Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie

Cele szkolenia:

 • poznanie niektórych przyczyn zachowań trudnych
  i agresywnych u młodszych dzieci,
 • poznanie sposobów i metod pozwalających na skuteczną pracę z dzieckiem, które przejawia zachowania agresywne,
 • poznanie sposobów współpracy z rodzicami dzieci
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnik po szkoleniu:

 • potrafi samodzielnie lub w zespole nauczycieli zdiagnozować przyczyny niektórych zachowań agresywnych u dzieci,
 • zna psychologiczne koncepcje dotyczące agresji u dzieci,
 • potrafi wykorzystać zaproponowane rozwiązania w praktyce,
 • zna metody i formy profilaktyki rozwoju obszaru emocjonalno – społecznego u dzieci,
 • zna sposoby i formy działania pomocne w niwelowaniu zachowań agresywnych u dzieci
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań agresywnych
u dzieci. Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz
wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych. Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z kim warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania była bardziej efektywna. Szkolenie zawiera również elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

Program:

1. Czym jest agresja?
2. Jak rozpoznać potrzeby dziecka w tym zakresie?
3. Sposoby postępowania (krótko- i długofalowe) z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.
4. Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią (specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych).
5. Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie m.in. wzmacnianie zachowań pożądanych, psychoedukacja, nauka prawidłowych wzorców zachowań społecznych.
6. Studium przypadku i próby analizy zachowania dziecka, nauczycieli
i kadry przedszkola.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
   i materiały szkoleniowe w formie online.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY