i formy profilaktyki rozwoju obszaru emocjonalno – społecznego u dzieci,
 • zna sposoby i formy działania pomocne w niwelowaniu zachowań agresywnych u dzieci
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań agresywnych
u dzieci. Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz
wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych. Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z kim warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania była bardziej efektywna. Szkolenie zawiera również elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

Program:

1. Czym jest agresja?
2. Jak rozpoznać potrzeby dziecka w tym zakresie?
3. Sposoby postępowania (krótko- i długofalowe) z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.
4. Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią (specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych).
5. Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie m.in. wzmacnianie zachowań pożądanych, psychoedukacja, nauka prawidłowych wzorców zachowań społecznych.
6. Studium przypadku i próby analizy zachowania dziecka, nauczycieli
i kadry przedszkola.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
   i materiały szkoleniowe w formie online.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Zabawy językowe wprowadzające do nauki czytania

Sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać naukę czytania od najwcześniejszych lat!

Zabawy językowe wprowadzające do nauki czytania

Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie wiele gier, zabaw
i innych narzędzi niezbędnych, by w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat czytania.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwala poznać sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać naukę czytania od najwcześniejszych lat. Zaproponowane zabawy zawierają elementy profilaktyki specyficznych trudności
w uczeniu się np. ryzyka dysleksji. W trakcie szkolenia uczestnicy
utrwalą wiedzę na temat uczenia się trudnej sztuki czytania przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka polskiego. Zyskają wiedzę na temat tego, jak organizować zabawy rozwijające obszar językowy i przygotowujące dzieci do czytania.
Uczestnicy dowiedzą się też, w jaki sposób prowadzić pracę grupową
i indywidualną dzieci w tym zakresie. W każdej części zaprezentowane zostanie wiele gier, zabaw i innych narzędzi niezbędnych, by
w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat
czytania.

Program:

1. Co to jest czytanie?
2. Dojrzałość motoryczna do czytania.
3. Dojrzałość intelektualna do czytania.
4. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
5. Ćwiczenie percepcji słuchowej.
6. Słuch fonematyczny – zabawy i ćwiczenia.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Warsztat pracy nauczyciela Webinary

Bajkoterapia w pracy nauczyciela

Łączenie bajkoterapii z innymi metodami
i formami pracy

Bajkoterapia w pracy nauczyciela

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Ma na celu przedstawienie bajkoterapii nie tylko jako metody rozwijającej obszar społeczno – emocjonalny dzieci, ale też pozwalającej łączyć różnorodne treści edukacyjne.

bajkoterapia w przedszkolu
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

W trakcie kursu zaprezentowane będą zasady (i zalety) związane zarówno z wykorzystaniem metody bajkoterapii jak i łączenia tej metody z innymi formami pracy. Przedstawiona będzie wiedza na temat tego,
w jaki sposób zdiagnozować potrzeby grupy w obszarze emocjonalno –
społecznym i na nie odpowiedzieć za pomocą bajkoterapii. Zaprezentowane będzie, jak umiejętnie korzystać z gotowych scenariuszy i modyfikować je, by jak najlepiej służyły potrzebom dzieci oraz jak organizować pracę dzieci, zachęcać je do współpracy
i angażować we wszystkie działania.

Program szkolenia:

1. Podstawowe informacje o bajkoterapii.
2. Dojrzewanie emocjonalne i dziecięce lęki.
3. Zastosowanie bajkoterapii.
4. Diagnozowanie potrzeb grupy.
5. Łączenie bajkoterapii z innymi metodami i formami pracy.
6. Interesujące pozycje bibliograficzne do zastosowania w pracy
z dziećmi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne - szkoły Webinary Zagadnienia prawne Zagadnienia prawne

Odpowiedzialność prawna nauczyciela. O czym każdy nauczyciel powinien wiedzieć?

Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
O czym każdy nauczyciel powinien wiedzieć!

Kary porządkowe i kary dyscyplinarne

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z zakresem odpowiedzialności prawnej nauczycieli
  ( rodzaje odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności prawnej);
 • omówienie sytuacji trudnych w pracy nauczyciela, skutkujących odpowiedzialnością prawną.
checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in:

  1. Które przepisy regulują odpowiedzialność prawną nauczycieli?
  2. Za jakie przewinienia nauczyciel może być poddany odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej?
  3. Jakie kary przewidział ustawodawca w zakresie odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej?
  4. Jak przebiega procedura udzielania kar porządkowych?
  5. Jak przebiega procedura postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej?
  6. Jakie sytuacje szkolne najczęściej zostają zgłaszane do rzecznika dyscyplinarnego?
  7. Jakie zachowania należą do katalogu zachowań uchybiających godności i obowiązkom nauczyciela?
  8. W jakich sytuacjach dyrektor musi obligatoryjnie zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przewinienia przez nauczyciela o charakterze dyscyplinarnym, a kiedy nie musi tego robić?

Program:

 1. Rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczyciela.
 2. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.
 3. Zadania dyrektora w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej
  i porządkowej.
 4. Najczęstsze przypadki związane z powstaniem odpowiedzialności w szkole/przedszkolu.
 5. Analiza wybranych przypadków z orzecznictwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar i stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY