Uczeń ze SPE - diagnoza, planowanie
i organizowanie pracy

Prowadzenie wymaganej dokumentacji

Cele szkolenia:

 • nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów ze spe i zgodnie
  z nimi planują pracę – pomoc psychologiczno-pedagogiczną, IPET,
 • dokonują oceny efektywności pracy i formułują WOPFU,
 • dostosowują treści programowe, formy i metody pracy oraz sposoby oceniania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna przepisy prawa, zasady prowadzenia diagnozy funkcjonalnej, planowania i organizowania zajęć zgodnie
  z potrzebami uczniów ze spe,
 • zdobędzie umiejętności optymalnego planowania
  i organizowania pracy z uczniami z orzeczeniami oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc p-p - IPRT, WOPFU
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Aktualna sytuacja pobudza nas do ciągłego zadawania pytań: 

 • Jak wspomagać rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi
  i dysfunkcjami?
 • Jak planować, organizować i ewaluować pracę z uczniami
  z orzeczeniami – IPET, WOPFU?

Na te pytania i wiele innych odpowiemy podczas webinaru!

Program:

 1. Uczniowie ze spe – charakterystyka grupy.
 2. Planowanie i organizowanie pracy z uczniem ze spe zgodnie
  z prawem oświatowym (uczniowie z orzeczeniami, wczesne wspomaganie rozwoju, pomoc psychologiczno-pedagogiczna).
 3. Diagnoza funkcjonalna. Rozpoznawanie trudności: poznawczych, emocjonalnych, społecznych.
 4. Planowanie pracy – IPET.
 5. Ewaluacja – WOPFU.
 6. Dostosowywanie form i metod pracy oraz treści programowych.
 7. Indywidualizowanie w procesie oceniania.
 8. Uczeń ze spe w grupie społecznej.
 9. Praca zespołowa nauczycieli na rzecz uczniów ze spe
 10. Współpraca nauczycieli z rodzicami i specjalistami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Maksymalna ilość uczestników 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY