Zgrany zespół / zgrana klasa.
Jak budować zaangażowanie swoje
i uczniów i podnieść efektywność pracy zespołowej?

Cenne wskazówki z doświadczenia praktyka!

Uczestnicy po szkoleniu:

 • Określą własną rolę w zespole.
 • Potrafią delegować zadania korespondujące z preferowaną rolą.
 • Stworzą plan rozwoju zespołu i dokonają analizy jego potrzeb rozwojowych.
 • Poznają sposoby na zwiększenie własnej efektywności
  w działaniu, a tym samym wzmocnią skuteczność pracy zespołowej.
 • Potrafią wykorzystać techniki zespołowego rozwiązywania problemów oraz metody pracy zespołowej.
 • Zwiększą swoją motywację do realizacji celów zespołowych.
 • Potrafią skutecznie się komunikować.
efektywność pracy zespołowej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Harmonijna praca zespołowa to klucz do osiągnięcia sukcesu, gdyż optymalnie zbudowany zespół sprzyja efektywnej współpracy
i powstawaniu nowych, twórczych rozwiązań. Gwarantem skuteczności kierowania zespołem jest jednak zrozumienie dynamiki jego rozwoju oraz umiejętne wspieranie procesu zadaniowego poprzez rozwijanie umiejętności planowania, delegowania zadań, budowania odpowiedniej atmosfery w grupie, sprawnego komunikowania się, twórczej współpracy oraz stosowania odpowiednich narzędzi i technik motywacyjnych. 
Istotnym aspektem funkcjonowania organizacji i zespołu są również wartości, które nadają sens podejmowanym działaniom, a ich respektowanie przez wszystkich w otoczeniu szkoły jest kluczem do sukcesu. 
Oferta niniejszego szkoleniowa skierowana jest do szkół, które chcą zwiększyć swoją efektywność współdziałania w projektowaniu i analizie procesu uczenia się i nauczania. Szkolenie prowadzone będzie metodami warsztatowymi. 

Program:

 1. Planowanie i organizacja pracy zespołów, ustalanie celów i zasad współpracy.
 2. Budowanie zespołu o wysokiej efektywności: określanie ról, delegowanie zadań, diagnozowanie podstawowych barier utrudniających pracę zespołową.
 3. Etapy rozwoju zespołu.
 4. Metody pracy z grupą.
 5. Rodzaje motywacji w pracy zespołowej. 
 6. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych, warunkujących skuteczną współpracę w zespole. 
 7. Monitorowanie pracy zespołowej.   

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Liczebność grupy – max 35 osób.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb i rodzaju placówki.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY