Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
w placówce oświatowej i poza nią

Szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych

Cel szkolenia:

 • uczestnik poznaje zasady bezpiecznego i prawidłowego udzielania pierwszej pomocy,
 • słuchacz rozszerza swoją wiedzę teoretyczną i doskonali umiejętności praktyczne umożliwiające podjęcie prawidłowych działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia,
 • słuchacz nabywa pewność w działaniu i potrafi wdrożyć schemat działania ratowniczego w najczęściej spotykanych stanach nagłych u osób dorosłych i dzieci,
 • uczestnik jest przygotowany do prowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wraz z bezpiecznym użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
 • uczestnik jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji i stosowania prawidłowych działań ratowniczych zależnych od sytuacji.

Forma szkolenia:
Szkolenie prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu różnych form nauczania, takich jak:

 • wykład teoretyczny z prezentacją multimedialną,
 • ćwiczenia praktyczne poprzedzone pokazem z instruktarzem,
 • ćwiczenia praktyczne w parach oraz indywidualnie.
 • scenariusze sytuacyjne z omówieniem.
szkolenie dla rady pedagogicznej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie podczas którego poruszane są liczne zagadnienia związane
z prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia lub zdrowia u osób dorosłych
i dzieci.

 • Zajęcia bogate w treści merytoryczne oraz ćwiczenia praktyczne.
 • Szkolenie kładzie nacisk na rozszerzenie wiedzy teoretycznej
  i doskonalenie umiejętności praktycznych.
 • Bogactwo ćwiczeń praktycznych uczy samodzielnego podejmowania decyzji i stosowania prawidłowych działań ratowniczych zależnych od sytuacji.

Program:

 1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 2. Aspekty prawne pierwszej pomocy
 3. Wyjaśnienie pojęcia „Stan Zagrożenia Życia”
 4. Łańcuch działań ratowniczych
 5. Ocena miejsca zdarzenia
 6. Ocena stanu poszkodowanego
 7. Prawidłowe wzywanie pomocy
 8. Udrożnienie dróg oddechowych
 9. Kontrola oddechu
 10. Technika uciskania klatki piersiowej
 11. Technika wykonywania prawidłowego oddechu ratowniczego
 12. Wyjaśnienie działania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
 13. Technika i bezpieczeństwo użycia AED
 14. Postępowanie ratownicze:
  · nieprzytomny z zachowanym oddechem – pozycja boczna bezpieczna
  · nieprzytomny bez oddechu – resuscytacja krążeniowo oddechowa
  · nieprzytomny bez oddechu – resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED
 15. Pierwsza pomoc w wybranych zagadnieniach:
  · wstrząs
  · omdlenie
  · padaczka
  · ciało obce w drogach oddechowych
  · obrzęk dróg oddechowych
  · atak astmy
  · zawał serca
  · rany
  · oparzenia termiczne, chemiczne
  · porażenie prądem elektrycznym
  · niebezpieczne krwawienia
  · ciało obce w ranie
  · ciało obce w oku
  · zatrucia
 16. Urazy:
  · głowy
  · kręgosłupa
  · brzucha
  · kończyn (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
 17. Wypadek komunikacyjny
 18. Pomoc psychologiczna

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarne.
 • Czas trwania szkolenia – 4-5 godzin dydaktycznych.
 • Zajęcia prowadzą ratownicy medyczni.
 • Grupa 15-18 osobowa na jednego ratownika.
 • Możliwość prowadzenia szkolenia przez dwóch ratowników równolegle.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych
  i pracowników niepedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY