Szkoła bez ocen cyfrowych, czy w polskiej szkole to możliwe?

Jak oceniać, aby doceniać uczniów?

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Celem naszego szkolenia jest zaproszenie nauczycieli do eksploracji alternatywnych metod oceniania, które kładą większy nacisk na rozwój i motywację uczniów.

Uczestnicy zapoznają się z:

 • Problematyką tradycyjnego systemu oceniania i potrzebą zmiany.
 • Alternatywnymi metodami oceniania: Omówienie różnych metod oceniania, takich jak ocena opisowa, portfolio ucznia, samoocena i ocena rówieśnicza. Przedstawienie ich zalet i zastosowania w praktyce.
 • Budowaniem pozytywnej atmosfery: Strategie i narzędzia, które pomogą nauczycielom stworzyć motywujące środowisko edukacyjne. Omówienie znaczenia regularnej informacji zwrotnej i pochwał dla motywacji uczniów.
 • Indywidualnym rozwojem uczniów: Techniki identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju u uczniów. Omówienie strategii personalizacji nauczania i dostosowania programu do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Możliwościami wprowadzenia szkoły bez ocen cyfrowych: Analiza potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z takim podejściem. Omówienie strategii zarządzania postępami uczniów i sposobów oceny efektywności bez stosowania ocen cyfrowych.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W dzisiejszym dynamicznym środowisku edukacyjnym, tradycyjne oceny cyfrowe często stawiają uczniów pod presją i skupiają się wyłącznie na końcowych wynikach. Jednak coraz więcej nauczycieli i rodziców zdaje sobie sprawę, że ocenianie powinno być czymś więcej niż tylko wyliczaniem punktów. W odpowiedzi na te potrzeby, pojawiają się nowe podejścia, takie jak szkoła bez ocen cyfrowych, które skupiają się na docenianiu postępów uczniów i rozwijaniu ich indywidualnych umiejętności. Zachęcamy uczestników szkolenia do refleksji nad wprowadzeniem szkoły bez ocen cyfrowych i zrozumienia jej potencjalnych korzyści i wyzwań. Dążymy do tego, aby nauczyciele byli
w stanie dostosować swoje podejście do oceniania, aby lepiej wspierać indywidualny rozwój uczniów i budować ich wewnętrzną motywację do nauki.

Przyłączcie się do nas, aby wspólnie odkryć, jak oceniać, aby doceniać uczniów i stworzyć środowisko edukacyjne, w którym rozwój, pasja i indywidualność każdego ucznia są prawdziwie cenione.

I. Część merytoryczna:

 1. Modele oceniania w szkole
 2. Presja na uczniów, konkurencja, skupienie na wynikach
 3. Alternatywne sposoby oceniania: portfolio, samoocena, ocena koleżeńska, ocena opisowa
 4. Pozytywna atmosfera w klasie – jak ją budować
 5. Mocne strony ucznia i obszary do rozwoju
 6. Wpływ zmiany systemu oceniania na procesy edukacyjne

II. Część praktyczna:

 1. Praktyczne zastosowanie w/w metod na przykładowej lekcji
 2. Przećwiczenie w/w metod z udziałem nauczycieli w roli uczniów
 3. Wypracowanie przykładowych rozwiązań na konkretnych przedmiotach

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY