Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
Co można, czego zdecydowanie nie można, a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego?

Priorytet MEiN

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy z zakresu przepisów prawa dotyczących oceniania.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • uporządkuje wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego,
 • poszerzy wiedzę i kompetencje w obszarze stosowania oceniania motywującego,
 • dostrzeże związek oceniania motywującego z procesem uczenia się.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocenianie jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych obszarów pracy szkoły, nie tylko ze względu na niejednoznaczność zapisów prawnych, ale również oczekiwania rodziców i uczniów. Co zatem może zrobić dyrektor i nauczyciel, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji? Na to i wiele innych pytań postaramy się udzielić odpowiedzi podczas szkolenia, które jest zgodne z tegorocznymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

Program:

 1. Jak dostosować zapisy w statucie na temat oceniania wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów prawa

 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania – jak je tworzyć  i z nich korzystać, by wspierały rozwój ucznia
 3. Najczęściej popełniane błędy w ocenianiu – jak ich uniknąć
 4. W jaki sposób informować rodziców o postępach ucznia

 5. Rola i znaczenie oceniania w procesie edukacyjnym
 6. Ocenianie a motywacja do uczenia się
 7. Techniki oceniania motywującego
 8. Projektowanie procesu uczenia się

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY