Dostosowania wymagań edukacyjnych
- wszystko co nauczyciel powinien wiedzieć

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 25.03.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat konstruowania dostosowania organizacji kształcenia dla uczniów objętych PPP w szkole podstawowej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • pozna swoje obowiązki względem uczniów ze SPE,
 • nauczy się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • wzmocni kompetencje w zakresie rozpoznawania
  i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem
  i z opinią,
 • otrzyma przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych (szkoła podstawowa).

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, przedmiotowcy, specjaliści pracujący
z dziećmi.

Wymagania edukacyjne
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie wyposaży nauczycieli w wiedzę niezbędną przy pracy z uczniami ze SPE, ich klasyfikacją, możliwościami dostosowania form, metod i narzędzi pracy oraz prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji. 

Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej. 

Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące tworzenia dostosowań wymagań edukacyjnych oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia
z orzeczeniem i opinią.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dostosowania wymagań – dla kogo należy je sporządzić
  i jak to zrobić? 
 3. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp.
 5. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią – analiza dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Praktyczne wskazówki do pracy. 
 7. Podsumowanie
Materiały dla uczestników:
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego, 
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia słabowidzącego/niedowidzącego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia
  z niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształceniu,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z chorobą przewlekłą,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia cudzoziemca
  w szkole,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia szczególnie uzdolnionego,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,
 • arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

25 marca 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty