Standardy Ochrony Małoletnich
- wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół

Wzory dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Nagranie szkolenia wraz z pakietem materiałów

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będą musiały wypracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Jednostki oświatowe mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 lutego 2024 r. Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy, zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenie zostaną omówione Standardy Ochrony Małoletnich, które musi opracować każda placówka czyli konkretne reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników
i rówieśników.

W materiałach otrzymasz:

 • Politykę Ochrony małoletnich w szkole
 • Listę kontrolną do oceny wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich w szkole
 • Wzór zarządzenia dyrektor w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
 • Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników w szkole
 • Zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko
 • Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
 • Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 • Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi w szkole
 • Zasady i procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w przypadku podejrzenia lub zaistnienia „cyberprzemocy”
 • Zasady i procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w przypadku podejrzenia dostępu małoletnich do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych
 • Kartę interwencji
 • Uzasadnienie do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”
 • Procedurę „Niebieskiej Karty”
 • Wzór oświadczenia o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci
 • Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny
 • Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Program:

 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające
  z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Ustawa Kamilka
 3. Podejrzenie krzywdzenia dziecka – obowiązki wynikające
  z przepisów prawa
 4. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
  i zagrożeniami w sieci
 5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 6. Interwencja prawna na rzecz dziecka
 7. Standardy Ochrony Małoletnich – jak je opracować?
 8. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 9. Jakie są wytyczne do opracowania standardów?
 10. Obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.
 11. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym
  w rejestrach.
 12. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 13. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku
  z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami   

 

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Nagranie szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

200 zł/os.

Fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy i przesyłamy do Państwa wraz z dostępem do nagranie i materiałów szkoleniowych.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty