Dlaczego tradycyjne ocenianie nie działa?
O sposobach oceniania motywującego
w szkole

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • przygotowanie szkół do tworzenia środowiska wspierającego rozwój uczniów i promującego samodzielne myślenie oraz doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Uczestnik dzięki szkoleniu:

 • Zrozumie problemy towarzyszące ocenianiu szkolnemu.
 • Pozna korzyści wynikające z oceniania kształtującego.
 • Pozna strategie oceniania kształtującego.
 • Wzmocni rolę informacji zwrotnej w analizie postępów uczniów.
 • Zapozna się z wybranymi metodami z zakresu oceniania motywującego.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wokół problemów związanych z ocenianiem

 1. Definicja tradycyjnego oceniania.
 2. Wpływ tradycyjnego oceniania na motywację i uczenie się.

2. Zalety oceniania motywującego

 1. Omówienie wpływu oceniania kształtującego na motywację, samodzielność i rozwój uczniów.
 2. Przedstawienie korzyści wynikających z informacji zwrotnej
  i procesu refleksji.

3. Metody i strategie oceniania kształtującego

 1. Omówienie wybranych metod i strategii z zakresu OK, w tym portfolio, projekty, samoocena i ocena koleżeńska.
 2. Omówienie roli procesu oceniania w uczeniu się i rozwoju umiejętności.
 3. Przykłady narzędzi i technik z zakresu oceniania motywującego.

4. Wdrażanie oceniania kształtującego w szkole

 1. Omówienie sposobów wdrażania OK w placówce.
 2. Praktyczne ćwiczenie dotyczące analizy i opisu postępów uczniów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY