Doświadczenie przemocy wpływa negatywnie nie tylko na osoby nią dotknięte, ale również na świadków przemocy

Przeciwdziałanie przemocy
i agresji w szkole

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy na temat zachowań agresywnych
  i przemocowych wśród uczniów.
 • Planowanie profilaktyki przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
 • Poznanie sposobów komunikacji według koncepcji Porozumienie bez przemocy. 
 • Poznanie przepisów prawnych odnoszących się do zjawiska agresji / przemocy w szkole.
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Agresja, przemoc i jej rodzaje – usystematyzowanie pojęć. Czynniki sprzyjające rozwojowi przemocy rówieśniczej. 
 • Wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy. 
 • Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy. 
 • Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi
  i eskalacji przemocy wśród uczniów w pracy indywidualnej, grupowej, klasie, całej szkole. 
 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda wspólnej sprawy. 
 • Sposoby pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy – przykładowe programy, treningi, zajęcia.
 • Założenia komunikacji w koncepcji Porozumienie bez przemocy.
 • Język osądów a język potrzeb.
 • Zasady komunikacji według Porozumienia bez przemocy.
 • Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym według Porozumienia bez przemocy.
 • Radzenie sobie z atakiem werbalnym.
 • Konstruktywne wyrażanie gniewu.
 • Agresja i przemoc uczniów w kontekście prawnym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY