Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Działania wychowawcze placówki

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi wartości oraz ich znaczenia w procesie wychowania. Szkolenie ma na celu  uświadomienie nauczycielom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości.

Główną korzyścią ze szkolenia jest pogłębienie kompetencji w zakresie wprowadzania dzieci i młodzieży w świat wartości.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Co oznacza pojęcie „wartość” – definicje i klasyfikacje wartości.
 2. W jaki sposób człowiek dokonuje wartościowania w ciągu całego życia.
 3. Wartości uniwersalne i nadrzędne.
 4. Hierarchia wartości.
 5. Potrzeba tolerancji wobec wartości uznawanych przez innych ludzi.
 6. Granice – wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane.
 7. Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
 8. Zachęcanie dzieci do współpracy – motywowanie dziecka do współdziałania.
 9. Rozwiązywanie problemów i konfliktów – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 10. Kary a konsekwencje – modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka.
 11. Przyczyny kryzysu wartości u współczesnej młodzieży i dzieci.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY