Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

Skuteczne działania profilaktyczne w szkole

Uczestnicy podczas szkolenia:

 

 • poznają koncepcje uzależnień behawioralnych,
 • dowiedzą się, w jaki sposób rozpoznać problem u ucznia,
 • poznają przypadki zażywania środków psychoaktywnych, czynników chroniących i ryzyka,
 • zaplanują działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu przeciwdziałaniu uzależnieniom.
Profilaktyka uzależnień w szkole
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży to temat, któremu warto poświęcić wiele uwagi. W obliczu współczesnych zagrożeń oraz specyfiki okresu rozwojowego dzieci i młodzieży, coraz więcej z nich wchodzi na drogę uzależnienia, zaburzając swój rozwój fizyczny i psychospołeczny. Jak ich przed tym chronić? Jakie skuteczne działania podjęć, gdy uzależnienie się już pojawiło?

Działania profilaktyczne muszę być częścią programu wychowawczo-profilaktycznego. Za ich skutecznością stoi wiedza, umiejętności
i postawy kadry pedagogicznej. Szkolenie pozwoli zaopatrzyć nauczycieli w gotowe narzędzia i metody pracy. Znajomość czynników ryzyka
i czynników chroniących udoskonali umiejętności nauczycieli w zakresie skutecznego radzenia sobie w walce z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży.

Część merytoryczna:

 

 1. Co powinno być celem profilaktyki?
 2. Ważne zasady profilaktyki.
 3. Profilaktyka zintegrowana.
 4. Przedstawienie pojęć związanych z uzależnieniem, charakterystyka współcześnie zażywanych substancji psychoaktywnych, omówienie i wyjaśnienie współczesnego problemu tzw. „dopalaczy”.
 5. Charakterystyka uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioralnego – od czynności (hazard, seks, zakupy, jedzenie, komputer/media i inne).
 6. Współczesne rozumienie uzależnienia jako objawu całościowego funkcjonowania człowieka lub innego zaburzenia psychicznego (m.in. zaburzenia nastroju, nerwicowe, osobowości, psychoza, trauma).
Część praktyczna:
 
 1. Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi
  i eskalacji uzależnień.
 2. Działania pożądane i niepożądane w eksperymentowaniu
  z substancjami psychoaktywnymi oraz czynniki chroniące i ryzyka w życiu człowieka – przedstawienie metod pracy profilaktycznej
  z młodzieżą.
 3. Aspekty prawne związane z substancjami psychoaktywnymi.
 4. Jak pomagać – struktura i kierunki działań interwencyjnych
  w profilaktyce i psychoterapii.
 5. Przedstawienie przyczyn uzależnień i eksperymentowania
  z substancjami psychoaktywnymi z wykorzystywaniem różnych podejść i metod psychologicznych w pracy profilaktycznej.
 6. Scenariusze zajęć profilaktycznych.
 7. Scenariusze zajęć dla nauczycieli do pracy z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY