Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

ZFŚS w placówkach oświatowych – termin 08.12.23r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w placówkach oświatowych

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ZFŚS w placówkach oświatowych!

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 08.12.2023.
Godz.: 9.00 – 12.00

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, członkowie komisji socjalnych.

ZFSS
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

           1.Podstawy działania i tworzenia ZFŚS 

           2.Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń
              Socjalnych

           3.Zasady naliczania odpisu i sposób ustalania liczby 
              zatrudnionych 
celem naliczenia

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
 • wysokość odpisów podstawowych
 • najnowsze zmiany w wysokości odpisu
 •  terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS 
 • prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia 
 • możliwość likwidacji ZFŚS

           4. Regulamin socjalny

 • procedura tworzenia, w tym współdziałanie ze związkiem zawodowym,
 • przedstawiciel załogi,
 • elementy składowe,
 • zmiana regulaminu,
 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników,
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny, 
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym ZFŚS, 
 • dokumentacja przyznanej pomocy,
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny,
 • ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych
   (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego), 
 • przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.

   

  5. Zasady tworzenia komisji

 • komisja socjalna,
 • zasady działania,
 • skład i reprezentacja,
 • rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego,
 • upoważnienia nadane przez administratora danych.

            6. Osoby uprawnione do występowania o pomoc socjalną

 

 • Osoby uprawnione na podstawie ustawy,
 • Osoby dobrowolnie objęte opieką w regulaminie socjalnym.

           7. Definicja działalności socjalnej i jej przejawy

 

 • różne formy wypoczynku (np. uprawianie sportu, wycieczki, spływy kajakowe),
 • działalność kulturalno-oświatowa (wyjście do teatru, kina, muzeum),
 • opieka nad dziećmi,
 • prowadzenie zakładowych obiektów socjalnych.

  8. Rodzaje świadczeń, różnicowanie według kryterium
      socjalnego

  9. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS,
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy,
 • zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym
  i podatkowym,
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci
  i młodzieży,
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów,
 • ulgi z tytułu zapomóg.

  10. Oskładkowanie dofinansowania z ZFŚS
 • kontrola ZUS
 • kontrola PIP

  11. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiany od 04 maja 2019 r.
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się
  o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+),
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia,
 • jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach,
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS,
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia,
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych,
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.

  12. Egzekucja ze świadczeń socjalnych
 •  Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności,
 •  Pełne czy ograniczone potrącenia,
 • Współpraca z organem egzekucyjnym.

          13. Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana
               z działalnością socjalną

 

 • odpowiedzialność związana z działalnością socjalną (analiza przypadków),
 • orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
  

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeetin

SZKOLENIE POPROWADZI

prawo pracy

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  – kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  –  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

08 grudnia 2023 r.

godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os. 

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania – termin 12.01.24r.

Standardy Ochrony Małoletnich
- wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

Wzory dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.01.2024.
Godz.: 12.00 – 15.00

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będą musiały wypracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Jednostki oświatowe mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 lutego 2024 r. Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy, zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenie zostaną omówione Standardy Ochrony Małoletnich, które musi opracować każda placówka czyli konkretne reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników
i rówieśników.

Program:

 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające
  z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Ustawa Kamilka
 3. Podejrzenie krzywdzenia dziecka – obowiązki wynikające
  z przepisów prawa
 4. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
  i zagrożeniami w sieci
 5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 6. Interwencja prawna na rzecz dziecka
 7. Standardy Ochrony Małoletnich – jak je opracować?
 8. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 9. Jakie są wytyczne do opracowania standardów?
 10. Obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.
 11. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym
  w rejestrach.
 12. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 13. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku
  z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 stycznia 2024 r.

godz. 12:00 – 15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora – nowe regulacje prawne i nowe wyzwania – termin 22.01.24r.

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
- nowe regulacje prawne i nowe wyzwania

Gotowe rozwiązania - procedura oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 22.01.2024.
Godz.: 9.00 – 11.15

Cele szkolenia:

 • Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy obowiązującego od 1 września 2022r.
 • Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z oceną pracy nauczyciela.
 • Omówienie trybu odwoławczego.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów.

Uczestnik:

 • Pozna tryb dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
 • Zdobędzie wiedzę na temat warunków, jakie musi spełnić dyrektor i nauczyciel, żeby uzyskać satysfakcjonującą ocenę pracy.
 • Będzie wiedział, jak przygotować się do oceny pracy zgodnie
  z wymaganymi kryteriami.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciela, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane.

Wsparcie
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szybkość wprowadzanych zmian wywołała liczne pytania w środowisku nauczycieli i dyrektorów szkół, szczególnie aspekt powrotu do punktowego oceniania pracy nauczyciela oraz powiązania oceny pracy
z procedurą awansu zawodowego. Dlatego stwierdzenie, „przecież to już było” towarzyszy wielu wypowiedziom środowisk oświatowych.

Na czym zatem polega nowa procedura oceny pracy nauczyciela
i w jaki sposób ma ograniczyć biurokratyczne podejście?
Na to i wiele innych pytań  otrzymają Państwo odpowiedź podczas szkolenia, którego celem jest nie tylko omówienie  zmian w przepisach regulujących sposób prowadzenia i  dokumentowania oceny pracy nauczyciela
na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r., ale również rzeczowe wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które wynikają z przepisów powiązanych.

Każdy  z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start:

 • procedurę oceny pracy dyrektora,
 • procedurę oceny pracy nauczyciela,
 • arkusz oceny pracy,
 • wniosek o ocenę pracy,
 • kartę oceny pracy,
 • i wiele innych dokumentów.

Podczas szkolenia dowiesz się?

 1. Jak przebiega szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela
  i dyrektora od 1 września 2022 r.
 2. Jakie są kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora?
 3. Na jakich zasadach odbywa się procedura postępowania odwoławczego?
 4. Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązkowe i dodatkowe?
 5. W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 6. Co powinna zawierać opinia o przeprowadzonych zajęciach?
 7. Jakie wzory dokumentów obowiązują i jak należy je wypełnić?
 8. Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 9. Jakie będą dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?
 10. Jak dobrze przygotować się do oceny pracy?
 11. W jaki sposób Dyrektor może wspomagać nauczycieli podczas awansu zawodowego i oceny pracy?
 12. Inne pytania, wynikające z dyskusji – dokumenty.

Program:

 1. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.
 • Ocena pracy, lekcje otwarte – nowe pomysły weryfikacyjne
  w ścieżce rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Rola Dyrektora we wspomaganiu nauczycieli.
 • Dokumentacja w ocenie pracy dyrektora i nauczyciela.

      2. Panel podsumowujący.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

22 stycznia 2024 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

270 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego. Co można, czego zdecydowanie nie można, a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego? termin 11.12.23r.

Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
Co można, czego zdecydowanie nie można,
a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego?

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.12.2023.
Godz.: 9.00 – 11.15

 Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocenianie jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych obszarów pracy szkoły, nie tylko ze względu na niejednoznaczność zapisów prawnych, ale również oczekiwania rodziców i uczniów. Co zatem może zrobić dyrektor i nauczyciel, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji?
Na to i wiele innych pytań postaramy się udzielić odpowiedzi podczas szkolenia, które jest zgodne z tegorocznymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

W ramach szkolenia bonus dla dyrektora – narzędzie do kontroli przebiegu oceniania w szkole!

Podczas szkolenia dowiesz się również?

 • Jak dostosować zapisy w statucie na temat oceniania wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów prawa?
 • Jak dokumentować nadzór dyrektora nad procesem oceniania
  w szkole?
 • W jaki sposób informować rodziców o postępach ucznia?
 • Jak wspomagać nauczyciela w zakresie oceniania?
 • Jak bezboleśnie pilotażowo wprowadzić klasy bez ocen?

 

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 GRUDNIA 2023 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

260 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora – nowe regulacje prawne i nowe wyzwania – termin 18.12.23r.

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
- nowe regulacje prawne i nowe wyzwania

Gotowe rozwiązania - procedura oceny pracy nauczyciela i dyrektora

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 18.12.2023.
Godz.: 9.00 – 11.15

Cele szkolenia:

 • Omówienie szczegółowego trybu dokonywania oceny pracy obowiązującego od 1 września 2022r.
 • Omówienie kryteriów szczegółowych i dodatkowych oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Omówienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z oceną pracy nauczyciela.
 • Omówienie trybu odwoławczego.
 • Zapoznanie z wzorami dokumentów.

Uczestnik:

 • Pozna tryb dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego.
 • Zdobędzie wiedzę na temat warunków, jakie musi spełnić dyrektor i nauczyciel, żeby uzyskać satysfakcjonującą ocenę pracy.
 • Będzie wiedział, jak przygotować się do oceny pracy zgodnie
  z wymaganymi kryteriami.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciela, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane.

Wsparcie
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szybkość wprowadzanych zmian wywołała liczne pytania w środowisku nauczycieli i dyrektorów szkół, szczególnie aspekt powrotu do punktowego oceniania pracy nauczyciela oraz powiązania oceny pracy
z procedurą awansu zawodowego. Dlatego stwierdzenie, „przecież to już było” towarzyszy wielu wypowiedziom środowisk oświatowych.

Na czym zatem polega nowa procedura oceny pracy nauczyciela
i w jaki sposób ma ograniczyć biurokratyczne podejście?
Na to i wiele innych pytań  otrzymają Państwo odpowiedź podczas szkolenia, którego celem jest nie tylko omówienie  zmian w przepisach regulujących sposób prowadzenia i  dokumentowania oceny pracy nauczyciela
na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r., ale również rzeczowe wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które wynikają z przepisów powiązanych.

Każdy  z uczestników otrzyma pakiet gotowych rozwiązań na start:

 • procedurę oceny pracy dyrektora,
 • procedurę oceny pracy nauczyciela,
 • arkusz oceny pracy,
 • wniosek o ocenę pracy,
 • kartę oceny pracy,
 • i wiele innych dokumentów.

Podczas szkolenia dowiesz się?

 1. Jak przebiega szczegółowy tryb oceny pracy nauczyciela
  i dyrektora od 1 września 2022 r.
 2. Jakie są kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora?
 3. Na jakich zasadach odbywa się procedura postępowania odwoławczego?
 4. Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązkowe i dodatkowe?
 5. W jakiś sposób ustalić ocenę pracy nauczyciela?
 6. Co powinna zawierać opinia o przeprowadzonych zajęciach?
 7. Jakie wzory dokumentów obowiązują i jak należy je wypełnić?
 8. Jakie znaczenie ma ocena pracy w procedurze awansu zawodowego nauczyciela?
 9. Jakie będą dla nauczyciela skutki negatywnej oceny pracy?
 10. Jak dobrze przygotować się do oceny pracy?
 11. W jaki sposób Dyrektor może wspomagać nauczycieli podczas awansu zawodowego i oceny pracy?
 12. Inne pytania, wynikające z dyskusji – dokumenty.

Program:

 1. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Kryteria szczegółowe i dodatkowe dokonywania oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Ustalenie oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 • Sprawdzone arkusze oceny pracy nauczyciela.
 • Szczegółowy tryb postepowania odwoławczego.
 • Ocena pracy, lekcje otwarte – nowe pomysły weryfikacyjne
  w ścieżce rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Opinia o lekcji – co powinna zawierać?
 • Rola Dyrektora we wspomaganiu nauczycieli.
 • Dokumentacja w ocenie pracy dyrektora i nauczyciela.

      2. Panel podsumowujący.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

18 grudnia 2023 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

260 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty