Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
O czym każdy nauczyciel powinien wiedzieć!

Kary porządkowe i kary dyscyplinarne

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z zakresem odpowiedzialności prawnej nauczycieli
  ( rodzaje odpowiedzialności, przesłanki odpowiedzialności prawnej);
 • omówienie sytuacji trudnych w pracy nauczyciela, skutkujących odpowiedzialnością prawną.
checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in:

  1. Które przepisy regulują odpowiedzialność prawną nauczycieli?
  2. Za jakie przewinienia nauczyciel może być poddany odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej?
  3. Jakie kary przewidział ustawodawca w zakresie odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej?
  4. Jak przebiega procedura udzielania kar porządkowych?
  5. Jak przebiega procedura postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej?
  6. Jakie sytuacje szkolne najczęściej zostają zgłaszane do rzecznika dyscyplinarnego?
  7. Jakie zachowania należą do katalogu zachowań uchybiających godności i obowiązkom nauczyciela?
  8. W jakich sytuacjach dyrektor musi obligatoryjnie zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przewinienia przez nauczyciela o charakterze dyscyplinarnym, a kiedy nie musi tego robić?

Program:

 1. Rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczyciela.
 2. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.
 3. Zadania dyrektora w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej
  i porządkowej.
 4. Najczęstsze przypadki związane z powstaniem odpowiedzialności w szkole/przedszkolu.
 5. Analiza wybranych przypadków z orzecznictwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar i stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY