Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w szkole w kontekście zmian związanych
z edukacją włączającą

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z obszaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w kontekście zmian związanych z edukacją włączającą.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna podstawy prawne dotyczące zasad tworzenia IPET i WOPFU oraz przykłady prawidłowego ich konstruowania,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 • pozna właściwe zasady organizacji współpracy nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie,
 • pozna rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących organizowania pomocy p-p we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi partnerami szkoły,
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej,
 • pozna przykłady rozwiązań dotyczących pracy z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – racjonalnie zaprojektowane narzędzia dostępne dla nauczycieli.
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Uporządkowanie wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnej z prawem oświatowym, w tym organizacji kształcenia specjalnego (IPET i WOPFU)

 

 1. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wdrażania edukacji włączającej. 
 2. Przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

II. Jak właściwie organizować współpracę nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie

 1. Zadania nauczycieli i specjalistów zgodne z Rozporządzeniem.
 2. Właściwa organizacja pracy zespołów oraz dokumentowanie pracy.

III. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej

 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF).
 2. Klasyfikacja ICD – 11.
 3. Ocena funkcjonalna w praktyce – przykłady narzędzi do wykorzystania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Podczas szkolenia prowadzone są warsztaty dla uczestników, w związku z tym prosimy nauczycieli o korzystanie z komputerów podczas zajęć.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY