Ocenianie NIE ocena. Statut szkoły zgodny z przepisami prawa w obszarze oceniania uczniów.

Zmiany w ocenianiu od 1 kwietnia 2024 r.

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 20.05.2024.
Godz.: 9.00 – 11.15

Cele szkolenia:

 1. Doskonalenie umiejętności formułowania zasad wewnątrzszkolnego oceniania zgodnych z przepisami prawa oświatowego.
 2. Omówienie przykładów dobrych praktyk.
 3. Omówienie zasad wprowadzania zmian do statutu.
 4. Opracowanie konkretnych zasad oceniania, uwzględniających specyfikę szkoły.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami prawnymi w zakresie oceniania, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r.
 • Poznanie zasad dokonywania zmian w statucie.
 • Lepsze zrozumienie kontekstu prawno-edukacyjnego dotyczącego oceniania.
 • Możliwość dostosowania procedur oceniania wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów.
 • Podniesienie świadomości dotyczącej praw uczniów i rodziców w kontekście oceniania.
 • Wsparcie w kształtowaniu praktyk oceniania zgodnych z literą prawa edukacyjnego.
 • Przygotowanie konspektu zasad wewnątrzszkolnego oceniania dostosowanego do potrzeb konkretnej placówki.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W ramach nowych przepisów, prace domowe w klasach I–III szkoły podstawowej zostały zakazane, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, które staną się obowiązkowe i będą podlegać ocenie. Jednocześnie, dla klas IV-VIII zachowano możliwość zlecania prac domowych, jednakże nie będą one oceniane, co stanowi istotną zmianę w systemie oceniania uczniów. Szerzej temat zostanie rozwinięty w trakcie szkolenia.

 

Program:

I. Oceniani w przepisach prawa:

 1. Omówienie najnowszych zmian w zakresie oceniania, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2024r.
 2. Omówienie podstawy prawnej dotyczącej oceniania w polskim systemie prawnym.
 3. Przedstawienie zmian w przepisach oraz ich wpływu na praktykę oceniania w szkołach.
 4. Wskazanie kluczowych obowiązków szkół w kontekście oceniania, w tym praw uczniów i rodziców.
 5. Przedstawienie sprawdzonych praktyk związanych z ocenianiem, które są zgodne z obowiązującym prawem.
II. Studium przypadku
 1. Przykłady dobrych praktyk w zakresie oceniania.

III. Sesja Q&A

 

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

dr Sylwia Łukasik-Gębska

Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener, członek kolegium redakcyjnego „Dyrektora szkoły” w wydawnictwie Wolters Kluwer.
Staż prawniczy odbywała w Departamencie Prawa
w MEiN i w LEX-ie, gdzie brała udział przy opracowywaniu projektów tekstów jednolitych rozporządzeń MEiN, w pracach związanych
z opiniowaniem pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych. 

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert 
w komisjach ministerialnych, kuratoryjnych 
i samorządowych. 

Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.
Specjalizuje się w tematyce związanej z prawem oświatowym, reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i oceniania, indywidualizacji nauczania oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich
i europejskich dokumentach programowych. 

Od 24 lat związana z oświatą. Prowadzi zajęcia
w szkole oraz wykłady na uczelniach wyższych
i studiach podyplomowych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

20 maja 2024 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online
platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty