Kategorie
Rady pedagogiczne Szkolenia

Uczenie się przez doświadczanie

Uczenie się przez doświadczenie

Omówienie aktywizujących metod uczenia opartych na doświadczaniu wraz z praktycznym warsztatem

Cele szkolenia:

 • Omówienie Cyklu Kolba
 • Przedstawienie korzyści płynących z uczenia metodą projektu
 • Narzędzia offline do pracy metodą projektu – projektujemy aplikację „na papierze”, czyli elementy Design Thinking
  z Marvell design
 • Angażujące metody pracy z wykorzystaniem narzędzi online
  – Nearpod

Uczestnik podczas szkolenia:

 • Pozna etapy Cyklu Kolba
 • Zdobędzie umiejętności pracy metodą projektu oraz projektu międzyprzedmiotowego
 • Potrafi przygotować zajęcia doświadczalne z wykorzystaniem narzędzi online i offline
Pomoc p-p - IPRT, WOPFU
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy przekonają się dlaczego warto uczyć przez doświadczanie. Poznają sposoby pracy projektowej z wykorzystaniem narzędzi online i offline. Szkolenie obejmuje również warsztat, na którym uczestnicy poznają aplikację Marvell design oraz aplikację Nearpod.

Program:

 1. Cykl Kolba – omówienie, zapoznanie
 2. Praca metodą projektu – omówienie
 3. Marvel design – projektowanie aplikacji
 4. Nearpod – zakładanie konta
 5. Przygotowanie lekcji opartej na doświadczaniu z wykorzystaniem poznanych narzędzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Nowości i kierunki polityki oświatowej Rady pedagogiczne - przedszkola Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola

__Priorytet MEiN – Jak pracować z dziećmi w grupie międzykulturowej. W kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie

Jak pracować z dziećmi w grupie międzykulturowej, w kontekście migracji w związku z wojną na Ukrainie

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację czwartego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024.

Cele szkolenia:

 • zrozumiesz na czym polega szok kulturowy i nauczysz się skutecznie wspierać dzieci w procesie adaptacji,
 • będziesz umieć antycypować i zapobiegać potencjalnym konfliktom w grupie wielopoglądowej i mieszanej etnicznie,
 • dowiesz się jak emocjonalność dorosłych wpływa na kształtowanie się życiowych postaw i poglądów dzieci i jak świadomie kierować tymi procesami,
 • poznasz sposoby pracy grupowej sprzyjające harmonijnemu funkcjonowaniu grupy wielokulturowej,
 • będziesz wiedzieć jak organizować proces kształcenia i jakie dostosowania zastosować by wspomóc dziecko ukraińskie
  w procesie edukacji.
Praca z dziećmi z Ukrainy podczas zajęć w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wojna i jej emocjonalne oraz organizacyjne skutki.
 2. Dziecko w traumie – symptomy i metody wsparcia.
 3. Klasa międzykulturowa – praca nad dynamiką grupy.
 4. Szok kulturowy i adaptacja dziecka migranckiego.
 5. Współpraca z rodzicami
 6. Dostosowania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarna lub webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne

Uczeń ze SPE – diagnoza, planowanie i organizowanie pracy

Uczeń ze SPE - diagnoza, planowanie
i organizowanie pracy

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów ze spe i zgodnie
  z nimi planują pracę – pomoc psychologiczno-pedagogiczną, IPET,
 • dokonują oceny efektywności pracy i formułują WOPFU,
 • dostosowują treści programowe, formy i metody pracy oraz sposoby oceniania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna przepisy prawa, zasady prowadzenia diagnozy funkcjonalnej, planowania i organizowania zajęć zgodnie
  z potrzebami uczniów ze spe,
 • zdobędzie umiejętności optymalnego planowania
  i organizowania pracy z uczniami z orzeczeniami oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc p-p - IPRT, WOPFU
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Aktualna sytuacja pobudza nas do ciągłego zadawania pytań: 

 • Jak wspomagać rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
  i dysfunkcjami?
 • Jak planować, organizować i ewaluować pracę z uczniami
  z orzeczeniami – IPET, WOPFU?
 • Jak planować, organizować i ewaluować pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniów z uwzględnieniem sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19?

Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia!

Program:

 1. Uczniowie ze spe – charakterystyka grupy.
 2. Planowanie i organizowanie pracy z uczniem ze spe zgodnie
  z prawem oświatowym (uczniowie z orzeczeniami, wczesne wspomaganie rozwoju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna).
 3. Diagnoza funkcjonalna. Rozpoznawanie trudności: poznawczych, emocjonalnych, społecznych.
 4. Planowanie pracy – IPET.
 5. Ewaluacja – WOPFU.
 6. Dostosowywanie form i metod pracy oraz treści programowych.
 7. Indywidualizowanie w procesie oceniania.
 8. Uczeń ze spe w grupie społecznej.
 9. Praca zespołowa nauczycieli na rzecz uczniów ze spe
 10. Współpraca nauczycieli z rodzicami i specjalistami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola

Plan daltoński w przedszkolu – wprowadzenie i realizacja założeń

Plan daltoński w przedszkolu - wprowadzenie
i realizacja założeń w każdej placówce

Plan daltoński w przedszkolu

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają podstawowe założenia planu daltońskiego takie jak: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja,
 • poznają sprawdzone sposoby realizowania założeń w praktyce przedszkolnej,
 • dowiedzą się jak organizować samodzielną pracę dzieci, jak budować odpowiedzialność za swoją naukę i za postępy zespołu, oraz w jaki sposób zachęcać je do współpracy
  i angażować we wszystkie działania.
plan daltoński w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia rady pedagogicznej przedstawiane są sposoby pracy
z grupą, które pomagają indywidualizować pracę dzieci w licznych zespołach przedszkolnych. Kurs jest dla wszystkich nauczycieli
i specjalistów, którym zależy na tym, by tworzyć edukację skrojoną
na miarę potrzeb każdego pojedynczego dziecka i specjalnie dla niego.

 1. Początki planu laboratoryjnego.
 2. Filary planu daltońskiego (samodzielność, odpowiedzialność, współpraca).
 3. Refleksja dziecka i nauczyciela jako czwarty filar planu daltońskiego.
 4. Wizualizacja pracy w planie daltońskim – podstawowe narzędzia.
 5. Planowanie własnej pracy przez dzieci w koncepcji planu daltońskiego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – termin 08.04.24r.

Praktycznie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

Pakiet niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 08.04.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności planowania i przydzielania odpowiednich form pomocy zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia obligatoryjnej oraz pomocnej dokumentacji organizowania PPP

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa dotyczące organizacji
  i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu
 • zdobędzie umiejętność prowadzenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 • zdobędzie wiedzę na temat dokumentacji obowiązkowej
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu. 

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów
w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 1. Obowiązujące przepisy prawa.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zadania nauczycieli
  i specjalistów w przedszkolu.

 3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
  – zajęcia rozwijające uzdolnienia;
  – zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  – inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 4. Wsparcie rodziców.

 5. Praktyczne wskazówki do pracy. 

 6. Podsumowanie i sesja pytań.

 W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in.:

 • kartę oceny efektywności zajęć,
 • przykładową procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
 • przekładowy program zajęć KK,
 • zbiór aktów prawnych regulujących pracę w przedszkolu,
 • kartę PPP, 
 • wzór IPET, 
 • wzór WOPFU. 


Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

08 kwietnia 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Rady pedagogiczne

Uczeń ze spektrum autyzmu – jak planować i organizować pracę i wsparcie

Uczeń ze spektrum autyzmu - jak planować
i organizować pracę i wsparcie

Priorytet MEiN

Uczestnik podczas szkolenia:

 • otrzyma praktyczne wskazówki do działania na rzecz optymalnego wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • zdobędzie informacje do zastosowania od zaraz,
 • zapozna się z praktyczną, sprawdzoną wiedzą, która oparta jest na naukowych badaniach.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Spektrum autyzmu jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń. Rodzice i nauczyciele odbywają liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie kompetencji w zakresie projektowania środowiska edukacyjnego i społecznego podczas bieżącej pracy, co powoduje,
że świadomość potrzeb, jakie mają osoby ze spektrum autyzmu oraz wiedza na temat tego, jak z nimi pracować, są coraz większe. Wciąż jednak każdy autysta, z którym zaczynamy pracować, jest dla nas zagadką.

Podczas szkolenia omówimy:

 1. Specyficzne cechy osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem wiedzy z zakresu tego, jak działa mózg z zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Trudności poznawcze, emocjonalne, społeczne uczniów ze spektrum autyzmu.
 3. Sposoby wspomagania ucznia ze spektrum autyzmu.
 4. Organizowanie i planowanie pracy w szkole.
 5. Praktyczne przykłady postępowania przy wykorzystaniu technik behawioralnych.
 6. Redukowanie zachowań niepożądanych.
 7. Integrację ucznia z grupą rówieśniczą.
 8. Wspieranie kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne

Patent na lenia – czyli młody mózg w szkole

Patent na lenia - czyli młody mózg
w szkole

Co musi się stać, aby mózg się uczył?

Niniejsze szkolenie ma na celu umożliwienie zrozumienia procesu „leniwienia” dzieci i młodzieży w świetle osiągnięć współczesnych neuronauk.
Uczestnicy poznają sprzyjające „dotarciu” do młodych mózgów sposoby komunikacji, ale i dowiedzą się, jak ich własne zachowanie,
a nawet – wyraz ich twarzy – wpływają na uwagę uczniów na lekcji.

Neurodydaktyka

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dlaczego jest trudniej? Współczesna (?) szkoła wobec aktualnego stanu wiedzy na temat dojrzewającego mózgu.
 2. Co musi się stać, aby mózg się uczył?
 • Ludzki mózg i co o nim dzisiaj wiemy – jego ukształtowanie, rozwój w trakcie życia i sposoby wywierania na niego wpływu.
 • Jak skupić na sobie uwagę uczniów? 
 • Które z niegdysiejszych przekonań na temat mózgu przeszkadzają dziś w procesie nauczania?
 • Pamięć i uczenie się – jak stosować w praktyce uczenie utajone?
 • Jak zwiększać trwałość śladów pamięciowych?

        3. Inni a mój mózg – kognitywno-afektywny charakter procesu
            uczenia się.

 • Jak zarządzać klasą, aby nauka przychodziła uczniom łatwiej?
 • Jak wykorzystywać neurony lustrzane?

       4. Cyfrowi tubylcy vs. cyfrowi imigranci.

 • Dlaczego tak trudno znaleźć wspólny język z dzisiejszym nastolatkiem? W jaki sposób działa mózg cyfrowego tubylca?
 • Nauczyciel online – jak nauczyciel może wspierać rozwój wielozadaniowych mózgów uczniów?
 • Jak uczynić atrakcyjną naukę danego przedmiotu?

       5. Warsztaty – scenariusze lekcji. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne

Jak budować pewność siebie u nastolatka – czyli o sztuce prawidłowej komunikacji

Jak budować pewność siebie u nastolatka – czyli o sztuce prawidłowej komunikacji

Co wpływa na poczucie „ja” naszych uczniów?

Pewność siebie jest jednym z największych darów, jakie rodzice mogą przekazać dziecku. (C. Pickhardt)

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się jakie narzędzia stosować, aby wspierać budowanie pewności siebie nastolatków.

szkolenia rad pedagogicznych
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się między innymi:

 • Jak funkcjonuje mózgu dziecka i nastolatka.
 • Co wpływa na poczucie „ja”.
 • Jak się komunikować – jak mówić i słuchać.
 • Jak mówić, żeby być usłyszanym (pozytywna dyscyplina).
 • Jak słuchać, żeby usłyszeć (minimediacje).
 • Jak budować poczucie własnej wartości u nastolatków (porozumienie bez przemocy).
 • Dlaczego warto nazywać emocje?

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Rady pedagogiczne stacjonarne – przedszkola

Rodzic nowego pokolenia – strategie udanej współpracy

Rodzic nowego pokolenia - strategie udanej współpracy!

Jak współpracować z trudnym rodzicem?

Cele szkolenia:

 • Podwyższenie przez uczestników poziomu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w zakresie współpracy
  z rodzicami.
 • Wyposażenie uczestników w narzędzia służące asertywnej komunikacji.
 • Wzbudzenie refleksji nad relacjami nauczyciel – rodzic oraz identyfikacja własnej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej.
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Postawa asertywna versus pozostałe (agresywna, manipulacyjna i bierna / uległa).
 2. Techniki komunikacji asertywnej.
 3. Ćwiczenie technik asertywnych na wybranych przykładach.
 4. Koncepcja poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna (tzw. kwadrat Schulza).
 5. Podstawowe szumy i bariery komunikacyjne.
 6. Bariery psychologiczne w relacjach nauczyciele – rodzice. 
 7. Analiza barier na podstawie doświadczeń uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY

Kategorie
Rady pedagogiczne Szkolenia

Integracja klasy – kreatywne zajęcia wychowawcze

Integracja klasy - kreatywne zajęcia wychowawcze w czasie pracy stacjonarnej i online

Integracja klasy - kreatywne zajęcia wychowawcze

Podczas szkolenia:

 • poznasz gry i zabawy integrujące uczniów oraz rozwijające umiejętności społeczne,
 • dowiesz się jak rozwijać kompetencje kluczowe podczas zajęć wychowawczych,
 • dowiesz się jak budować dobre relacje z uczniami i miedzy nimi,
 • poznasz programy i projekty, które można realizować w czasie pracy stacjonarnej, jak i online.

Adresaci szkolenia:
Wychowawcy i nauczyciele, pedagodzy szkolni.

Integracja klasy
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Relacje uczeń – nauczyciel od czego zacząć? Jak je budować? Na co zwrócić uwagę i co najważniejsze jakie metody zastosować.
W czasie spotkania zostaną przedstawione gry i zabawy integrujące klasę. Programy i projekty, które można realizować w swojej klasie zarówno w czasie pracy stacjonarnej, jak i online.

 1. Ciekawe sposoby prowadzenia lekcji wychowawczych, wspierające rozwój kompetencji kluczowych oraz kompetencji XXI wieku.

 2. Integracja klasy – w jaki sposób zdobywać informacje o klasie, jak integrować zespół klasowy, znaczenie integracji klasy w procesie wychowawczym.

 3. Metody i formy pracy z klasą – poznanie różnorodnych form i metod, uatrakcyjniających godziny do dyspozycji wychowawcy klasy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 3-4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY