Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania – nagranie szkolenia

Standardy Ochrony Małoletnich
- wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół

Wzory dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Nagranie szkolenia wraz z pakietem materiałów

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będą musiały wypracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Jednostki oświatowe mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 lutego 2024 r. Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy, zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenie zostaną omówione Standardy Ochrony Małoletnich, które musi opracować każda placówka czyli konkretne reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników
i rówieśników.

W materiałach otrzymasz:

 • Politykę Ochrony małoletnich w szkole
 • Listę kontrolną do oceny wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich w szkole
 • Wzór zarządzenia dyrektor w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
 • Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników w szkole
 • Zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko
 • Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
 • Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 • Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi w szkole
 • Zasady i procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w przypadku podejrzenia lub zaistnienia „cyberprzemocy”
 • Zasady i procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w przypadku podejrzenia dostępu małoletnich do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych
 • Kartę interwencji
 • Uzasadnienie do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”
 • Procedurę „Niebieskiej Karty”
 • Wzór oświadczenia o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci
 • Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny
 • Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Program:

 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające
  z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Ustawa Kamilka
 3. Podejrzenie krzywdzenia dziecka – obowiązki wynikające
  z przepisów prawa
 4. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
  i zagrożeniami w sieci
 5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 6. Interwencja prawna na rzecz dziecka
 7. Standardy Ochrony Małoletnich – jak je opracować?
 8. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 9. Jakie są wytyczne do opracowania standardów?
 10. Obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.
 11. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym
  w rejestrach.
 12. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 13. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku
  z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami   

 

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Nagranie szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

200 zł/os.

Fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy i przesyłamy do Państwa wraz z dostępem do nagranie i materiałów szkoleniowych.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Administracja szkolna Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Dokumentacja pracownicza w placówce oświatowej – termin 02.10.24r.

Dokumentacja pracownicza w placówce oświatowej po nowelizacji Kodeksu Pracy

Teczka akt osobowych

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 02.10.2024.
Godz.: 9.00 – 12.00

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  z uwzględnieniem dokumentacji nauczyciela.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 
 • pozna definicje dokumentacji,
 • zdobędzie umiejętności w zakresie prawidłowego definiowania dokumentacji pracowniczej oraz zasad jej gromadzenia
  i prowadzenia,
 • będzie potrafił wdrożyć w życie uchwalone przepisy nie narażając się na zarzut działania niezgodnego z prawem.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych, osoby zajmujące się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w placówkach oświatowych i jednostkach obsługujących placówki oświatowe, w szczególności pracownicy działów kadr i płac.

 
kadry w szkole
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

2. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.

3. Jakich danych możemy żądać od kandydata do pracy a jakich od pracownika.

4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej (zasady „przejścia” na dokumentację elektroniczną) – najważniejsze zagadnienia praktyczne w świetle stanowisk ministerstwa.

5. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej.

6. Co jest dokumentacją pracowniczą po zmianie przepisów.

7. Teczka akt osobowych po nowemu:

 • dokumenty przechowywane w części A
 • dokumenty dostarczone w trakcie trwania zatrudnienia
  – w której części
 • dokumenty gromadzone w części B
 • umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy
  obligatoryjne elementy po zmianach przepisów
 • czy każdemu pracownikowi należy dostosować informację dodatkową do obowiązujących przepisów
 • wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia
 • dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników
  z uprawnień rodzicielskich po zmianach
 • nowe dokumenty w części B
 • część C akt osobowych ze szczególnym omówieniem świadectwa pracy po zmianach
 • zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych
 • nowa część E akt osobowych – czy zawsze jest obowiązkowa
 • dokumenty związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika.

8. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności
od daty nawiązania stosunku pracy.

9. Kiedy mamy obowiązek kontynuacji teczki akt osobowych.

10. Dokumentacja czasu pracy po zmianach.

11. Kiedy lista obecności może być ewidencją czasu pracy.

12. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych – wnioskowanie i udzielanie.

13. Dokumentacja wynagrodzeń.

14. Przechowywanie dokumentacji w świetle stanowisk Ministerstwa i PIP – kontrola Inspekcji Pracy.

15. Gdzie przechowujemy wnioski o urlop opiekuńczy i zwolnienie z powodu działania siły wyższej.

16. Jak dokumentować pracę zdalną.

17. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie stanowią dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • deklaracji ZUS, 
 • dokumentów podatkowych,
 • dokumentacja BHP nie stanowiąca      dokumentacji pracowniczej,
 • dokumentacja zasiłkowa.

18. Badania lekarskie

 • kiedy możemy uwzględnić badania z poprzedniego zakładu.
 
  

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeetin

SZKOLENIE POPROWADZI

prawo pracy

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  – kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  –  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

02 października 2024 r.

godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

300 zł/os. 

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty