Pytania mają MOC – czyli Tutoring jako narzędzie rozwoju kompetencji
i motywacji dzieci i uczniów

Tutoring jako narzędzie rozwoju kompetencji i motywacji dzieci
i uczniów

„Jeżeli nauczyciel chce nauczyć Johna matematyki, to musi znać matematykę i Johna” cytat z książki ks. prof. Janusza
Tarnowskiego „Jak wychowywać – w świecie  paradoksów”.

 Wprowadzenie narzędzi tutoringu do edukacji niesie wiele pozytywów. Metodę tę może wykorzystać zarówno psycholog, pedagog jak i każdy nauczyciel, wychowawca, dyrektor oraz rodzic.
W dłuższej perspektywie tutor towarzyszy podopiecznemu, wspiera go i pomaga mu spojrzeć z szerszej perspektywy na to, co robi i efekty, które osiąga, a dalej pomaga mu znaleźć właściwą drogę do sukcesu.
Tutor to towarzysz, inspirator, przewodnik, który wskazuje umiejętnie przyszłą drogę, sposób działania. Tutoring to indywidualna droga rozwoju dziecka i ucznia.

Tutoring
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest a czym nie jest tutoring
2. Tutor – czyli jakie kompetencje w sobie jako nauczycielu wzmacniać
3. Sztuka budowania relacji, sztuka wzmacnia i wsparcia młodych ludzi
4. Etapy tutoringu:

 • Poznanie podopiecznego (talenty, słabe i mocne strony – styl pracy, wartości, plany życiowe)
 • Wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych (zaplanowanie działań, kontrakt, umowa)
 • Realizacja przyjętego planu współpracy (monitoring)
 • Podsumowanie efektów

5. Narzędzia tutoringu wykorzystywane w praktyce nauczyciela.

Wprowadzenie tutoringu rozwojowego do szkoły to korzyści nie tylko dla samego procesu uczenia się i nauczania, ale również doskonalenie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców oraz środowiska edukacyjnego.

Pracując jako tutor dowiesz się jak:

 • Budować relację opartą na zaufaniu i szacunku,
 • Umiejętnie zadawać pytania,
 • Uważnie słuchać oraz udzielać informacji zwrotnej,
 • Motywować i wyznaczać cele (wspólnie z podopiecznym),
 • Wspomagać w planowaniu drogi do ich osiągnięcia,
 • Monitorować i rozliczać z wykonanych zadań,
 • Bazować na swojej autentyczności i realnych możliwościach podopiecznego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY