Metody budowania dobrej i owocnej relacji z rodzicami uczniów

Spotkania z rodzicami – budowanie relacji i postępowanie w sytuacjach trudnych

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak budować przestrzeń do spotkania z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych?
 • Jak zarządzać grupą dorosłych i prezentować się jako lider?  
 • Jakiego języka używać, by budować relację?
 • Jakie typy „trudnych” osobowości możemy napotkać – i jak
  z nimi postępować?
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Choć nikt nie uczy tego nauczycieli w procesie ich kształcenia, dziś nauczyciel musi być liderem – musi potrafić wykazywać mądre zachowania przywódcze; zarządzać czasem, przestrzenią, wydarzeniami w trakcie spotkania z grupą rodziców, jak i podczas spotkania indywidualnego. W innym przypadku przywództwo obejmie ktoś inny, niekoniecznie mający wspólne cele z nauczycielem.
Nikt nie rodzi się z tymi umiejętnościami. To szkolenie ma na celu ich nabycie.

1. Źródła problemów w budowaniu relacji z rodzicami uczniów:

 • Zmiany społeczne a rola rodzica i szkoły w wychowaniu dziecka.
 • Dlaczego rodzice nie lubią zebrań?

2. Dobre zebranie, pozytywna rozmowa indywidualna:

 • Techniki i metody pozwalające owocniej współpracować
  z rodzicami podczas zebrań oraz rozmów.
 • Jak mówić i jak słuchać – język komunikacji właściwy
  dla budowania dobrej relacji z rodzicami uczniów.

3. Analiza przypadku:

 • Podjęcie analizy kilku przypadków wskazanych przez uczestników szkolenia.
 • Ustalenie strategii postępowania odpowiedniego dla danego typu trudności w porozumieniu się.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku placówek, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY