Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy - aspekty ważne w pracy nauczyciela i wychowawcy

Praca w szkole wielokulturowej

Cykl szkoleń skierowanych do rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mający na celu uświadomienie nauczycielom i wychowawcom aspektów psychologicznych związanych z migracją, wpływu kultury na funkcjonowanie uczniów w nowym otoczeniu i roli integracji zespołów klasowych.

Treści dotyczące tematu zostały podzielone na trzy moduły, każdy moduł realizowany jest jako oddzielne szkolenie w wymiarze 2 godzin zegarowych. Zamawiając szkolenia w pakiecie (2-3 moduły) gwarantujemy niższą cenę.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Psychologiczne aspekty migracji – ważne w pracy nauczyciela
i wychowawcy:

– charakterystyka dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
– trudności i zasoby dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
– czynniki wpływające na funkcjonowanie dziecka z doświadczeniem migracji;
– postawy nauczycieli i wychowawców wobec odmienności kulturowej;
– zasady wspierania rozwoju dzieci po doświadczeniu migracji – dobre praktyki.

MODUŁ II

Integracja wielokulturowych zespołów klasowych i społeczności szkolnych:
– metody pracy z uczniami pochodzącymi z różnych kultur;
– zajęcia integracyjne dla klas wielokulturowych;
– wielokulturowe rytuały klasowe;
– dobre praktyki – projekty wielokulturowe dla szkół.

MODUŁ III

Kultura i jej wpływ na ucznia z doświadczeniem migracji:
– pojęcie kultury i wielokulturowości;
– wymiary kulturowe i ich znaczenie w pracy z uczniem
z doświadczeniem migracji;
– komunikacja międzykulturowa i jej wpływ na uczniów;
– komunikacja w różnych kulturach ( kultury wysokiego i niskiego kontekstu);
– przeszkody w komunikacji międzykulturowej;
– asystent międzykulturowy i jego rola w szkole.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – online.
  • Czas trwania jednego modułu – 2 godziny zegarowe.
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY