Jak rozwiązywać konflikty w klasie/grupie? Wykorzystanie technik mediacyjnych

Konflikt w szkole - jak prawidłowo reagować?

Cele szkolenia:

 • zapoznanie nauczycieli z technikami budowania pozytywnych relacji
  w klasie,
 • nauczenie nauczycieli, jak radzić sobie z różnymi rodzajami konfliktów
  w klasie,
 • zapewnienie nauczycielom narzędzi do rozwiązywania problemów zachowania i niezdyscyplinowania w klasie.
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

1. Techniki budowania relacji w klasie:

 • Prezentacja technik, takich jak: słuchanie aktywne, pochwały, uwagi i gesty nonwerbalne.

2. Typy konfliktów w klasie:

 • Prezentacja różnych rodzajów konfliktów, takich jak: między uczniami, między uczniem a nauczycielem, między rodzicami
  a nauczycielem.
 • Omówienie charakterystycznych cech każdego typu konfliktu i jak nauczyciele powinni reagować na nie.

3. Rozwiązywanie konfliktów w klasie:

 • Prezentacja procesu rozwiązywania konfliktów, takiego jak: identyfikacja problemu, słuchanie i rozumienie, negocjacje, mediacje i znalezienie rozwiązania.
 • Praktyczne ćwiczenia, w których nauczyciele będą mieli okazję
  do przećwiczenia tych umiejętności.

4. Zachowanie i dyscyplina w klasie

 • Omówienie sposobów radzenia sobie z niezdyscyplinowaniem uczniów, w tym technik, takich jak: nagradzanie pozytywnego zachowania, nakładanie konsekwencji za negatywne zachowanie.
 • Omówienie roli nauczyciela w kształtowaniu zachowania uczniów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY