Aktualności prawne

Nowy projekt

„Poznaj Polskę” – projekt realizowany pod patronatem MEiN

Ciekawy pomysł na wycieczkę szkolną oraz możliwość zrealizowania jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok z zakresu edukacji patriotycznej. Projekt zakłada dofinansowanie do wyjazdu w wysokości 80 % kosztów dla każdej szkoły, która zgłosi swój udział w programie. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Wysokość przyznanych środków różnić się będzie w zależności od czasu trwania wycieczki.

Jak dowiadujemy się ze strony MEiN: „W wyjazdach będą mogli uczestniczyć uczniowie z trzech grup wiekowych: I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
III grupa – szkoły ponadpodstawowe. Dla każdej z tych grup Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z ekspertami opracowało plany wycieczek uwzględniające konkretne punkty edukacyjne, które zostały dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju uczniów…”

Źródło i cały tekst: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske–nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki-ustanowione

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske 

Źródło Pixabay

Stanowisko MEN

Czy nauczyciel na kwarantannie może pobierać pełne wynagrodzenie?

Nauczyciel, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej.

Czy nauczyciel, który z powodu wykrycia w szkole zakażenia koronawirusem trafił na kwarantannę może
w tym czasie prowadzić lekcje zdalne i otrzymywać wynagrodzenie w pełnej wysokości?
Z takim pytaniem do ministra edukacji narodowej zwróciła się posłanka Katarzyna Kretkowska z SLD.

W odpowiedzi na jej zapytanie wiceminister edukacji Maciej Kopeć zaznaczył, że kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy, a nauczyciel przebywający
w izolacji może prowadzić lekcje online jeśli uzgodni to wcześniej z pracodawcą.

Kopeć przypomniał, że będąc na kwarantannie nauczyciel nie może wykonywać pracy poza miejscem odbywania kwarantanny, a więc na przykład na terenie szkoły.

– Nauczyciel, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy – zaznacza Maciej Kopeć. – Równocześnie pracodawca –
w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić,
czy nauczyciel może kontynuować wykonywanie nauczania w formie pracy zdalnej.

Tylko w takim wypadku nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 100 procent. Jeśli natomiast z różnych powodów nie będzie wykonywał pracy w czasie kwarantanny wówczas otrzyma jedynie 80 proc. wynagrodzenia, bo – jak tłumaczy MEN – “decyzja o kwarantannie będzie wywoływała wtedy takie same skutki prawne pod względem pracowniczym
i ubezpieczeniowym jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania”.

Źródło: https://www.miastopociech.pl/

Źródło Pixabay

Wdrożenie

PPK u małych pracodawców samorządowych będzie łatwiejsze!

Zgodnie z nową regulacją wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa będzie mógł,
w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Zgodnie z nową regulacją wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa będzie mógł, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Wybór będzie dokonywany w porozumieniu
z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.

Rozwiązanie ma charakter fakultatywny, z którego organ wykonawczy będzie mógł, ale nie będzie musiał skorzystać

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ppk-w-samorzadach-wojt-wybierze-instytucje-zarzadzajaca-ppk-dla-jednostek