Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Nauczyciele Webinary

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia – zadania, obowiązki oraz efektywna współpraca – termin 21.05.24r.

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia - zadania, obowiązki oraz efektywna współpraca

Zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.05.2024r.
Godz.: 17.00 – 19.00

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej roli  nauczyciela współorganizującego w procesie kształcenia oraz uzyskanie informacji dotyczących rodzaju kwalifikacji uprawniających do objęcia tego stanowiska.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna metody i techniki podniesienia jakości kształcenia dziecka z orzeczeniem,
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego zwanego potocznie wspomagającym,
 • nauczy się odpowiednio interpretować zalecenia zawarte
  w orzeczeniu z PPP.

Adresaci szkolenia: nauczyciele dydaktyczni i współorganizujący kształcenie dla dzieci /uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

wspomagający
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W czasie szkolenia zostanie usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela współorganizującego wynikająca z przepisów prawa. 

Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej.
Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład, omówienie zagadnień, analizę konkretnych przypadków oraz  na zakończenie webinarium przewidziany jest panel dyskusyjny na czacie.

Program:

 1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Interpretowanie zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 3. Nauczyciel współorganizujący – jego rola oraz zadania wynikające
  z przepisów prawa.

 4. Tworzenie dostosowań, egzekwowanie wiedzy, przygotowywanie kartkówek i sprawdzianów.

 5. Sporządzanie dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marta Koplejewska

doktor pedagogiki specjalnej, czynny zawodowo nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, trener, specjalistka
od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. 

Przez wiele lat związana była z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. 

W swojej pracy udowadnia, iż nie ma barier
w zdobywaniu szczytów dla osób
z niepełnosprawnością i tylko holistyczne podejście może przynieść wielkie sukcesy.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania, takie jak tablice multimedialne, aplikacje, okulary 3D. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest uzyskiwanie wysokich lokat przez jej podopiecznych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 maja 2024 r.

godz. 17:00 – 19:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Zastosowanie muzyki klasycznej oraz elementów metody Batii Strauss w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dziecka- NOWOŚĆ – termin 09.05.24r.

Zastosowanie muzyki klasycznej oraz elementów metody Batii Strauss w rozwoju emocjonalnym
i poznawczym dziecka

Nowe pomysły i zabawy muzyczne

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 09.05.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z metodą Batii Strauss,
 • poznanie sposobów na wykorzystanie muzyki klasycznej
  w ćwiczeniach aktywizujących, wyciszająco – relaksujących, niwelujących zbędne napięcia mięśniowe, koordynacyjnych, rozwijających słuch muzyczny,
 • zapoznanie z autorskimi ćwiczeniami umuzykalniającymi
  do wykorzystania na różnych etapach nauczania,
 • poznanie zasad samodzielnego tworzenia zabaw muzyczno-ruchowych według metody Batii Strauss,
 • zapoznanie z atrakcyjną dla dzieci literaturą z zakresu muzyki klasycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi
 • poznanie pomysłów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas tańców i zabaw muzycznych,
 • poznanie ciekawych zabaw i ćwiczeń tanecznych,
 • poznanie pomysłów na scenki i improwizacje muzyczne,
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o praktyczne sposoby rozwinięcia u dzieci plastyczności i koordynacji ruchowej,
 • poznanie sposobów na tworzenie ciekawych układów choreograficznych do muzyki klasycznej,
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi
  w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja itp.).

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające,
a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

metoda batii strauss
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest wprowadzanie dzieci od najmłodszych lat w świat muzyki, szczególnie klasycznej i jaki ma ona wpływ na dziecko. 

Poznamy sposoby, jak zaprezentować uczniom różnorodne utwory muzyczne i jak zachęcić ich do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak można wykorzystać rekwizyty podczas zajęć i zabaw przy muzyce. 

Będą zabawy muzyczno-ruchowe, sposoby na rozwinięcie słuchu muzycznego, tworzenie interpretacji do utworów, improwizacje ruchem, instrumentacje utworów klasycznych z użyciem instrumentów perkusyjnych, ćwiczenia relaksująco – wyciszające, muzyczne przerywniki, a przede wszystkim sposoby na pobudzanie kreatywności
i wyobraźni dziecięcej.

Program:

 1. Wiedza o wpływie muzyki klasycznej na różne aspekty rozwoju dziecka.
 2. Wiedza na temat metody Batii Strauss.
 3. Zabawy ilustrujące budowę utworu tą metodą.
 4. Zabawy rozwijające różne rodzaje słuchu muzycznego (słuch rytmiczny, dynamiczny, wysokościowy itd.).
 5. Opowieści ruchowe (scenki) tworzone do muzyki.
 6. Pomysły na swobodne improwizacje ruchem.
 7. Zasady tworzenia układów choreograficznych dla dzieci.
 8. Proste układy choreograficzne do utworów muzycznych i piosenek przydatne np. podczas organizacji przedstawień i występów w przedszkolu i w szkole.
 9. Ciekawe pomysły na użycie rekwizytów podczas zabaw i tańców.
 10. Przystępna i atrakcyjna dla dzieci muzyka klasyczna, którą można wykorzystywać na zajęciach z dziećmi.
 11. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), kształtujące refleks i koncentrację.
 12. Zabawy i gry muzyczno – ruchowe, pomagające w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Materiały dla uczestników:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu,
 • zestaw nagrań utworów wykorzystanych do zabaw i ćwiczeń,
 • nagrania podkładów muzycznych do tańców,
 • listę przystępnych i atrakcyjnych dla dzieci utworów muzyki klasycznej,
 • praktyczne wskazówki do konstruowania i prowadzenia zajęć umuzykalniających,
 • wiadomości teoretyczne,
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych,
 • obszerna bibliografia.

         WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, pedagog. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi
(jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach)
jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

09 maja 2024 r. 
termin zostanie podany niebawem

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Nauczyciele Webinary

Indywidualizacja kształcenia – jak praktycznie wdrażać ją na zajęciach? – termin 22.04.24r.

Indywidualizacja kształcenia - jak praktycznie wdrażać ją na zajęciach?

Idea, cele oraz diagnoza i indywidualizacja w kształceniu

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 22.04.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat indywidualizacji nauczania. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem i z opinią,
 • pozna obowiązujące przepisy prawa i zasady regulujące funkcjonowanie edukacji włączającej w Polsce.

Adresaci szkolenia:  specjaliści pracujący z dziećmi, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania
z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej. 
Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące indywidualizacji nauczania oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.

 2. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.

 3. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią. 

 4. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 5. Praktyczne wskazówki do pracy.

 6. Sposoby indywidualizacji w uniwersalnym prowadzeniu zajęć. 

 7. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia. 

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog specjalny i szkolny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

22 kwietnia 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online
szkolenie na platformie ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty
Kategorie
Kadra kierownicza oświaty Pracownicy samorządowi Webinary

Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania – nagranie szkolenia

Standardy Ochrony Małoletnich
- wytyczne i procedury postępowania dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół

Wzory dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Nagranie szkolenia wraz z pakietem materiałów

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będą musiały wypracować i wdrożyć Standardy Ochrony Małoletnich. Jednostki oświatowe mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 lutego 2024 r. Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy, zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenie zostaną omówione Standardy Ochrony Małoletnich, które musi opracować każda placówka czyli konkretne reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników
i rówieśników.

W materiałach otrzymasz:

 • Politykę Ochrony małoletnich w szkole
 • Listę kontrolną do oceny wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich w szkole
 • Wzór zarządzenia dyrektor w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich
 • Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników w szkole
 • Zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko
 • Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
 • Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 • Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi w szkole
 • Zasady i procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w przypadku podejrzenia lub zaistnienia „cyberprzemocy”
 • Zasady i procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w przypadku podejrzenia dostępu małoletnich do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych
 • Kartę interwencji
 • Uzasadnienie do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”
 • Procedurę „Niebieskiej Karty”
 • Wzór oświadczenia o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci
 • Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny
 • Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Program:

 1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych wynikające
  z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.
 2. Ustawa Kamilka
 3. Podejrzenie krzywdzenia dziecka – obowiązki wynikające
  z przepisów prawa
 4. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi
  i zagrożeniami w sieci
 5. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 6. Interwencja prawna na rzecz dziecka
 7. Standardy Ochrony Małoletnich – jak je opracować?
 8. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
 9. Jakie są wytyczne do opracowania standardów?
 10. Obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.
 11. Weryfikacja niekaralności przestępstwami na tle seksualnym
  w rejestrach.
 12. Kontrola wdrażania przepisów o Standardach Ochrony Małoletnich.
 13. Odpowiedzialność dyrektora placówki w związku
  z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami   

 

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

Nagranie szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

200 zł/os.

Fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy i przesyłamy do Państwa wraz z dostępem do nagranie i materiałów szkoleniowych.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty