Kompendium wiedzy. Ujęcie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy!

Kontrola zarządcza
w placówkach oświatowych

Miejsce/Rodzaj: online

Termin: dogodny dla Państwa
Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy, którzy wykonują zadania w zakresie kontroli zarządczej, kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy JST.

Korzyści:

 • Indywidualny program szkolenia przygotowany w oparciu
  o Państwa wytyczne.
 • Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma niezbędne wzory dokumentów do edycji.
 • Podczas szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania
  i wyjaśniać wątpliwości dotyczące poruszanej tematyki.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie po zakończonym szkoleniu.
 • Faktury wystawiamy w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.
checklist
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Cele kontroli zarządczej jako zwiększenie przejrzystości finansów publicznych i racjonalizacja wydatków publicznych oraz bardziej świadome zarządzanie publiczne zorientowane na osiągnięcie celu ustawowego, tj. legalności, efektywności, oszczędności
  i terminowości działań administracji publicznej, w tym samorządowej.
 1. Podstawy prawne:
 • Pojęcie kontroli zarządczej: art. 68- 71 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • Obowiązki kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej.
 1. Standardy kontroli zarządczej jako źródło wiedzy o zarządzaniu:
 • Środowisko wewnętrzne.
 • Cele i zarządzanie ryzykiem.
 • Mechanizmy kontroli.
 • Informacja i komunikacja.
 • Monitorowanie i ocena.
 1. Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.
 1. Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 1. Skuteczne wdrożenie kontroli zarządczej.
 1. Najczęstsze błędy w realizacji kontroli zarządczej oraz działania
  w kierunku ich uniknięcia.
 • Procedury dotyczące kontroli zarządczej.
 • Elementy rejestru ryzyka: cele, mierniki, zadania, mechanizmy kontroli.
 • Plan działalności: szacowanie mierników.
 • Zaangażowanie kierownictwa i pracowników.
 • Postrzeganie kontroli zarządczej.
 1. Ocena kontroli zarządczej w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności. Rola audytu wewnętrznego.
 2. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają następujące wzory dokumentów:

 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy komórek organizacyjnych
 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy jednostki
 • Formularz stanu systemu kontroli zarządczej
 • Arkusz identyfikacji, oceny oraz sposobów reakcji na ryzyko
 • Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Wzór planu działalności
 • Wzór sprawozdania z wykonanego planu działalności
 • Wzór rejestru ryzyka

SZKOLENIE POPROWADZI

Iwona Laskowska

Certyfikowany Audytor CGAP, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zarządzania Ciągłością Działania, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Opolskiej i Wrocławskiej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, od 2009r. w strukturach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach wykonujących zadania publiczne.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Ustalane indywidualnie z klientem

MIEJSCE SZKOLENIA

online

CENA SZKOLENIA

Ustalana indywidualnie z klientem

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty