Jak bez kija i marchewki oceniać uczniów motywująco?

Ocena jako narzędzie do osiągnięcia rozwoju i sukcesu!

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat organizacji procesu nauczania i uczenia się w zakresie stosowania oceniania motywującego uczniów.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • Rozumie potrzebę rozwijania u uczniów motywacji wewnętrznej.
 • Wie, na czym polega motywująca rola oceny.
 • Dostrzega związek oceniania motywującego z procesem uczenia się.
 • Rozpoznaje elementy wpływające na świadomy proces uczenia się i motywację.
 • Potrafi formułować cele i  kryteria w języku zrozumiałym dla ucznia.
 • Dostrzega wartość refleksji i informacji zwrotnej w motywującej roli oceniania.
 • Wie na czym polega pozytywna dyscyplina w klasie.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

„Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość.” (Peter Kline)

Od oceny o wiele cenniejsze jest okazanie naszego zainteresowania. Kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem o jego dziełach dajemy mu tym samym prosty i jasny komunikat: zależy mi na tobie, jesteś dla mnie ważny.

 1. Ocenianie a motywacja do uczenia się
 2. Kryteria sukcesu
 3. Elementy wzmacniające motywację wewnętrzną
 4. Jak mądrze stawiać wymagania
 5. Refleksja nad uczeniem się
 6. Informacja zwrotna
 7. Techniki oceniania motywującego
 8. Projektowanie procesu uczenia się
 9. Pozytywny nauczyciel – pozytywna dyscyplina

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY