Ocena szkolna. Jak nadać jej znaczenie i wartość

Priorytet MEiN

Cel szkolenia:

 • przygotowanie nauczycieli do stosowania skutecznego oceniania uczniów zgodnego z obowiązującym prawem i ocenianiem wewnątrzszkolnym.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • usystematyzuje wiedzę na temat zasad skutecznego oceniania, z uwzględnieniem różnych form i sposobów stosowania ocen,
 • pozna rolę oceny w procesie uczenia się/nauczania,
 • świadomie będzie formułował kryteria oceniania,
 • zdobędzie umiejętność dostosowania strategii nauczania i oceniania dla ucznia niezależnie od jego możliwości psycho-fizycznych,
 • przez odpowiedni sposób oceniania wypracuje model wspierania uczniów w nauce i motywacji,
 • nauczy się planować swoje lekcje w oparciu o model wzajemnego poszanowania, budowania relacji.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest dla nauczycieli zachętą do stosowania w swojej pracy różnych metod oceniania. Formułowania czytelnych dla uczniów kryteriów sukcesu i wspólnego z uczniami dochodzenia do nich.

 Przyczyni się do takiego planowania procesu nauczania i oceniania, który będzie zgodny z predyspozycjami i możliwościami uczniów, również tych ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. 

Będzie inspiracją do budowania relacji, wzmacniania poczucia odpowiedzialności uczniów za proces uczenia się, wzrostu motywacji i obniżenia lęku przed niepowodzeniem szkolnym. 

Jest odpowiedzią na pojawiające się trudności w pracy dydaktycznej niezależnie od poziomu osiąganych przez uczniów wyników w nauce.

Program:

 1. Zasady skutecznego oceniania
 2. Akty prawne regulujące system oceniania w polskich szkołach
 3. Ocena bieżąca i klasyfikacyjna
 4. Skala stopniowa, opisowa, procentowa
 5. Rola i cele oceny w procesie nauczania/uczenia się
 6. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania (kryteria sukcesu) również dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Ocenianie podczas różnych form pracy
 8. Istota oceniania kształtującego
 9. Informacja zwrotna, ocena koleżeńska
 10. Elementy wzmacniające motywację do uczenia się
 11. Podsumowanie i wskazówki do pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY