Błędy jako szansa na naukę:
Budowanie pozytywnego podejścia do popełniania błędów wśród uczniów

Rola błędu w procesie uczenia się uczniów

Cele szkolenia:

 • zwiększenie świadomości nauczycieli na temat roli błędu
  w procesie uczenia się uczniów,
 • zapoznanie nauczycieli z psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami pracy z błędem,
 • przedstawienie różnych strategii i praktyk, które mogą być wykorzystane do przekształcania błędów w pozytywne doświadczenia,
 • wzmacnianie umiejętności nauczycieli w analizowaniu błędów wraz z uczniami i pomaganiu im w zrozumieniu źródeł błędów,
 • zapewnienie nauczycielom narzędzi i technik wykorzystywania błędów jako okazji do nauki i rozwoju uczniów.
praca z błędem
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wyjaśnienie celu i znaczenia pracy z błędem jako narzędzia edukacyjnego
 2. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa:
  – omówienie znaczenia tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska.
  – wskazówki dotyczące budowania pozytywnej relacji z uczniami
  i zachęcania ich do eksperymentowania i podejmowania ryzyka.
 3. Omówienie reakcji emocjonalnych uczniów na popełnione błędy
 4. Przedstawienie teorii rozwoju pojęcia błędu (np. teoria rozwoju postaw Carol Dweck)
 5. Wyjaśnienie, dlaczego pozytywne podejście do błędów jest ważne dla rozwoju uczniów
 6. Przedstawienie metod analizy błędów wraz z uczniami
 7. Omówienie korzyści płynących z refleksji nad błędami
 8. Wskazówki dotyczące zadawania pytań, które prowokują myślenie
  i pomagają uczniom zrozumieć źródła błędów
 9. Wykorzystywanie błędów jako okazji do nauki
 10. Zaprezentowanie technik, takich jak uczenie się przez próbowanie na nowo, eksperymentowanie z różnymi strategiami i podejściami, oraz wprowadzanie samooceny
 11. Omówienie sposobów włączenia pracy z błędem do codziennej praktyki nauczycielskiej
 12. Tworzenie planów działań, w tym monitorowanie postępów uczniów i udzielanie im wsparcia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY