Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy - przepisy prawa i warunki organizacji kształcenia uczniów

Organizacja kształcenia uczniów

Szkolenie skierowane do rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mające na celu zapoznanie nauczycieli z przepisami prawa dotyczącymi organizacji kształcenia uczniów przybywających z zagranicy oraz przedstawienie zadań nauczyciela wynikających z przepisów prawa.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów przybywających z zagranicy w polskich placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, kształcenie specjalne).
 2. Warunki organizacji kształcenia uczniów pochodzących
  z systemów oświaty innych krajów w polskim systemie oświaty.
 3. Zasady kwalifikacji ucznia do danego typu jednostki oświatowej
  i oddziału, rodzaje udzielanego wsparcia, dokumentacja.
 4. Organizacja dodatkowych zajęć nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych, dokumentacja.
 5. Kształcenie ucznia w zakresie własnego języka i zachowania kultury, organizowanie wsparcia od osób z tego samego kręgu kulturowego.
 6. Zadania nauczyciela:

  – postawienie diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych,
  – rozpoznanie mocnych i słanych stron ucznia,
  – zaplanowanie działań wspierających,
  – określenie niezbędnych działań wspierających i pomocowych,
  – adaptacja treści kształcenia do możliwości i potrzeb ucznia,
  – dostosowanie wymagań i skupienie na postępach edukacyjnych,
  – różnicowanie form weryfikowania wiedzy,
  – wprowadzanie adekwatnych form pracy na lekcji,
  – wykorzystywanie pomocy dydaktycznych ułatwiających uczniowi opanowanie materiału.

 7. Nadzór pedagogiczny związany z kształceniem osób przybywających z zagranicy.
 8. Rekomendacje wynikające z raportu NIK w zakresie kształcenia uczniów obcokrajowców.
 9. Organizacja oddziałów przygotowawczych (zadania organu prowadzącego, dyrektora i nauczycieli placówki oświatowej) – zagadnienie omawiane opcjonalnie wg potrzeb placówki.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 2 godziny zegarowe.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY