Motywacyjna funkcja oceniania: Budowanie pozytywnego klimatu szkolnego

Ocena jako narzędzie do osiągnięcia rozwoju i sukcesu!

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • Sposoby motywacyjne uczniów.
 • Omówienie różnych sposobów oceniania, które wspierają motywację uczniów i rozwijają ich zdolności.
 • Określenie znaczenia feedbacku i informacji zwrotnej
  w kontekstowej funkcji oceniania.
 • Znaczenie celów lekcji w procesie edukacyjnym.
 • Omówienie roli nauczycieli i dyrektorów w budowaniu pozytywnego klimatu szkolnego za pomoc oceniania.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia zasad oceny, które promują motywację i rozwój dzieci.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocenianie może wykorzystać narzędzie do motywowania uczniów, rozwijając ich umiejętności i pewność siebie. Podczas szkolenia omówimy różne aspekty motywacyjne, funkcje oceniania oraz strategie, które pomagają wykorzystać ocenę jako narzędzie osiągające rozwój i sukces.

 

 1. Motywacyjna funkcja oceniania.
 2. Podejście do oceniania wspiera motywację: ocena koleżeńska, samoocena.
 3. Feedback i informacja zwrotna jako element motywacyjny oceniania.
 4. Strategie motywacyjne w ocenianiu.
 5. Ocenianie kształtujące, metody oceny: tabele zalet i wad, analiza pola sił.
 6. Rola nauczycieli i dyrektorów w budowaniu pozytywnego klimatu szkolnego za pomoc oceniania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY